THE BIG TRIP – Day 2: Alicante

TRAVELOGUE – Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante

Friday 29th of March 2013. Day 2 of THE BIG TRIP, and already two destinations: Altea and Benidorm. (Read more about this in previous posts). After breakfast we strolled around some more in Benidorm, and then me and my friend, Kim, took the bus to Alicante. This bus ride was the perfect opportunity for a powernap, for it was an hour until we reached the city.

Vrijdag 29 maart 2013. Dag 2 van THE BIG TRIP, en alreeds 2 bestemmingen zaten erop: Altea en Benidorm. (Lees meer hierover in de vorige posts). Na het ontbijt en wat rondslenteren in Benidorm, nam ik met mijn vriendin, Kim, de bus richting Alicante. Deze busrit was de ultieme kans voor een mini-dutje, het was immers een uurtje rijden tot we de stad bereikten.

BIG TRIP (1) 298

At 2PM we were there then: Alicante! Here we booked a charming boutique hotel, centrally located on the square next to the town hall (Ayuntamiento). The service was excellent and we really liked it!

Om 14 uur waren we daar dan: Alicante! Hier hadden we een charmant boutique-hotelletje gereserveerd, centraal gelegen op het plein bij het stadshuis (ayuntamiento). De service was er uitstekend en het viel reuze goed mee!

BIG TRIP (1) 301

We were hungry again, how could it be otherwise, and ate – against all Tapas standards – our lunch at Mc Donalds. To the great joy of Kim (who just loves Mc Donalds)!

We hadden alweer honger, hoe kon het ook anders, en aten – tegen alle Tapas-normen in – onze lunch in Mc Donalds. Tot grote blijdschap van Kim (die gek is op Mc Donalds)!

BIG TRIP (1) 307

Then we just strolled along the promenade.

Daarna flaneerden we even over de boulevard.

BIG TRIP (1) 305

We also visited the famous castle of Alicante, which is located on the hill: Santa Barbara. From this castle we had a beautiful view over the city, and for that alone it is really worth it!

We bezochten ook het beroemde kasteel van Alicante, dat gelegen is op de heuvel: Santa Barbara. Vanaf dit kasteel heb je een prachtig uitzicht over de stad, en alleen al daarvoor is het echt de moeite waard!

BIG TRIP (1) 330

Of course we did not have to climb the whole mountain itself and for barely one euro (or two) we took an elevator that took us to the top in less than a minute (or two).

Natuurlijk hoefden we die hele berg niet zelf op te klimmen en konden we voor amper een euro (of twee) een lift nemen die ons in amper een minuut (of twee) tot boven bracht.

BIG TRIP (1) 350We enjoyed the fantastic scenery, took pictures of each other and enjoyed the sunshine.

We genoten van de fantastische vergezichten, namen foto’s van mekaar en genoten van het zonnetje.

BIG TRIP (1) 334 BIG TRIP (1) 349 BIG TRIP (1) 374

After our visit we went back down, towards the city and our hotel. Our room was fantastic! We had a mini-balcony overlooking the city and even on the castle and the hill. The bed was heavenly, and so our day could not go wrong anymore!

Na ons bezoek trokken we terug naar beneden, richting de stad en ons hotel. Onze kamer was echt fantastisch! We hadden een mini-balkonnetje met uitzicht op het stadshuis en zelfs zich over het kasteel en de heuvel. Het bed was zalig, en onze dag kon dus nu al niet meer stuk!

BIG TRIP (1) 387

We decided to stroll around some further through the city, and drank a Piña Colada somewhere.

We besloten nog wat verder rond te kuieren door de stad, en dronken ergens een Piña Colada.

BIG TRIP (1) 395

We found out that there took a clothing and footwear market place at the harbor, and went there to look around. To our own surprise we have not bought anything! (And no, it was not the merchandise, that looked very nice and well priced!).

We ontdekten dat er een kledij- en schoenenmarktje plaatsvond aan de haven, en gingen daar even rondkijken. Tot onze eigen verbazing hebben we er niets gekocht! (En nee, het lag niet aan het koopwaar, want dat was overigens zeer mooi en goed geprijsd!).

BIG TRIP (1) 406 DSC_0458Around time of sunset we walked as two romantic, lost souls on the pier and we enjoyed the view. While the men enjoyed our view, I think … Because we got a lot of attention, the two of us! 😉

Bij zonsondergang wandelden we als twee romantische, verdwaalde zielen over de pier en genoten we van het uitzicht. Terwijl de mannen van ons uitzicht genoten, denk ik… Want we hadden weeral veel bekijks, wij twee! 😉

BIG TRIP (1) 404

But we had enough fun, just with the two of us, and so there was no men in order to amuse us! And we put on our successful day with a delicious Mexican dinner, and a glass of tinto de verano (red wine or sangria mixed with sparkling water). Really relaxed. And Burgundian. That especially! And if we had not eaten enough, Kim ate a cotton candy at a local fairground booth!

Maar wij hadden genoeg pret onder ons en dus geen mannen nodig om ons te kunnen amuseren! En we zetten onze geslaagde dag verder met een heerlijk Mexicaans dinertje, en een glaasje tinto de verano (sangria of rode wijn met bruiswater gemixt). Echt relaxed. En Bourgondisch. Dat laatste vooral! En alsof we nog niet genoeg gegeten hadden, at Kim nog een suikerspin aan een plaatselijk kermiskraam!

BIG TRIP (1) 415We walked around and stumbled by chance on a procession! The street was closed in front of us and so we were unexpectedly witnesses of a religious tour. Actually, It was to be expected, because at this time of the year, it was Semana Santa, the holy week before Easter.

We wandelden wat rond en stootten bij toeval op een processie! De straat werd voor onze neus afgesloten en zo werden wij onverwachts getuigen van een religieuze rondgang. Het was natuurlijk wel te verwachten, want het was Semana Santa: de heilige week voor Pasen.

BIG TRIP (1) 416

There are religious processions organized in which many brotherhoods (in Spanish: Hermandades or Cofradias) remember the suffering of Christ. Each fraternity has its own church and their own sacred images, Maria and Christ, propagated. During this week, the platforms on which the sculptures are to be worn by the members of the brotherhood (costaleros). Because the sacredsculptures are assisted by ‘nazarenos’ (penitents) a procession route takes many hours. There are also ‘ musical bands’ walking along which the procession and they guide the crowds passionately (the instruments with the Jesus sculpture are only drums and trumpets while María is assisted by a full orchestra, however, without the string instruments).

Er worden religieuze processies georganiseerd waarin de vele broederschappen (in het Spaans: hermandades of cofradias) het lijden van Christus gedenken. Elke broederschap kent een eigen kerk en tijdens deze week worden hun heilige beelden, Maria en Christus, uitgedragen. De plateau´s waarop de beelden staan worden gedragen door de leden van de broederschap (costaleros). Omdat de heilige beelden worden bijgestaan door ‘nazarenos’ (boetelingen) duurt een processieroute vele uren. Ook lopen er ‘muziekkorpsen’ mee die passievol de stoet begeleiden (de instrumenten bij het Jezus beeld zijn alleen trommels en trompetten terwijl María bijgestaan wordt door een heel orkest, echter, zonder de strijkinstrumenten).  BIG TRIP (1) 422

Useful vocabulary / Handig woordenlijstje:

 • Semana Santa: holy week before Easter / heilige week voor Pasen
 • Nazarenos: penitents (Since 1987 women may also participate as ‘Nazarenas’) / boetelingen (Sinds 1987 mogen ook vrouwen als ‘nazarenas’ meelopen)
 • Saeta: religious flamenco singing / religieuze flamenco zang
 • Hermandad: fraternity (mix of social groups, ethnicity and occupation) / broederschap (mix van sociale groepen, afkomst en beroep)
 • Cofradia: fraternity (only among certain groups such as fishermen or traders) / broederschap (uitsluitend van bepaalde groep zoals vissers of handelaren) 

BIG TRIP (1) 427Hermandad de la Esperanza Macarena (= our hope / onze hoop)

BIG TRIP (1) 433The arrival of La Carreteria on Good Friday is really worth waching because of the high difficulty level. It is the most popular procession during the whole week of Semana Santa. Read more about this particular procession at: http://www.traditioninaction.org/religious/a026rpMacarena.htm

De thuiskomst van La Carreteria op Goede Vrijdag is de moeite waard vanwege de hoge moeilijkheidsgraad. Het is de meest populaire processie uit de hele periode. Lees er meer over (in het Engels) op de bovenvermelde website.

BIG TRIP (1) 439How it goes in real life… (Sorry for the bad quality): / Hoe het er écht aan toe gaat… (Sorry voor de slechte kwaliteit): 

As you can see and experience a little bit in the movie, this is a very special ritual! Very unique and fun to experience in real life. We were pleased and fascinated witnesses…

Zoals u op het filmpje wel een beetje kunt zien of ervaren, is het een heel bijzonder ritueel! Heel uniek en leuk om ook eens meegemaakt te hebben. Wij waren alvast tevreden en gefascineerde toeschouwers…

DSC_0516To close the day (or night by that time) we went to sit on a terrace – again –, and so we closed our successful week of holiday together with a milkshake.

Om de dag (of de nacht inmiddels) af te sluiten, zochten we nogmaals – tot vergeefs toe – een terrasje op, en zo sloten we onze geslaagde week vakantie samen af met een milkshake.

BIG TRIP (1) 443It became very late and the next day Kim’s train headed in the direction of Valencia, for a flight home to Belgium. I would be picked up by my tour group to continue the big trip towards Granada. Undoubtely the highlight of Andalusia. Why? Therefor I refer to the following blog post! So definitely keep on reading!

Het werden dus late uurtjes en de volgende dag zou Kim haar trein nemen richting Valencia, voor een vlucht huiswaarts richting België. Ik zou opgepikt worden door mijn reisgezelschap om de trip verder te zetten richting Granada. Ongetwijfeld hét hoogtepunt van Andalucië. Waarom? Dat leest u in de volgende blogpost! Dus zeker blijven lezen!!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 1: Benidorm

TRAVELOGUE – Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm

In the previous blog post you could read about Altea, a particularly cozy spot on the Costa Blanca. To read more about this place, you can click on it at the right in the archive or enter “Altea” in the search button (right on the top of the bar).

In de vorige blogpost kon u lezen over Altea, een bijzonder gezellig plekje aan de Costa Blanca. Om hierover meer te lezen, kan u rechts klikken in het archief of “Altea” ingeven bij de zoek-knop (rechtsbovenaan in de balk).

BIG TRIP (1) 177

After Kim and I spent our day in Altea, we took the bus for just a fifteen minute drive to the grand resort area, Benidorm. We arrived around 5 pm. It was very busy, and there was especially a striking number of young people. For those who do not know: Benidorm is in Belgium known as wintering destination for the elderly people, because it offers a huge range of tourist accommodation and recreation. Benidorm also has a pleasant climate with mild winters making it pretty much the dream destination for this ‘winter escapers’. Whether Benidorm is still a dream destination now, is debatable, because the mass tourism has put its mark quite strongly everywhere in the city. Today Benidorm has a reputation of being the “New York” or “Las Vegas” of Spain (therefor it is nicknamed Beni-York), because of the many skyscrapers, casinos, strip clubs and bars. For us, the whole atmosphere was an attraction on itself, and that was the reason why this place was for us a “must-see” on our trip. Nothing more, nothing less. As soon as you arrive, you actually want to leave again … But I don’t regret visiting Benidorm at all! I had to see this famous seaside town with my own eyes!!!

Nadat Kim en ik dus onze dag spendeerden in Altea, namen we de bus voor amper een kwartiertje rijden richting de grootse badplaats, Benidorm. Daar arriveerden we rond 17 uur. Het was er heel druk, en er was vooral opvallend veel jong volk. Voor wie het nog niet weet: Benidorm staat in België vooral bekend als overwinteringsbestemming voor bejaarden, omdat het een gigantisch aanbod in toeristische accommodatie en recreatie biedt. Benidorm heeft bovendien ook een aangenaam klimaat met zachte winters waardoor het zowat de gedroomde bestemming is voor deze overwinteraars. Of dit inmiddels nog zo is, valt te betwisten, want het massatoerisme heeft zijn sporen zo hier en daar wel stevig nagelaten. Vandaag heeft Benidorm de reputatie het “New York” of “Las Vegas” van Spanje te zijn, vanwege de vele wolkenkrabbers, casino’s, stripclubs en bars. Voor ons was de hele atmosfeer op zich al een attractie, en dat was dan ook de reden waarom dit voor ons “een must-see” was op onze trip. Meer dan dat is het ook niet: zogauw als je er arriveert, wil je eigenlijk alweer vertrekken… Maar ik heb geen spijt! Ik moest en zou deze befaamde badplaats even gezien hebben!!!

BIG TRIP (1) 196

Anyway, we checked in at Hotel El Pueblo Benidorm, where we spent the night in a double room with half board. We could book it for an attractive price. This type of hotel is the typical example of the many resorts that can be found here.

Enfin, we checkten in bij Hotel El Pueblo Benidorm, waar we voor een interessante prijs een overnachting in een tweepersoonskamer in half pension konden boeken. Dit type hotel is het typische voorbeeld van de vele resorts die je hier vind.

This video is just to show you how a ‘regular’ Benidorm resort looks like…

BIG TRIP (1) 170

And because the sun was still out in the sky, we decided to go out for some exploring, even though we were already quite tired from our day in Altea. We walked through Playa de Levante to the Mirador, the most postcard-worthy place in Benidorm. Here you have a beautiful view of both Playa de Levante and Playa Poniente. The Mirador is the place that separates the two beaches.

Gezien de zon nog steeds aan de hemel stond, besloten we even op verkenning te gaan, ook al waren we eigenlijk al best moe van ons dagje in Altea. We wandelen via Playa de Levante naar de Mirador, de meest postkaart-waardige plek in Benidorm. Hier heb je immers een prachtig uitzicht over zowel Playa de Levante en Playa Poniente. De Mirador is de plek die de scheiding vormt tussen deze twee stranden.

BIG TRIP (1) 188 BIG TRIP (1) 241 BIG TRIP (1) 242We made a lot of great pictures and by that time the sun was going down, which caused even more beautiful visual effects.

We maakten er heel wat mooie foto’s en inmiddels was de zon ook aan het ondergaan, wat voor nog meer mooie beeldeffecten zorgde.

BIG TRIP (1) 261Then we walked back to the hotel. There a great buffet was expecting us! But that was in retrospect not so great: everything looked good, but once you taste it, you realize that this huge catering kitchen is really not so tasty all. I prefer a small cozy restaurant where you might pay more, but also get more taste in your plate! 😉

Daarna wandelden we rustig terug naar het hotel. Daar wachtte ons een groot buffet! Maar dat bleek achteraf gezien niet zo “groots” te zijn: alles ziet er lekker uit, maar zo gauw je het proeft, realiseer je je dat grootkeuken echt wel te proeven valt. Geef ons dan toch maar een klein gezellig restaurantje waar je misschien wel meer betaalt, maar ook wel meer smaak in je bord proeft! 😉

BIG TRIP (1) 204

And of course… We have spotted some “Benidorm Bastards” (Belgian tv-show which is called “Off their rockers” in USA) on our way…

En natuurlijk hebben we enkele “Benidorm Bastards” (naar de Belgische tv-serie) gespot onderweg… 

BIG TRIP (1) 171

The dessert was moreover not eatable, in my opinion. And I also immediately decided never to stay in large hotels like this resort. Not for me!

Het dessert was overigens echt niet te eten, naar mijn mening. En daarbij besloot ik ook meteen om nooit meer in grootschalige hotels zoals dit resort te overnachten. Niks voor mij!

BIG TRIP (1) 279Incidentally, we had an evening with a lot of fun, with the sight of the mass of people who were amused by the hotel animation. I also noticed that I was actually the exception in this hotel, because it turned out that I seemed the only one who thought this was NOT fun.

We hadden ’s avonds overigens wel veel plezier met het aanschouwen van de massa mensen die zich amuseerde bij de animatie. Ik constateerde daarbij ook dat ik eigenlijk de uitzondering was in dit hotel, want ik bleek de enige te zijn die dit NIET leuk vond.

BIG TRIP (1) 288Oh well, who cares … We experienced it! It was a ‘once in a lifetime’, in a different meaning!

Ach ja, wat maakt het uit… We hebben het ook eens meegemaakt!

BIG TRIP (1) 291

And we ended our evening with a bottle of Piña Colada on the terrace of our room with some music. The atmosphere you create yourself! I ever heard that somewhere!?

En we eindigden onze avond met een fles Piña Colada op ons terrasje met wat muziek. De sfeer, die maak je zelf! Heb ik ooit eens ergens gehoord!

305926_10201086854876957_375706987_n

And the next morning we ate a buffet breakfast, with fortunately Churros con Chocolate (my favorite Spanish delicacy).

En de volgende morgen aten we nog een buffet-ontbijtje, met gelukkig wel Churros con Chocolate (mijn favoriete Spaanse lekkernij).

BIG TRIP (1) 294 BIG TRIP (1) 295After breakfast, we went for a last walk…

Na het ontbijt, ging we nog voor een laatste wandelingetje…

BIG TRIP (1) 190

And did some silly things… (Like pretending to be the touroperating hostess)

En deden we enkele gekke dingen… (Zoals doen alsof we de standplaats hostess waren)

DSC_0393

So we were ready for our next destination: Alicante! You can read more about this city in the next blog post. So …. Be alert and check From Julie with Love from time to time for more travel news!

Zodoende waren we klaar voor onze volgende bestemming: Alicante! Over deze stad lees je meer in de volgende blogpost. Dus…. Wees alert en check From Julie with Love tijdig voor meer reis-nieuws!

Hasta luego!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 1: Altea

TRAVELOGUE – Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea

At 8.30 it was time! With purse and luggage Kim and I went on the bus … Just for positioning: Who is Kim? Kim is my best friend! I met her in September 2011, when I started my Bachelor in Tourism and Leisure Management in Belgium. Since then we have been inseparable friends and we share joys and sorrows with each other. Now that I’m studying in Spain, we have contact almost every day through social media, and how could it be otherwise than that she would come visit me.

Om 8u30 was het zover! Met pak en zak trokken Kim en ik de bus op… Even ter situering: wie is Kim? Kim is mijn allerbeste vriendin! Ik leerde haar in september 2011 kennen, toen ik begon aan mijn Bachelor in Toerisme en Recreatie Management in België. Sinds toen zijn we onafscheidelijke vriendinnen en delen we lief en leed met mekaar. Nu ik in Spanje studeer, houden we zo goed als elke dag contact via sociale media, en hoe kon het ook anders dan dat zij mij zou komen bezoeken.

DSC_0017On Monday, March 25th Kim arrived in Valencia with a Ryanair flight of 2 hours, and a very nice week was waiting for us! She slept three nights in my apartment in Gandia, together we visited the city of Valencia, and between my lessons we also spent a few hours on the beach: Playa de Gandia. Just a few small photos of them here:

Op maandag 25 maart arriveerde ze in Valencia met een Ryanair-vluchtje van 2 uur, en stond er ons een heel leuk weekje voor de boeg! Ze sliep 3 nachten in mijn appartement in Gandia, we bezochten samen de stad Valencia, en tussen mijn lessen door spendeerden we ook enkele uurtjes aan het strand: Playa de Gandia. Daarvan hier even enkele fotootjes:

This slideshow requires JavaScript.

Anyway, now Altea … We arrived around 10:45 am by ALSA bus, a good bus company here in Spain which I highly recommend to anyone who wants to travel affordable through the country. We first searched for the Tourist Info office to get ourselves a city map and to rent a bike. And we had to drop our luggage somewhere for the next few hours, so we didn’t have to carry it all around … By the time we managed to do all of that, it was already 12 noon. Yeah, “Tranquila, estamos en España”, right?

Enfin, maar nu Altea… We arriveerden omstreeks 10u45 ter plaatse met de ALSA-bus, een goede busmaatschappij hier in Spanje die ik ten zeerste aanraadt voor iedereen die betaalbaar wil reizen. We zochten eerst het Toeristisch Info-kantoor op om een stadsplannetje en een fiets te bemachtigen. Én we moesten onze bagage ergens zien te droppen voor de komende uren, zodat we er niet mee hoefden te sleuren… Tegen dat alles gelukt was, was het alweer klokslag 12 uur ’s middags. Tsjah, “Tranquila, estamos en España”, zeker?

BIG TRIP (1) 039But oh, how wonderful that we had that bike! This allowed us to explore every corner of the resort area at our own pace. We drove along the coast and through the hills that led us to the top of the beautiful village.

Maar oh, wat heerlijk dat we die fiets hadden! Daarmee konden we op eigen tempo alle uithoeken van het badplaatsje verkennen. We reden langs de kustlijn en door de heuvels die ons tot de top van het prachtige dorpje leidden.

BIG TRIP (1) 119We had lunch at an Italian restaurant with ocean views and live music by a Peruvian street orchestra. I ordered a pasta with chicken and curry sauce … It tasted delicious! So it could not be better …

We hadden lunch in een Italiaans restaurantje met zicht op zee, live muziek door een Peruaans straat-orkestje. Ik bestelde een pasta met kip en curry-saus… Die smaakte heerlijk! Dus het kon gewoon niet beter zijn…

BIG TRIP (1) 137We then cycled again a little farther, and then stopped again for a snack and a drink … The good life, so it goes always with me and Kim! 😉

We fietsten vervolgens weer een eindje verder, en stopte vervolgens opnieuw voor een hapje en een drankje… Het Bourgondische leven, zo gaat dat altijd met mij en Kim! 😉

BIG TRIP (1) 150

We ate an ice cream and cycled back on. Burned the calories, so you could say.

We aten een ijsje en fietsten weer verder. De calorieën verbranden, zeg maar.

BIG TRIP (1) 101Maybe some more ‘theoretical information’ about Altea here:

Misschien even wat meer ‘theoretische informatie’ geven over Altea:

BIG TRIP (1) 077

Altea is a municipality and town in Spain, located on the Mediterranean coast in the province of Alicante about 50 kilometers north-east of the city of Alicante and about 100 kilometers south of the city of Valencia. Altea has an area of ​​34.43 km ² and is built on a hill. Altea counted about 22,648 inhabitants in early 2007.

Altea is een gemeente en stadje in Spanje, gelegen aan de Middellandse Zee in de provincie Alicante op zo’n 50 kilometer ten noord-oosten van de stad Alicante en zo’n 100 kilometer ten zuiden van de stad Valencia. Altea heeft een oppervlakte van 34,43 km² en is gebouwd op een heuvel. Altea telde begin 2007 zo’n 22.648 inwoners.

BIG TRIP (1) 127An important source of income for Altea is tourism, which has grown since the 50s due to the Mediterranean climate, beaches and the charm of the town.

Een belangrijke bron van inkomsten voor Altea is het toerisme, dat sinds de jaren ‘50 is gegroeid als gevolg van het mediterrane klimaat, stranden en het karakteristieke stadscentrum.

BIG TRIP (1) 058

The coast south of Calpe, has a micro climate making the winters considerably warmer then north of Calpe. This makes Altea and the whole area very attractive to people who want to spend the winter abroad, from countries including the Netherlands, England, Scandinavia and Germany.

De kust ten zuiden van Calpe zou een microklimaat hebben waardoor de winters duidelijk warmer (zouden) zijn dan ten Noorden van Calpe. Dat maakt Altea en de hele omgeving zeer aantrekkelijk voor overwinteraars uit onder andere Nederland, Engeland, Scandinavië en Duitsland.

BIG TRIP (1) 131The city was founded by the Iberians and Romans. In 1244 Altea was reconquered by Jaime I of Aragon. One of the tourist attractions is the church “Virgen del Consuelo”, also called “Nuestra Senora del Consuelo”, which is easily recognizable by the picturesque blue domes. It is built on top of the hill.

De stad is gesticht door de Iberianen en Romeinen. In 1244 is Altea heroverd door Jaime I van Aragón. Een van de toeristische trekpleisters is de kerk “Virgen del Consuelo” of ook wel genoemd “Nuestra Senora del Consuelo” , welke eenvoudig te herkennen is aan de pittoreske blauwe koepels. Deze is gebouwd boven aan de heuvel.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Altea_(stad)

DSC_0296

Altea is actually a museum itself and it is definitely the most artistic town on the Costa Blanca. It is a place where many (inter)national painters, sculptors, poets, singers and writers have their “Taller” (workshop), and inspiration.

Altea is eigenlijk een museum op zichzelf en het meest artistieke stadje aan de Costa Blanca. Een plaats waar veel (inter)nationale schilders, beeldhouwers, dichters, zangers en schrijvers hun “Taller” (werkplaats) hebben en inspiratie opdoen.

BIG TRIP (1) 079

Artistic ambition and the kind of people that feel attracted by this atmosphere, can be encountered in the narrow whitewashed streets and around the large church with the -with Valencian ceramic tiled- roof the Nuestra Senora del Consuelo, which belongs with its ‘Tower of Galera’ to the Cultural Heritage of Spain.

Kunstzinnigheid en het soort mensen wat zich daardoor aangetrokken voelt, vindt je in de nauwe, witte straatjes en rondom de grote kerk met het -met Valenciaans keramiek betegelde- dak de Nuestra Senora del Consuelo, die o.a. met de Toren van Galera tot het Culturele Erfgoed van Spanje behoort.

Bron: http://costablanca.voorjou.com/altea/

BIG TRIP (1) 099

The reason I wanted to take Kim to Altea is because many Spaniards recommended me the place because of its charm. I was pleasantly surprised and have a very good impression of this resort. I would truely recommend anyone to spend a holiday here …

De reden waarom ik Kim mee naar Altea wilde nemen, is omdat vele Spanjaarden het plekje aanraden omwille van haar charme. Ik was dan ook blij verrast en heb een zeer goede impressie van deze badplaats. Ik zou iedereen dan ook aanraden om hier een vakantie te spenderen…

DSC_0305

But unfortunately our budget did not allow us also to stay here, so at night we continued our trip towards Benidorm. You can read more about it in the next blog post. I will keep you informed, so keep checking this page! 😉

Maar helaas liet ons budget ons niet toe om hier ook te overnachten, en dus trokken wij tegen het vallen van de avond verder richting Benidorm. Hierover leest u meer in de eerstvolgende blogpost. Ik houd u op de hoogte, dus blijf deze pagina checken! 😉

Travelogue structureReisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – The fantastic travelogue!

The Introduction

Thursday 28th of March 2013 was the day … The official start of the Spanish Easter holidays and also the start of a fantastic road trip through Spain and Portugal. As you could read before, there was an optimistic busy schedule drawn with four fellow students in Gandia who were also on exchange here … Christophe and Hervé, two cool guys from France, Nafisa from Uzbekistan, and Ula from Poland… After several trips with her, she could not be missing in our party!

Now, the official (and joint) start of this road trip with this group was actually on Saturday 30th of March 2013, for Ula tarried in the southern Spanish city of Seville days before the trip, and I started my tour slightly earlier than the tour group in another great company, with my good friend from Belgium: Kim. She was arrived on Monday 25th of March in Valencia, and as soon as I was freed from my academic obligations we went out for a trip too.

So, Kim and I left  that Thursday by public transport towards Altea, a small but pleasant seaside town on two hours driving south of Gandia. After we filled our day there, we slept in Benidorm, a somewhat affordable solution for our overnight stay. The next day we travelled further towards Alicante, another hour by bus. After a night in this town, Kim took the train to Valencia to catch her flight to Belgium. I was picked up by my international travel group that catched me there with a fully loaded car. And Ula, she would be picked up somewhere in Andalusia the day after. But more about all that later …

I am trying to write you a neat, chronologically organized travel report, day by day, accompanied with photos, of course … Happy reading!

Travelogue_Papers_Preview

De Introductie

Op donderdag 28 maart 2013 was het zover… De officiële start van de Spaanse Paasvakantie én meteen ook de start van een fantastische roadtrip doorheen Spanje en Portugal. Zoals jullie eerder al konden lezen, was er een optimistisch drukke planning opgesteld met 4 medestudenten die hier in Gandia op uitwisseling waren… Christophe en Hervé, twee toffe kerels uit Frankrijk, Nafisa, uit Oezbekistan, en Ula, mijn Poolse vriendin… Na een aantal tripjes met haar gedaan te hebben, mocht ook zij niet in het reisgezelschap ontbreken!

Nu wel, de officiële (en gezamelijke) start van deze roadtrip in dit gezelschap was er pas op zaterdag 30 maart 2013, want Ula vertoefde de dagen voordien in de Zuid-Spaanse stad Sevilla, en ik begon mijn rondreis net iets vroeger dan het reisgezelschap, in ander leuk gezelschap, met mijn goede vriendin uit België: Kim. Zij was immers maandag 25 maart aangekomen in Valencia, en zo gauw als ik bevrijdt was van mijn schoolse verplichtingen trokken we erop uit.

 Kim en ik vertrokken dus donderdagmorgen met het openbaar vervoer richting Altea, een kleine maar fijne badplaats op twee uurtjes zuidelijk rijden van Gandia. Nadat we ons dagje daar gevuld hadden, sliepen we in Benidorm, een iets betaalbare oplossing voor onze overnachting. De volgende dag zouden we al gauw verder reizen richting Alicante, opnieuw een uurtje busreizen. Na één nacht in deze stad, nam Kim de trein richting Valencia om haar vlucht naar België te nemen. En vanuit dat treinstation werd ik opgepikt door mijn internationale reisgezelschap dat me daar met de volgeladen auto zou opladen. En Ula, die zou pas daags daarna opgepikt worden, ergens in Andalucië. Maar daarover later meer…

Ik probeer jullie hier nu eerst een netjes, chronologisch geordend reisverhaal te schrijven. Dag per dag, met foto’s vergezeld, uiteraard… Veel leesplezier!

6854808000_ed2745a9ae_z

Just for information. I will post every day of our trip separately, as there are a lot of pictures:

Even ter informatie. Ik zal elke dag van onze trip apart posten, gezien er steeds veel foto’s zijn:

 • Blogpost 1: Introduction ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lissabon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

So… Keep reading on @ From Julie with Love…

Happy blogging!

tumblr_mbj0ia6jMY1risusro1_500

KEEP CALM and STUDY ON.

image

My Erasmus time is about half. I do not know where to start, but I decide to write about what the past 3 months did to me… Even in my head there is no structure in it, I can only say that it was a crazy period, undoubtedly one of the best in my life. I have to admit to myself: the (good) life is like a (good) wine … It gets better as it ages. Until recently I thought I had found the best already, that I had found heaven on earth: I found my passion in traveling the past years, I met a soul mate in Roatan (Honduras), I went back to Central America because of him, and ultimately it didn’t lead to the love of my life but to the best backpack trip ever through Honduras, Belize and Guatemala. A new world opened up for me, I met different people with open minds and crossed my own boundaries, shifted my limitation-level.

Mijn Erasmus-tijd is over de helft. Ik weet niet waar te beginnen, maar ik besluit om wat te schrijven over wat de voorbije 3 maanden met mij deden… Zelfs in mijn hoofd is er geen structuur in te vinden, ik kan alleen maar zeggen dat het een knotsgekke periode was, ongetwijfeld één van de leukste in mijn leven. Ik moet het toegeven aan mezelf: het (goede) leven is als een (goede) wijn… Het wordt met de jaren beter. Tot voor kort dacht ik dat ik het beste al had gehad, dat ik de hemel op aarde al had gevonden. Ik vond mijn passie de voorbije jaren in het reizen, ontmoette een zielsverwant in Roatan (Honduras), ging door hem terug naar Centraal-Amerika en dat leidde uiteindelijk niet tot de liefde van mijn leven maar wel tot de beste rondreis ooit, door Honduras, Belize en Guatemala. Een nieuwe wereld ging voor me open, ik ontmoette open geesten en verlegde mijn eigen grenzen.

BIG TRIP (3) 301Apart from that, I started a lot of studying during recent years. Time flies and the second year of my bachelor study in ‘Tourism and Recreation Management “is almost over. I am more motivated than ever to go for it, and I discovered while doing it all that the ‘journey’ is more important to me than the ‘goal’. That is to say, the more I get to know myself better, the less I know what I want to do by profession.  I just feel that the life I lead and the path I walk, is undoubtedly the correct one. The past few months here in Spain are proof of that. So, do I study to graduate as soon as possible and find the best job (read: best paid) as possible? No, I’m studying and I want to make full use of this student time, and along the way enjoy … And so I came in recent months mainly to a new spiritual insight that I already knew before, but not so much appeared to penetrate in my mind …

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

(where did it all started again?)

Life is a journey, not a destination, so enjoy the ride.

(do I need to have a goal?)

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights your way.

(is this my destiny?)

Los daarvan ben ik de laatste jaren ook flink aan het studeren gegaan. De tijd vliegt voorbij en het tweede jaar van mijn Bachelor-studie ‘Toerisme- en Recreatie Management’ zit er alweer bijna op. Ik ben meer dan ooit gemotiveerd om ervoor te gaan, en heb al gaande en al doende ontdekt dat de ‘weg’ voor mij belangrijker is dan het ‘doel’. Het is te zeggen, hoe meer ik mezelf beter leer kennen, hoe minder goed ik weet wat ik bijvoorbeeld exact wil doen van beroep. Ik voel gewoon dat het leven dat ik leid en het pad dat ik bewandel, ongetwijfeld het juiste is. De voorbije maanden hier in Spanje hebben daar uiteraard hun aandeel in. Studeer ik om zo snel mogelijk een diploma te behalen en een zo goed mogelijk (lees: betaalde) job te hebben? Nee, ik studeer en wil deze studententijd ten volle benutten, er gaandeweg van genieten… En zo kwam ik de voorbije maanden vooral tot een nieuw spiritueel inzicht, dat me eerder al wel bekend was, maar niet zozeer bleek door te dringen…

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

(waar begon het ook alweer?)

Life is a journey, not a destination, so enjoy the ride.

(moet ik dan een doel hebben?)

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights your way.

(is dit mijn lot?)

enjoy-journey-life-photography-quote-Favim.com-145467

In October I become 22 years old. And although here on Erasmus I undoubtedly act more than ever like a real student, I realize that I get older, I will never be 18 again. And I realize that this time here is passing too, and that adulthood imposes itself inside me. I notice that in my environment too: old friends are starting to graduate, to find work, to think about children, and oh yes … of course … Many have been in a relationship for certain time already. The stability which I mirror myself to gives me a strange feeling of instability… I mean, my life is far from stable, and I would do everything to keep it like that, so it seems … Do I want to graduate? Do I want a fixed job? Do I want to think of children? Do I want to commit myself in a relationship? Or shortly said: do I look like I am fascinated by this stability? The answer is an obvious NO. I crave more of my current lifestyle, and it feels more like I have fear of commitment… I want to get out, on the road, on track, … and gradually, I secretly hope to find my place, my position, my destiny in this world. Because no, I still don’t have any idea where or what that might be. And I realize that with every step I take, I hope to be one step closer to my “home”, a place or a person or I-know-not-much-what where I can “come home”. That home does not seem to be in Belgium, that is one thing we can all agree about already… And may it also be clear by now: on Erasmus in Gandia (Spain) I have not found it either. So … Now I can tell you one thing for sure though: my Spanish prince on the white horse didn’t canter around here. 😉

In oktober word ik 22 jaar. En hoewel ik hier op Erasmus ongetwijfeld meer dan ooit als een echte student tekeer ga, besef ik dat ik ouder word, dat ik nooit meer 18 zal zijn. En dat ook deze tijd hier voorbijgaand is, en dat de volwassenheid zich in mezelf opdringt. Ik merk dat ook aan mijn omgeving: oude kennissen beginnen stilaan af te studeren, vast werk te vinden, aan kinderen te denken, en oh ja… natuurlijk… Velen hebben inmiddels een relatie van enige tijd. De stabiliteit waaraan ik me spiegel doet me een vreemd gevoel van instabiliteit geven… Ik bedoel: mijn leven is verre van stabiel, en ik zou er dan ook alles aan doen om het zo te houden, zo lijkt het… Wil ik al afstuderen? Wil ik al vast werken? Wil ik al aan kinderen denken? Wil ik al een vaste relatie? Of kortom: ben ik gefascineerd door die stabiliteit? Het antwoord is een stevige NEE. Ik hunker naar meer van mijn huidige leven, en het voelt eerder alsof ik bindingsangst heb… Ik wil weg, op weg, onderweg, … en gaandeweg, hoop ik stiekem mijn plekje, mijn functie, mijn lotsbestemming op deze wereld te vinden. Want nee, ik ben er nog helemaal niet uit waar of wat dat moge zijn. En ik besef heel goed dat ik bij elke stap die ik zet, hoop om een stapje dichter bij mijn “thuis” te zijn, een plek of een persoon of ik-weet-niet-veel-wat waar ik kan “thuiskomen”. Mijn thuis is niet in België, dat heeft iedereen inmiddels al wel door… En moge het bij deze ook duidelijk zijn: op Erasmus in Gandia (Spanje) heb ik ze ook niet gevonden. Dus… Bij deze kan ik jullie al één ding verklappen: mijn Spaanse prins op het witte paard is niet voorbij gegaloppeerd. 😉

commitmentquotes

Anyway, even if life is all the more out of the journey itself, and the less about the destination … I would not be me if I did not continue indefinitely planning, searching and thinking ahead. I live in ‘the now’, try to take only the best of the past, but the future … That, to me is an art: the art of always thinking 5 steps forward, always have a plan A, B and C, and not mind to throw all those plans suddenly over completely just because you’re fickle by nature/character … It might be the secret of my success. 😉

Enfin, ook al bestaat het leven des te meer uit de reis, en des te minder uit het reisdoel… Ik zou ik niet zijn als ik niet tot in het oneindige bleef plannen, zoeken en vooruit denken. Ik leef in ‘het nu’, probeer van het verleden alleen het beste mee te pakken, maar de toekomst… Die is voor mij een kunst: de kunst van altijd 5 stappen vooruit te denken, steeds een plan A, B en C te hebben, en het niet erg vinden om onderweg al die plannen plots helemaal om te gooien, gewoonweg omdat je wispelturig van aard bent… Dat is denk ik het geheim van mijn succes. 😉

Success(19)

How do I see the future? Beautiful … Of course. And challenging … That especially! The recent months might be flown so fast that I even almost forget what I did exactly and with whom, but a little voice in my head is so inspired and motivated, that a lot fantasies are growing up to work out as new ideas and opportunities … So it is becoming clearer in my head how the coming years should look like: I will return to Belgium in July, as it must, and because there is some money to be earned. That’s part and parcel of life. Then I continue my studies Bachelor of Tourism and Leisure Management in Belgium, for the last year already. This means that academic year 2013-2014 will be my graduation year, normally. The first semester I stay in Belgium, but the second semester I ‘must’ do an internship. And as my specialization is ‘Hospitality Management, Hotel & Tourist guide‘, I opted for an internship abroad. This does not surprise  you anymore, naturally… I have not received confirmation of my internship destination yet, but I know that it will be for a period of four months (March – June 2014). The permission for my projects will be offered in July, as the conversation with my coordinators can only take place after my Erasmus time here in Spain.

Hoe zie ik de toekomst? Mooi… Uiteraard. En uitdagend… Dat vooral! De voorbije maanden mogen dan wel voorbij gevlogen zijn, zo snel zelfs dat ik bijna vergeet wanneer ik juist wat heb gedaan en met wie, maar een stemmetje in mijn hoofd is zodanig geïnspireerd en gemotiveerd geworden dat er heel wat hersenspinsels aan het werk zijn gegaan met nieuwe ideeën en mogelijkheden… Zo wordt het stilaan duidelijker in mijn hoofd hoe de komende jaren eruit moeten zien: ik keer in juli terug naar België, omdat het moet, en omdat er wat geld verdiend moet worden. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dan zet ik mijn studie Bachelor in Toerisme- en Recreatie Management voort in België, het laatste jaar. Dit wil zeggen dat academiejaar 2013-2014 mijn afstudeerjaar is, normaalgezien. De eerste semester blijf ik in België, maar de tweede semester ‘moet’ ik verplicht op stage. Gezien mijn afstudeerrichting ‘Hospitality Management, Logies, Gids & Reisleiding’ wordt, heb ik voor een buitenlandse stage geopteerd. Dit verbaasd jullie natuurlijk niet meer. Ik heb nog geen confirmatie van mijn stagebestemming gekregen, maar weet wel dat het voor een periode van 4 maanden zal zijn (maart – juni 2014). De toestemming voor mijn aangeboden projecten zal er pas in juli zijn, gezien het gesprek met mijn coördinatoren pas plaats kan vinden na mijn Erasmus-tijd hier in Spanje.

how-to-get-the-internship

I have proposed 3 choices: my first choice is Yanapuma in Ecuador. I quote a web page for this: “It is an NGO (non-governmental organization) and is to be carried out in urban and rural communities throughout Ecuador with sustainable development as an aim. It will mainly help the local communities so that they can develop conservation and protection of their natural environment and their cultural heritage. Yanapuma helps with technical assistance, experience, knowledge and both national and international connections in order to ensure in these communities sustainability in the future. They work on different themes: health, criminology, education, nature, water, agriculture, … and it is also active in tourism. “Community-based tourism” is a more social form of ecotourism in local communities and aims the community and tourists to be aware of the natural and cultural value of the area (and the community) and to ensure that the benefits will continue within the community. ” http://www.yanapuma.org/

Ik heb 3 keuzes mogen opgeven: eerste keuze is Yanapuma in Ecuador. Ik citeer hiervoor even een internet-pagina: “Het is een NGO (non-gouvernementele organisatie) en heeft als doel duurzame ontwikkeling te verrichten in stedelijke en landelijke gemeenschappen in heel Ecuador. Men wil voornamelijk de lokale gemeenschappen helpen zodat zij zelfstandig kunnen ontwikkelen met behoud en bescherming van hun natuurlijke omgeving en hun cultureel erfgoed. Yanapuma helpt met technische hulp, ervaring, kennis en zowel nationale als internationale connecties om zo duurzaamheid in de toekomst te verzekeren in deze gemeenschappen. Men werkt rond verschillende thema’s: gezondheidszorg, criminologie, onderwijs, natuurbescherming, watervoorziening, landbouw,… en men is natuurlijk ook actief in het toerisme. “Community-based tourism” is een meer sociale vorm van ecotoerisme in lokale gemeenschappen en heeft als doel de gemeenschap en de toerist bewuster te maken van de natuurlijke en culturele waarde van het gebied (en de gemeenschap) en ervoor te zorgen dat de voordelen binnen de gemeenschap blijven.” http://www.yanapuma.org/

YanapumaScotlandHeader

Of course I hope to be selected for my first choice by my university, but I also selected a nice second choice: Het Andere Reizen (The Different Traveling) in Peru. Again, I quote here: “In Cusco you can go to a travel agency or a tour operator that focuses primarily on adventure travel. The travel agents are small in size and you will work with two or three other employees. Volunteers may travel guide, arrange airport pick ups, provide information or work in the marketing field. The tasks depend on the season. ” http://www.hetanderereizen.nl/latijns-amerika/peru/diverse-reisbureaus-en-touroperators

Uiteraard hoop ik voor mijn eerste keuze geselecteerd te worden door mijn universiteit, maar ik heb ook nog een leuke tweede keuze: Het Andere Reizen in Peru. Ook hiervoor citeer ik even: “In Cusco kun je terecht op een reisbureau of bij een touroperator die zich hoofdzakelijk richt op avontuurlijke reizen. De reisbureaus zijn klein van omvang en je zult met 2 of 3 andere medewerkers samenwerken. Vrijwilligers kunnen reizen begeleiden, airport pick ups regelen, informatie geven of werkzaam zijn in de marketing. De taken zijn afhankelijk van het seizoen.” http://www.hetanderereizen.nl/latijns-amerika/peru/diverse-reisbureaus-en-touroperators

hetanderereizen

har-logo

And as a third choice, I gave Living Stone Dialogue NGO. This organization’s mission is to use tourism as a tool for sustainable development. As an intern you will then go to the Via Via Travelers cafes. These are “meeting places for world travelers.” I quote: “You can go there to work with others and to rinse away the dust of your journey. Food and drink, music and art, artistic and cultural projects, trips and courses are bringing people and cultures together in a spirit of openness, respect and wonder. In most ViaVia’s you can also spend the night. ViaVia Joker Traveler cafés are oases of travel information. Through their local roots and involvement with the local environment, they add value to your discovery of country, culture and people. ViaVia encourages travel, explore and broaden your horizons ” The selection is done by JOKER TOURS, they send you – depending on your profile – to a destination. In my case, that will be a Spanish speaking country anyway, making these destinations options: Argentina (Buenos Aires), Chile (Valparaiso), Peru (Ayacucho), Ecuador (Tonsupa), Honduras (Copan) or Nicaragua (Leon). Read more: http://www.viaviacafe.com/

En als derde keuze, heb ik Living Stone Dialoog vzw opgegeven. Deze organisatie heeft als missie het inzetten van toerisme als hefboom voor duurzame ontwikkeling. Als stagiaire kom je dan terecht bij de Via Via reiscafés. Dit zijn “ ontmoetingsplaatsen voor wereldreizigers”. Ik citeer: “Je kan er terecht om samen met anderen het stof van je reis weg te spoelen. Eten en drinken, muziek en kunst, artisitieke en culturele projecten, trips en cursussen brengen er mensen en culturen samen in een geest van openheid, respect en verwondering. In de meeste ViaVia’s kan je ook overnachten. ViaVia Joker Reiscafés zijn oases van reisinformatie. Door hun lokale inbedding en betrokkenheid met de plaatselijke omgeving, zijn ze een meerwaarde bij je ontdekking van land, cultuur en bevolking. ViaVia zet aan tot reizen, ontdekken en het verruimen van je horizon.” De selectie gebeurt door JOKER REIZEN, zij sturen je – afhankelijk van je profiel naar een bestemming. In mijn geval zou dat sowieso Spaanstalig worden waardoor volgende bestemmingen opties zijn: Argentinië (Buenos Aires), Chile (Valparaíso), Peru (Ayacucho), Ecuador (Tonsupa), Honduras (Copán) of Nicaragua (León).  Meer lezen: http://www.viaviacafe.com

logoEN

VVTA_header_web

Anyway, 2014 promises to be a spectacular year so… But there will be also hard work to be done: final projects and exams are also ahead! The purpose is to complete by the end of June the final stretch of the bachelor’s degree and then graduate to get the diploma. (I now realize that it is the first time that I think about it like that and describe it. Maybe that’s a good thing to do!).

Bon, 2014 belooft dus een spetterend jaar te worden… Maar er zal ook hard gewerkt moeten worden: afstudeerprojecten en eindexamens staan ook voor de boeg! De bedoeling is immers om eind juni de laatste loodjes van het bachelor-diploma te voltooien en vervolgens het diploma in handen te krijgen. (Ik besef nu dat het de eerste keer is dat ik dit zo uitvoerig bedenk en beschrijf. Misschien is dat wel goed om even te doen?!).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Basically, I will be graduated from mid 2014, ready to revoke the wide world or in less philosophical terms: to sign a permanent contract and get to work. Forever. Until my retirement. And you hear it, that idea alone depresses me desperately! And I would not be me if I was not already dreaming about some other, new future perspectives … I explain it here: before my Erasmus period I secretly dreamed of starting a master study after the bachelor. For this I saw two possibilities: a Master in Tourism, or a Master in Anthropology.

In principe ben ik dus vanaf midden 2014 afgestudeerd, klaar om de weide wereld in te trekken, of minder filosofisch uitgedrukt: een vast contract te ondertekenen en aan het werk te gaan. Voor eeuwig. Tot het pensioen. En je hoort het al, dat idee alleen al deprimeert me mateloos! En ik zou ik niet zijn als ik alweer aan het dromen was over andere, nieuwe toekomstperspectieven… Ik leg het even uit: voor mijn Erasmus-periode droomde ik er stiekem van om na de bachelor een master-studie te beginnen. Hiervoor zag ik 2 mogelijkheden: een Master in Toerisme, of een Master in Antropologie.

images

The Master in Tourism lasts one year, but requires a bridging semester, and takes place as well in Bruges as in Leuven. I could start with the program in September 2014 and thus ending around January 2016. I quote here: “The emphasis is on sector-specific marketing studies, including competitive analysis. Besides the economic aspect, however there are still many aspects that focus on the behavior and impacts on environment and society. This means that the social, geographical and cultural disciplines will enrich the offer into a coherent program that the multidimensional nature of tourism fully addresses and that the aspect of sustainability presupposes ” You can read more about it at: http://aow.kuleuven.be/geografie/masterinhettoerisme/index.html

De Master in Toerisme duurt 1 jaar, maar vereist een schakelprogramma van een semester, en gaat door in Brugge en Leuven. De opleiding zou ik kunnen starten in september 2014 en dus beëindigen rond januari 2016. Ik citeer ook hier even: “Het accent ligt op sectorspecifieke marketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. Naast het economische zijn er echter nog vele aspecten die vooral gericht zijn op het gedragspatroon en de impacten op ruimte en samenleving. Dit betekent dat ook de sociale, geografische en culturele disciplines het aanbod komen verrijken in een coherent programma dat het multidimensionele karakter van toerisme ten volle aan bod laat komen en het aspect duurzaamheid voorop stelt.” Je kan er meer over lezen op: http://aow.kuleuven.be/geografie/masterinhettoerisme/index.html

tourism-brochure

The Master in Social and Cultural Anthropology is a different kettle of fish, it would be throwing my whole career on a different track… Or at least highlight it from a different, new perspective: “Anthropology is the scientific study of human history in its biological, linguistic and social aspects “. I quote this as the K.U. Leuven describes the program: “What makes anthropology unique is not so much what she studies, but the way and the position from which she approaches the human condition. Anthropology focuses on what divides people as to what binds them.

De Master in de Sociale en Culturele Antropologie is een andere koek, het zou mijn hele carrière over een andere boeg gooien… Of op zijn minst vanuit een ander, nieuw perspectief belichten: “antropologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geschiedenis in haar biologische, taalkundige en sociale aspecten”. Ik citeer hiervoor even de K.U. Leuven om de opleiding te beschrijven: “Wat de antropologie uniek maakt, is niet zozeer wat ze bestudeert, maar de manier waarop en het standpunt van waaruit ze de menselijke conditie benadert. Daarbij richt de antropologie zich zowel op wat mensen verdeelt als op wat hen bindt.

As an anthropologist you study problems of identity, globalization, the relationship between man and nature, colonization or ethnicity. You do this from the perspective of those who are involved in it. The focus is on the experience of the ordinary man or woman. For example, given the political discourse on globalization, ecology or migration an extra dimension, which often yields surprising insights. ” This field of study actually excites me a lot, and would give my tourism-world a whole new digression to other domains. But the full course lasts 2 years, and there must be followed a bridging program of one year for bachelor students like me. In addition, you must be accepted for enrollment. As mentioned above, the program takes place in Leuven. Read more: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studiekeuzebegeleiders/nwsbrf/0910/13/antropologie.html and http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268970.htm

Als antropoloog bestudeer je problemen als identiteitsvorming, globalisering, de relatie mens-natuur, kolonisatie of etniciteit. Je doet dit vanuit het perspectief van de betrokkenen. De focus ligt hierbij op de ervaring van de gewone vrouw of man. Zo krijgt bijvoorbeeld het politieke discours over globalisering, ecologie of migratie een extra dimensie, wat vaak verrassende inzichten oplevert.” Dit studiedomein boeit me eigenlijk enorm, en zou mijn toerismewereld op haar manier een hele uitwijding geven naar andere domeinen. De volledige opleiding duurt wel 2 jaar, en er moet een schakelprogramma van 1 jaar gevolgd worden voor bachelor-studenten zoals ik. Bovendien moet je ook geaccepteerd worden om te kunnen inschrijven. Zoals hierboven vermeld, gaat de opleiding door in Leuven. Meer lezen: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studiekeuzebegeleiders/nwsbrf/0910/13/antropologie.html en http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268970.htm

wordle-anthropology-3

If I would pick the hard way, I would choose the Anthropology Master, but I also realize that it could be a disappointment, and that it will not be possible then to go back to the Master in Tourism. A safer choice would thus be Tourism, which program is also just half as long to complete. Of course this master is also less valuable than the Anthropology one, but on the other hand the tourism industry offers more jobs … On the other hand it is often said that Masters degrees in Tourism do not earn more than Bachelor degrees in Tourism, so it raises the question whether it is really worth the investment to take the Master if you stay in the tourism industry anyway? Many question marks in the head so …

Als ik voor de moeilijke weg ging, zou ik voor de Antropologie kiezen, maar ik besef ook dat het wel eens zou kunnen tegenvallen, en dat er dan moeilijk nog een weg terug is naar de Master in Toerisme. Een veiligere keuze zou dus Toerisme zijn, welke opleiding ook maar half zo lang in beslag neemt. Uiteraard is ze ook wel minder waardevol dan de antropologie, maar toerisme biedt dan weer meer werkgelegenheid… Anderzijds wordt er vaak gezegd dat Masters in Toerisme niet meer verdienen dan Bachelors in Toerisme, dus is het dan ook de vraag of het werkelijk de investering waard is om die master te volgen als je toch besluit binnen de toeristische sector te blijven? Veel vraagtekens in het hoofd dus…

revisedques1

And then there was ERASMUS! Some time for not too much thinking about this, and to lead the good life and to be inspired by the multiculturalism and so on, as previously mentioned. And how could it be otherwise, I really do not believe in “coincidence”, ERASMUS MUNDUS became discussed, here in Gandia one day. I had previously never heard of it, but it did immediately ring a bell in my head. Ahaa!

Erasmus Mundus is a program of the European Commission. The aim is to increase higher education level, promote it around the world and cooperate with non-EU countries. Some European higher education institutions give an Erasmus Mundus Masters Course form and go into partnership with institutions in the rest of the world. Students from the rest of the world then come to study at such a master by at least three European institutions ” Read more: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

En toen was er ERASMUS! Even tijd om daar niet teveel aan te denken, en om het goede leven te leiden, en om zoals eerder al gezegd, geïnspireerd te worden door de multiculturaliteit enzovoorts. En hoe kan het ook anders, ik geloof echt niet in “toeval”, kwam ERASMUS MUNDUS op een dag ter sprake, hier in Gandia. Ik had hier voorheen nog nooit van gehoord, maar het deed meteen een belletje rinkelen in mijn hoofd. Ahaa!

Erasmus Mundus is een programma van de Europese Commissie. Doel is de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te bevorderen, het over de gehele wereld te promoten en de samenwerking met landen buiten de EU te bevorderen. Enkele Europese hogeronderwijsinstellingen geven een Erasmus Mundusmasteropleiding vorm en gaan een partnerschap aan met instellingen in de rest van de wereld. Studenten uit de rest van de wereld kunnen zo in Europa studeren aan zo’n masteropleiding die door minstens drie Europese instellingen samen wordt vormgegeven.” Meer lezen: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

erasmusMundusLogo

As soon as I heard this, I quickly searched which ones were the different masters offered, and unbelievable but true: “European Master in Tourism Management” consists in the list of master programs! The program takes two years to complete: there are thus four semesters: the first semester takes place in Denmark, the second in Slovenia, the third in Spain and the fourth – last – semester is dedicated to writing the master’s thesis, and you choose one of these three destinations / universities for this last semester. Good to know is that each university has its own specialty, for example, focus on economy, sustainability, policy, … So you get offered within a program “the best of both worlds”. This degree, I do not have to tell you, is one of the best degrees you can find. Cost? Well, IF you are selected and IF you get a scholarship, nothing … How do you get accepted? With a bachelor’s degree in which you obtained at least 70%, so if you graduate with distinction. Of course I just counted how far I am in my second year, and yes, I got so far 77% on average. It may therefore still be possible! I also have to be able to submit proof of English language proficiency at the excellence level because the master courses are offered in English. For this, I could take evening courses and I could do an examination at an official institution. Just another challenge! Furthermore, there are some other requirements, too many to mention here. Read it yourself if you want at: http://www.emtmmaster.net/

Zo gauw ik dit vernam, zocht ik de verschillende mogelijke masteropleidingen op, en jawel hoor: “European Master in Tourism Management” bestaat hierin! De opleiding neemt 2 jaar in beslag: er zijn dus 4 semesters: de eerste semester gaat door in Denemarken, de tweede in Slovenië, de derde in Spanje en de vierde – laatste – semester wordt gewijd aan het schrijven van de master-thesis, en daarvoor kies je één van deze drie bestemmingen/universiteiten. Goed om weten is ook dat elke universiteit zijn eigen specialiteit heeft, bijvoorbeeld focus op economie, duurzaamheid, beleid, … Zo krijg je binnen één opleiding “the best of both worlds” aangeboden. Deze opleiding, ik hoef het je niet te vertellen, is één van de beste opleidingen die je kan vinden. Kostprijs? Wel, ALS je geselecteerd wordt en ALS je een beurs te pakken krijgt, niets… Hoe geraak je er binnen? Met een bachelor-diploma waarin je minimum 70% behaalde, onderscheiding dus. Heb ik natuurlijk even gerekend hoever ik nu zit in mijn tweede jaar, en jawel, ik behaalde tot nu toe 77% gemiddeld. Het kan dus nog! Ook moet ik een bewijs van Engelse taalvaardigheid op excellentie-niveau kunnen voorleggen, de master is uiteraard in het Engels aangeboden. Hiervoor zou ik avondschool kunnen volgen en een examen kunnen afleggen aan een officiële instelling. Slechts een uitdaging! Voorts zijn er nog enkele andere vereisten, te veel om hier op te noemen. Lees het zelf maar even na op: http://www.emtmmaster.net/

tumblr_mc4g0lCzbz1qaq9r3o1_500

So, now there are thus three possibilities to continue studying and I have a good view on it. I believe in it! And no, you do not hear me speaking about quitting studies soon. The student life is way too good for that! I think I will go to work the day I’m tired of studying, or the day that I ‘bump into’ the job of my life: something with travel, tourism, culture, writing, photography, … I’m not there yet, but as I said, I do not worry about that job, practice makes perfect. And I enjoy my “journey” …

Zo, inmiddels zijn er dus 3 mogelijkheden om verder te studeren en ik heb er een goed oog op. Ik geloof erin! En nee, je hoort mij nog niet snel over ophouden met studeren spreken. Het studentenleven is daar veel te goed voor! Ik denk dat ik zal gaan werken de dag dat ik het studeren moe ben, of de dag dat de job van mijn leven mij ‘overvalt’: iets met reizen, toerisme, culturen, schrijven, fotograferen, … Ik ben er nog niet uit, maar zoals ik al zei: ik maar me er niet druk om, al doende leert men. En ik geniet van mijn “journey”…

beauty-dreams-future-quote-text-Favim.com-355712And oh yes … For those for whom it all seems a bit much: if I have completed the bachelor and master, I will be about 25 years. So eventually… all not so bad, right?! Enough time to settle down, LATER ……;-)

En oh ja… Voor diegenen voor wie het allemaal wat veel lijkt: als ik de bachelor en de master voltooid heb, zal ik ongeveer 25 jaar zijn. Dus helemaal nog niet zo slecht, toch?! Tijd genoeg om te settelen, LATER…… 😉

20121012-210008So to conclude this whole story… For now…. A GOOD MOTIVATION!!!  😉

keep-calm-and-study-hard-297

Las Fallas de Valencia

Parade floats, fallera’s, mascletas, … or Las Fallas! This is the largest and most famous festival of Valencia. Every year thousands of people from all over the world come to Valencia to experience this huge event.

Praalwagens, fallera’s, mascletas… oftewel Las Fallas! Dit is het grootste en bekendste feest van Valencia. Elk jaar komen er duizenden mensen van overal ter wereld om dit evenement mee te maken.

Fallas 016 Fallas 175

When / Wanneer

Las Fallas officially begins the last Sunday of February with an opening festival “La Crida ‘at Torres de Serrano and ends on 19 March with’ La Crema ‘, the burning of more than 600 images (wood and styrofoam). The biggest celebrations take place between 15 and 19 March. Before people also celebrate for weeks.

Las Fallas begint officieel de laatste zondag van februari met een openingsfeest ‘La Crida’ bij Torres de Serrano en eindigt op 19 maart met ‘La Crema’; het verbranden van ruim 600 beelden (van hout en piepschuim). De grootste feesten barsten los tijdens tussen 15 en 19 maart. Daarvoor wordt er ook al wekenlang feest gevierd.

Fallas 049 Fallas 103 Fallas 198

The origin / De oorsprong

The origins of Fallas can be found in the Middle Ages. Carpenters celebrated the beginning of spring by wooden planks where they hung their candles on, and put them on fire. They did this to celebrate this light, that they no longer needed. It was becoming increasingly more light every day. Later these boards became more real sculptures and figures. Today the sculptures can be up to 30 meters high. The most expensive sculptures can be against the 1 million cost.

De oorsprong van Fallas ligt in de middeleeuwen. Timmermannen vierden het begin van de lente door houten planken waar ze hun kaarsen aan hingen, in de brand staken. Dit deden ze om te vieren dat ze dit licht niet meer nodig hadden. Het werd namelijk steeds langer licht. Later zijn deze planken steeds meer op echte beelden en figuren gaan lijken. Tegenwoordig zijn de beelden soms wel 30 meter hoog. De duurste beelden kunnen wel tegen de 1 miljoen euro kosten.

Fallas 062 Fallas 133 Fallas 169 Fallas 197

Highlights / Hoogtepunten

From 15 March to 19 March the Fallas party is bursting really loose. It is a week long celebration with great parties everywhere in the city. Tthere are music performances, DJs, paella cooking competitions on the street, lots of booze, churros and lots of fireworks. Furthermore, there are many parades over the weekend with different themes and they are ended with mascletas and decorative fireworks.

Vanaf 15 maart tot en met 19 maart barst het Fallas feest pas echt los. Het is een week lang één groot feest met overal in de stad muziek optredens, dj’s, paella kookwedstrijden op straat, veel drank, churros en heel veel vuurwerk. Verder zijn er in het weekend veel optochten met verschillende thema’s en deze worden afgesloten met mascletas en siervuurwerk.

Fallas 261Some highlights are:

• Mascleta Napolitana at the Las Arenas beach;
• The offering of flowers to the Virgen de los Desamparados (the Virgin of the needy)
• Bullfighting
• Nit del Foc (Night of Fire). This is the largest fireworks show during Fallas and takes place in the Turia park.
• Cabalgata del fuego. This is a parade with lots of fire (work).
• Lighting in the streets of Russafa

Enkele hoogtepunten zijn:
• Mascleta Napolitana op het strand Las Arenas;
• Het aanbieden van bloemen aan de Virgen de los Desamparados (de heilige maagd van de hulpbehoevenden)
• Stierengevechten
• Nit del Foc (Nacht van het vuur). Dit is de grootste vuurwerkshow tijdens Fallas en vindt plaats in het Turia park.
• Cabalgata del fuego. Dit is een optocht met veel vuur(werk).
• Verlichting in de straten van Russafa

Fallas 384

Mascleta (bang fireworks show during Fallas / knalvuurwerkshow tijdens Fallas)

From 1 March, every day at 14:00 in the Plaza Ayuntamiento you can see (and especially hear) a fireworks show. This is called the “mascleta”. It are very heavy bangers in certain rhythms. A mascleta you should have experienced at least once in your life, because it is very impressive! A good mascleta has a great body and there are so many rhythms to discover that a lot of people at the end of a mascleta are loud clapping or jumping.

Vanaf 1 maart is er iedere dag om 14:00 op het Plaza Ayuntamiento een vuurwerkshow. Dit wordt de “mascleta” genoemd. Het is erg heftig knalvuurwerk in bepaalde ritmes. Een mascleta moet je in keer in uw leven hebben meegemaakt, want het is heel indrukwekkend! Een goede mascleta heeft een geweldige opbouw en er zijn ritmes in te ontdekken, zodat veel mensen aan het eind van een mascleta hard meeklappen of springen.

DAYS OF THE FALLAS I EXPERIENCED / DAGEN VAN DE FALLAS DIE IK MEEMAAKTE:

Fallas 240

Saturday, March 16, 2013 / Zaterdag 16 maart 2013
08.00 opening of all the Fallas.
At the Plaza del Ayuntamiento: Mascleta finds a place at 14.00.
The prices for the child Fallas are issued at 16.30 hours on the stand for the town, “Plaza Ayuntamiento”. Among the categories are: presentation, parade etc.
22.30 – Traditional dance and song in front of the Ayuntamiento (Town Hall) of Valencia, made possible by the “Federacion folklore”.
At 01.00 pm there is a color fireworks spectacle to behold above the “Paseo de la Alameda”, near metro Alameda.

08.00 uur opening van alle Fallas.
Op Plaza del Ayuntamiento vindt een Mascleta plaats om 14.00 uur.
De prijzen voor de kinder Fallas worden uitgereikt om 16.30 uur op de tribune voor het gemeentehuis, “Plaza Ayuntamiento”. Enkele categorieën zijn: presentatie, optocht etc.
22.30 uur – Traditionele dans en zang voor het Ayuntamiento (gemeentehuis) van Valencia, mogelijk gemaakt door de “Federación Folklóre”.
Om 01.00 uur is er een kleuren vuurwerkspektakel te aanschouwen boven de “Paseo de la Alameda”, ter hoogte van metrohalte Alameda.

Fallas 227

Tuesday, March 19, 2013 / Dinsdag 19 maart 2013

At 11.00 hours on the bridge (puente) ‘San Jose’ flowers are offered by the “Fallera Mayor, this is done for the image of the” Patriarca “.
At 12.00 there is a mass in the Cathedral of Valencia in honor of San José. This will be led by the Archbishop of Valencia, Bishop Carlos Osoro Sierra. Offered by the official board of Fallas and veriniging of carpenters and artists, using the Falla mayors.
There will be sung by the choir of the Cathedral and the orchestra of the conservatory Jose Iturbi.
At the Plaza del Ayuntamiento Mascleta finds place at 14.00.
At 19.00 hours the ‘Fire’ parade. This starts at Calle Ruzafa, then calle Colon and ends at “Porta de la Mar ‘. This parade is very spectacular with many ‘real’ fire and well worth a visit.
The burning of the “Fallas Infantiles” will take place at 22:00. These are the sculptures that you can find in different streets.
At 22.30, the burning of the Falla Infantil takes place, that has won the first prize.
At 23.00 hours, the Falla Infantil in the Plaza Ayuntamiento burned.
At 00.00 pm, all Fallas burned.
At 00.30 hours, the Falla (of adults) who won the first prize burned.
At 01.00 pm there is a fire spectacle to see the Plaza Ayuntamiento, also here is the final Falla burned.

Om 11.00 uur op de brug (puente) ‘San José’ worden bloemen aangeboden door de ‘Fallera Mayor’, dit gebeurt voor het beeld van de “Patriarca”.
Om 12.00 uur is er een mis in de kathedraal van Valencia ter ere van San José. Deze zal geleidt worden door de aartsbisschop van Valencia; bisschop Carlos Osoro Sierra. Aangeboden door het officiele bestuur van Fallas en de veriniging van timmerlieden en artiesten,met behulp van de Falla burgemeesters.
Er zal gezongen worden door het koor van de Kathedraal en het orkest van de conservatorium José Iturbi.
Op het Plaza del Ayuntamiento vindt een Mascleta plaats om 14.00 uur.
Om 19.00 uur is de ‘Vuur’ optocht. Deze start bij Calle Ruzafa, vervolgens door calle Colon en eindigt bij ‘Porta de la Mar’. Deze optocht is zeer spectaculair met veel ‘echt’ vuur en zeker de moeite waard om te bekijken.
De verbranding van de “Fallas Infantiles” vindt plaats om 22.00 uur. Dit zijn de beelden die gemaakt zijn en in verschillende straten staan.
Om 22.30 uur vindt de verbranding van de Falla Infantil plaats die de eerste prijs heeft gewonnen.
Om 23.00 uur wordt de Falla Infantil op het Plaza Ayuntamiento verbrand.
Om 00.00 uur worden alle Fallas verbrand.
Om 00.30 uur wordt de Falla (van de volwassenen) die de eerste prijs heeft gewonnen verbrand.
Om 01.00 uur is er een vuur spectakel te zien op het Plaza Ayuntamiento, tevens wordt hier de laatste Falla verbrand.

Fallas 306 Fallas 316 Fallas 327 Fallas 354 Fallas 373How a Falla burns / Hoe een Falla verbrandt:

Fallas 392 Fallas 395 Fallas 398 Fallas 403

Source of information / Bron van informatie:  http://www.verrassendvalencia.nl/fallas.html

Photography / Fotografie: From Julie with Love

Fallas 421

Trust me, I’m a “Traveller” – Barcelona (Pt. 2)

^^Better late than never: the continuation of the Barcelona Adventure with Ula….^^

CRAZY CHRONICLES ABOUT 3 NIGHTS in BARCELONA!

Highlights:

 • Discovering Gaudi’s world of Art
 • Couchsurfing with Polish Erasmus students
 • Experiencing sunset on the Pedrera rooftop
 • Eating tapas in an underground bar
 • Hitchhiking from Barcelona to Valencia

Day 3 // Dag 3

Of course we forget to put our alarms after the first 2 busy days! But fortunately at 8AM we opened our eyes and at 09.30AM we were ready and steady with croissant and coffee at… Tifanny’s. For? BREAKFAST AT TIFANNY’s of course!!! The people looked quite weird to us, on this quite fancy street but anyway… We did it!

Natuurlijk vergaten we na 2 bewogen dagen de wekker te zetten! Maar om 8 uur openden we gelukkig onze oogjes en om 9.30 uur stonden we paraat met croissant en koffie bij… Tifanny’s. Voor? BREAKFAST AT TIFANNY’s natuurlijk!!! De mensen keken maar raar om naar ons op de nogal sjieke Passeig de Gracia. Maar ach wat… We did it!

Barca 1060

Next we visited the cathedral, this time from the inside. And afterwards we headed towards the Picasso museum, but there was such a long line that we decided to skip it. And so we walked further to the port, where we took a lot of photos…

Vervolgens brachten we een bezoekje aan de kathedraal, dit keer de binnenkant. Daarna trokken we richting het Picasso museum, maar daar stond zo’n lange rij dat we het besloten over te slaan. En dus wandelden we verder naar haven. We namen weer heel wat foto’s…

Barca 1015 Barcelona 724 Barcelona 745 Barcelona 747 Barcelona 753

We also walked a bit on Barceloneta, probably the most beach in the environment. And the atmosphere there is NICE!

We wandelden ook even langs Barceloneta, wellicht het beroemdste strand in de omgeving. En het sfeertje is er ook lekker!

Barcelona 788 Barcelona 806

Next we wanted to take the Teleferico, but it was broken! So the morning did not develop like planned and wished, but with the metro we should be able to reach our goal too: Montjuic! We bought a 10-rides card for 2 yesterday, so we could use it right away.

En we wilden vervolgens de Teleferico nemen, maar die was kapot! De ochtend verliep dus niet helemaal zoals gepland en gewenst maar met de metro zouden we ook wel tot ons doel geraken: Montjuic! We hadden gisteren toch een 10-rittenkaart voor 2 gekocht, dus konden we er meteen weer gebruik van maken.

Barcelona 807

From the metro-station Parallel, we took the cable track towards the quite arduous Montjuic. This is the mountain / hill to which Barcelona is bordering. It costed us again €7 to climb up with another Teleferic to the castle, but we reached literrally and figurally the top of Barcelona eventually… What a view over the city!!!

Vanaf het metro-station Parallel, namen we het kabelspoor tot de nogal steile Montjuic. Dit is dé berg/heuvel waartegen Barcelona ligt, zeg maar. Dan kostte het ons nogmaals €7 om tot het kasteel op de berg te geraken met een andere kabellift, maar we bereikten uiteindelijk toch letterlijk en figuurlijk de top van Barcelona… Wat een view over the city!!!

Barcelona 859Barcelona 810 Barcelona 856 Barcelona 874

We enjoyed the terrific views, over as well the city as the beach as the port…

We genoten van geweldige uitzichten, over zowel de stad als het strand als de haven…

Barca 1242 Barca 1267 Barcelona 912 Barcelona 924 Barcelona 928 Barcelona 939

After extremely many pictures, we had to get back down. That part we would do by feet. And because we didn’t have lunch yet, we bought some chips and Fanta for during the hike down. That was a good idea because afterwards it became clear this would be the lunch-replace, because we didn’t have time anymore: too much to see and to do!

We took a metro to the Sagrada Familia once we got down into the city. Today we would give it a try again to see this church. Yesterday the line was too long. Ula went inside eventually but I decided to stay ‘outside’, because I didn’t want to pay €16. I had seen the Sagrada Familia from the inside in 2010 so… When I looked at the pictures from Ula afterwards, I was quite surprised that there was so much newly build already. Therefor, I decided to come back to Barcelona in 5 years or something. Always a reason to visit Barcelona, right? Hihi!

Na weeral extreem veel foto’s, moesten we terug naar beneden. De afdaling zouden we te voet doen. En omdat we nog geen lunch hadden genomen, kochten we wat chips en Fanta voor onderweg. Dat bleek achteraf gezien onze lunch-vervanger te zijn, want tijd hadden we helaas niet meer om te lunchen. Er was veel te veel te doen en te zien!

We namen de metro naar de Sagrada Familia, eens we weer beneden aan de berg waren. Vandaag stond ons poging 2 te wachten om de kathedraal te bezoeken. Gisteren was de rij namelijk veel te lang. Ula isuiteindelijk toch binnengeraakt. Ik besloot om “buiten” te blijven, omdat ik €16 wilde uitsparen. Ik had in 2010 deze beroemde kerk namelijk al eens vanbinnen bezocht. Toen ik achteraf de foto’s zag, was ik wel een beetje verrast want er was superveel bijgebouwd. Daarom besloot ik gelijk ook om binnen 5 jaar ofzo eens terug te komen. Altijd een reden om Barcelona te bezoeken, toch?! Hihi!

Barcelona 994 Barcelona 1011 Barcelona 1016 Barcelona 1022 Barcelona 1023

I was alone for an hour or two, and so I used this time to enjoy myself! Guess I’m a little bit weird, but I can enjoy it so much to be on my own! I bought myself a Mc Flurry and sat down on a bank: watch the details of the Sagrada Familia, look at the people passing by and lick my icecream. So I enjoyed my environment, and blessed myself with this happiness. This appeared to be my “Eat Pray Love” moment! Of which I hope the thirth part (love) is coming?? That food and belief – part I have had by this… 😉

Ik was dus een uurtje of twee helemaal alleen, en maakte van die tijd aardig gebruik om eens goed te genieten! Wat ben ik toch raar, zo kunnen genieten van het alleen zijn! Ik kocht mezelf een Mc Flurry ijsje en ging op bankje zitten: de Sagrada Familia in detail bewonderen, mensjes kijken en ijsje likken. Al lepelend genoot ik dus van mijn uitzicht, en ik prijsde mezelf zo gelukkig. Dit leek wel mijn “Eat Pray Love” momentje! Waarvan hopelijk het derde stuk (love) op komst is?? Dat eten en bidden heb ik bij deze wel gehad!! 😉

eat-pray-love-movie

I felt like the main character in my own movie. The movie of my life! OR my life is just so interesting that it should be filmed… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, … I felt on top of the world!!! I could manage all!

After almost 2 hours (meanwhile 5PM) Ula came back from the Sagrada Familia, and she took over 100 pictures again… Of course! I guess by that time we both had more than 1000 pictures or something.

Ik voelde me echt het hoofdpersonage in mijn eigen film. De film van het leven OF mijn leven is gewoon zo interessant dat het verfilmd zou kunnen worden… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, ik voelde me ‘on top of the world’!!! Ik kon de hele wereld wel aan!

Na bijna 2 uur (ondertussen was het 17u) kwam Ula eindelijk terug buiten, en had ze weeral 100 of meer foto’s getrokken… Natuurlijk! Inmiddels hadden we beiden 1000 fotos elks ofzo.

Barcelona 1036 Barcelona 1038

After admiring the Sagrada Familia, we walked further to the “Hospital”. This was a very pretty building close to the big tourist attraction, too.

We wandelen verder naar het ‘Hospital’, vlakbij de Sagrada Familia. Dat was zeer mooi.

Barcelona 1053

Than we looked for Casa Vicenso! One of Gaudi’s wonderful mansions in the city. A little walk further again.

Dan zochten we een einde verderop Casa Vicenso! Één van Gaudi’s prachtige villa’s in de stad.

Barcelona 1058

And than it was finally DINNER TIME!!! We were starving and in the mood for some Turkish food and found a local restaurant where we ate a delicious pita dish. That was way better than tapas in the end, to be honest! Because it filled us more! And salaaaadddd! Finally some vegetables… and Baklava, as a desert. And a lot of fun!!! 😀

En daarna was het eindelijk ETENSTIJD!!! We hadden superveel zin in Turks eten en vonden een lokaal restaurantje waar we een lekkere schotel pita verorberden. Dat was toch beter dan tapa’s na zo’n lange dag, want het vult wat beter! En slaaaaaa! Eindelijk wat groentjes… en Baklava, als dessertje. En veeel plezier!!! 😀

Barcelona 1073

We walked back from the ‘Gracia’-neighborhood to La Rambla, there our couch was waiting for us… I felt like an old lady after that many food and my feet hurt. We also had a long walk to do over the whole Passeig de Gracia on our way back. We sang songs until the level of music choice became so low that we had to stop it. We bought a bottle of wine to thank our host Damian. And thought we could sleep today around 11PM, because we arrived home around 10.30PM BUT… There was an Erasmus flat party planned in our flat and so our ‘couch surf’-sofas were taken. The whole flat was filled with students… And at 1AM there were still at least 20 people in the house. Happily they left to continue the party in the end in a discotheque. So we stayed “quietely” and so I wrote my diary highlights quickly at 2AM at night.

We wandelden van de ‘Gracia’-wijk naar La Rambla, daar wachtte ons zeteltje ons op… Ik voelde me een oud vrouwtje na zoveel te eten en had zere poten. We hadden ook nog eens heel de Passeig de Gracia afgewandeld op de terugweg. We zongen daar liedjes tot het niveau van muziekkeuze zo laag werd dat we ermee moesten ophouden. We hadden ook een flesje wijn gekocht onderweg voor onze gastheer Damian. Dachten we even dat we om 23u zouden slapen vandaag, omdat we om 22.30u in het appartement aankwamen… MAAR… Er was een Erasmus flat party in het appartement gepland dus waren onze ‘couch surf’-zetels ingenomen. Heel de flat was dus gevuld met studenten… En om 1u ’s nachts waren er nog steeds minstens 20 mensen in huis. Gelukkig gingen ze uiteindelijk toch de deur uit om het gefeest verder te zetten in een discotheek. Wij bleven thuis ‘rustig’ achter en zodoende schreef ik om 2u in de nacht nog snel even de hoogtepunten van mijn dag in mijn dagboek.

tumblr_lbanxrvKZI1qajjdco1_500 tumblr_lx5mjuI4wU1qh9vzro1_500

 

Day 4 // Dag 4 : Hitch hiking adventure”

At 8AM we woke up the next morning, at 9AM we left, and after drinking some juice on the Boquería we took the metro (the last one of our 5 rides) towards ‘Espana’. On our way we picked up some cardboard in a supermarket and bought an alcohol marker. We wrote down our destination highway, looked for a spot near the busy road for our ride ‘out of the wity to the highway’. There a  lot of people looked at us for our enthousiast offensive. After only 15 minutes we got picked up by a nice young couple and they took us for the first part. We were dropped quite fast in a gas station outside the city were the road splitted up. One of the roads was ours…

It took longer than expected there, I guess 2 hours or more… But one way or another the time passed quickly at the same time, because it was funny at the same time!! First times are always special, no?!! We talked to a lot of people, and a lot of them said “no, we have to take another direction…” and so on. A lot of drivers also honked and we even got the weirdest requests you can imagine (no comment) but… After this long waiting someone picked us up: we were lucky and could drive in one direct line to Valencia this time, because the driver lived there! The day was blessed now, after being almost desperate!

It appeared to be even a very nice driver without any ulterior motives or requests (of which I was afraid after waiting for a while on the road) and we got even a cola offered! If we would have wanted, I’m sure he would have shown us some smalled villages on the road, but we prefered to get home safe and well before it got dark in Valencia. So around 5.30PM we arrived in Valencia, just in front of the train station, so it could not be more fantastic! Normally we would have hitch hiked further to Gandia but the weather had changed and we prefered to take a €5 ride by train! 55 minutes later we arrived HOME: in our beloved Playa de Gandia! And that’s how we ended our adventuruous citytrip! What a wonderful experience!

Hitch Hiking

Om 8u stonden we de volgende dag op, om 9u vertrokken we, en na een sapje op de Boquería namen we de metro (de laatste van onze 5 ritjes) richting ‘Espana’. Onderweg hadden we een karton opgepikt in een supermarktje en ook nog een alcoholstift gekocht. We schreven onze bestemming snelweg op, zochten vervolgens in de buurt van de hoofdas voor een plekje richting “uitweg stad naar snelweg”. Daar hadden we natuurlijk veel bekijks van voorbijgangers voor ons enthousiaste offensief. Na amper 15 minuten stopte gelukkig al een tof koppeltje en zij namen ons mee voor een eerste stuk. We werden namelijk nogal snel gedropt in een tankstation op de snelweg omdat daar de splitsing tussen 2 wegen was, waarvan slechts één de onze.

Het duurde daar heel lang, 2 uur of meer… Maar het ging op de een of andere manier toch redelijk snel vooruit want het was best leuk en grappig!! Eerste keren zijn altijd speciaal!! We hebben veel mensen aangesproken, en veel mensen zeiden “nee, we moeten de andere richting uit…” enzo. Er werd veel geclaxoneerd en we kregen zelfs enkele vreemde verzoeken (geen commentaar) maar… Na lang wachten stopte dan toch onze uitverkorene: we hadden geluk en konden meteen ineen rechte lijn mee tot Valencia, want de bestuurder woonde daar! De dag kon vervolgens niet meer stuk, nadat we de wanhoop bijna nabij waren!

Het was bovendien ook nog eens een heel aardige bestuurder zonder enige bijbedoelingen of verzoeken (waar ik op de duur wel bang voor begon te hebben) en we kregen zelfs een cola cadeau onderweg! Moesten we gewild hebben, hadden we zelfs nog andere stadjes onderweg bezocht hebben maar we wilden voor het donker veilig en wel in Valencia aankomen. Rond 17.30u werden we dan ook in Valencia vlak voor het treinstation gedropt, dat kon dus absoluut niet fantastischer zijn! Normaalgezien zouden we nog “hitch hiken” tot Gandia maar wegens het slechtere weer inmiddels zouden we toch het €5 treinticketje verkiezen! 55 minuten later waren we al THUIS: in ons geliefde Playa de Gandia! En zodoende zat de avontuurlijke citytrip erop!  Wat een geweldige ervaring!

180211833_1363653546

YES!!! I DID IT ! WE HITCHHIKED, BACKPACKED, COUCHSURFED.
Trust me… Now I am a Real Traveller!

From Julie with Love