THE BIG TRIP – Day 10: Porto & Braga (FINAL)

TRAVELOGUE – Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga ( FINAL POST)

It was the last time we got up so early again with the five of us, because … Oh yes, it was the last, intensive day of our trip! We were exhausted, but somehow more ready than ever to make this last day the best!

Het was de allerlaatste keer dat we zo vroeg weer opstonden met zijn vijven, want… Jawel hoor, het was dan ook de laatste, intensieve dag van onze trip! We waren uitgeput, maar hoe dan ook meer dan ooit klaar om er voor een laatste keer een lap op te geven!

BIG TRIP (3) 075

Our morning program was already busy planned with a visit to “the other side of Porto”. With this we mean the other side of the river, where all the port breweries (read: tasting houses) are located. But as early as that we could not drink of course, and certainly not on an empty stomach … So we decided to go parking the car first on “the other side”, eat breakfast somewhere over there (much cheaper than in the city itself, we thought) and then we could walk across the bridge to Porto and take  some nice pictures of the view.

Ons ochtendprogramma was al druk gepland met een bezoek aan “de andere kant van Porto”. Hiermee bedoelden we de andere kant van de rivier, waar alle portobrouwerijen (lees: proeverijen) gevestigd zijn. Maar zo vroeg konden we natuurlijk nog niet drinken, en al zeker niet op een nuchtere maag… Dus besloten we om eerst de auto te gaan parkeren aan “de andere kant”, daar ergens te ontbijten (ook veel goedkoper dan in de stad zelf, dachten we) en vervolgens konden we over de brug wandelen voor wat mooie foto’s van uitzicht.

BIG TRIP (3) 034

Then it was time to do some more exploring in Porto because we actually had only seen a small part of it with the FREE CITY TOUR (you can read more about this in the previous blog post, about Fatima and Porto). And then we would again crossing the bridge, finally ending our Porto-story in style with wine tasting. Wonderful idea, we thought!

Dan was het even tijd om Porto nog wat meer te verkennen, want we hadden eigenlijk nog alleen maar het stuk gezien met de FREE CITY TOUR (meer hierover lees je in de vorige blogpost, over Fatima en Porto). En daarna zouden we opnieuw de brug oversteken, om tegen de middag dan eindelijk ons bezoek aan Porto in stijl af te sluiten bij een wijnproeverij. Heerlijk idee, leek ons dat!

BIG TRIP (3) 181

So … we started with a delicious breakfast at a local bakery in Vila Nova de Gaia, because that is how  “the other side of Porto” is called officially. It was actually not even breakfast, but one and all sweetness. I do not have to tell you that I had no problem with that​​! 😉

Dus… we startten met een heerlijk ontbijtje bij een plaatselijk bakkerij’tje in Vila Nova de Gaia, want zo heette “de andere kant van Porto” officieel. Dat was eigenlijk zelfs geen ontbijt, maar één en al zoetigheid. Ik hoef je niet te vertellen dat ik daar geen enkel probleem van maakte! 😉

BIG TRIP (3) 024

Then it was time to burn some calories and so we walked a little bit, as I said: over the bridge, and again we took some great shots of the beautiful views we had from there.

Daarna was het wel wat tijd om calorieën te verbranden en dus liepen we een eindje, zoals gezegd: over de brug, en met weer heel wat schitterende foto’s van de prachtige uitzichten die we van daaruit hadden.

BIG TRIP (3) 028

Once over the bridge, we were back in the city of Porto and we went to the cathedral. This time we wanted to climb it to have more of those beautiful views and to do some sporty  things too of course!

Eens over de brug, waren we terug in de stad Porto en trokken we naar de kathedraal. Deze wilde we beklimmen om nog méér van die mooie uitzichten te hebben, en om eens wat sportiefs te doen ook natuurlijk!

BIG TRIP (3) 043

Awesome views from the cathedral: // Prachtige uitzichten vanaf de kathedraal: 

BIG TRIP (3) 056 BIG TRIP (3) 073

We also went back to that wonderful bookstore where JK Rowling got inspired to write her famous Harry Potter – books (also read more about this in the previous blog post). We planned to buy some books but in the end we just hung around for half an hour. Enjoying the atmosphere …

We gingen ook nog even terug naar die prachtige boekenwinkel waar JK Rowling haar inspiratie voor de beroemde Harry Potter – boeken opdeed (lees ook hier meer over in de vorige blogpost). We planden om wat boeken te kopen, maar uiteindelijk hingen we er gewoon een half uurtje rond. Van de sfeer genieten, zeg maar …

BIGtrip_04-06 2598

We bought some post cards and souvenirs, and then it was time for the last time crossing that bridge. Bye city of Porto, Hello wine of Porto!

We kochten nog wat postkaartjes en souvenirs, en dan was het tijd om voor de laatste keer die brug over te steken. Bye city of Porto, Hello wine of Porto!

BIG TRIP (3) 093

Oh yes, we entered Vila Nova de Gaia, looking for Taylor’s. This is the most famous and the second oldest winery of Porto. It is like many other port-houses located on the other side of the Douro River, in “Vila Nova de Gaia” (officially not called Porto here).

Jawel hoor, we trokken Vila Nova de Gaia in, op zoek naar Taylor’s. Dit is het meest bekende en op één na oudste wijnhuis van Porto. Het is net als de vele andere port-huizen gevestigd in aan de overkant van de Douro-rivier, in “Vila Nova de Gaia” (dus officieel niet meer Porto).

BIG TRIP (3) 116There were a few other good wineries we could visit, like Sandeman, Osborne, Ferreira and Caves Ramos Pinto, but were advised to go to Taylor’s because they offered a good price (€ 3 for 3 glasses of wine) and they have a beautiful garden overlooking the city.

Er waren nog een paar andere goede wijnhuizen die we konden bezoeken, zoals Sandeman, Osborne, Ferreira en Caves Ramos Pinto, maar er werd ons aangeraden om naar Taylor’s te gaan: een goede prijs (€3 voor 3 wijntjes) en ze hebben er een prachtige tuin met uitzicht over de stad.

BIG TRIP (3) 135

We found it all quite a big thing there with all that fancy stuff, to which we actually were not prepared for (read: dressed for), but we still enjoyed it to the fullest.

We vonden het allemaal best een hele bedoening met al dat chique gedoe, waar we eigenlijk niet op voorzien (lees: gekleed) waren, maar genoten er toch ten volle van.

BIG TRIP (3) 148

You can see it: backpackers are really not appropriate here, but we were treated with an equally big smile, got pampered and welcomed like all other tourists!

Je ziet het: backpackers zitten hier echt niet op hun plaats, maar toch werden we met een even grote glimlach behandeld, verwend en verwelkomd als de andere toeristen!

BIGtrip_04-06 2633

After our tasting 3 types of port wine, we all decided to buy some to take home, if not for ourselves, then at least for our friends and family. And so we went into the store for some shopping! (I bought two small boxes: one for my mom and her friend, and one for my grandfather, because he likes to drink Porto, I remembered).

Na onze degustatie van 3 types porto, besloten we om allemaal toch iéts mee naar huis te nemen, ware het niet voor onszelf, dan op zijn minst voor onze vrienden en familie. En dus trokken we de winkel in voor wat aankopen! (Ik kocht 2 kleine proef-kistjes: eentje voor mijn moeder en haar vriend, en eentje voor mijn grootvader, omdat die graag Porto drinkt, herinnerde ik me).

BIG TRIP (3) 197

And so it was time to go back to the car … Now the end of our trip was almost there, and we also had a lot of bottles with us, it occurred to me – and I saw – that the car quite suffered because of all that weight: we drove a Renault Clio, loaded with our backpacks, more than a week around, and the tires were relatively flat. We then decided to put extra pressure on the tires at the next gas station.

En zo was het tijd om terug naar de auto te gaan… Nu het einde van onze trip erop zat, en we ook nog eens allemaal flessen Porto hadden gekocht, bedacht ik me – en zag ik – dat de auto best wel leed onder al dat gewicht: we reden met een Renault Clio, volgeladen met onze rugzakken, al meer dan een week rond, en de banden stonden aardig plat. We besloten dan ook om bij het eerst volgende bezinestation de banden wat extra druk te geven.

BIG TRIP (3) 205

But it couldn’t be … Before we reached that nearest gas station, we drove one of our tires flat. Apparently, we had driven into a sharp piece of iron and so we had to replace the tire. And all those other bands needed the extra pressure, and of course all the same pressure… That all proved to be much easier said than done, and it took a lot longer then expected. The boys were put to the test in their male / technical abilities, while the girls (especially Ula and I) had a lot of fun making photos and videos of it. Blessing in disguise, they call it!

Maar het mocht niet zijn… Voor we dat dichtstbijzijnde benzinestation vonden, reden we één van onze banden plat. Blijkbaar waren we over een scherp stukje ijzer gereden en dus moesten we de band vervangen. Én al die andere banden wat meer druk geven, en allemaal evenveel druk natuurlijk. Dat bleek allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan, en duurde vooral veel langer dan voorzien. De jongens werden flink op de proef gesteld wat betreft hun mannelijke / technische capaciteiten, terwijl de meiden (vooral Ula en ik) er het plezier in zagen, en foto’s en filmpjes naar behoren namen. Geluk bij een ongeluk, noemen ze dat!

BIG TRIP (3) 222

And those guys had to work hard…

En die jongens maar zwoegen…

BIG TRIP (3) 226

So we got quite huge delayed in our day schedule, but by the late afternoon we arrived in Braga! The last destination of our great trip!

We hadden dus een aardige vertraging opgelopen in ons dagschema, maar tegen de late namiddag arriveerden we dan toch in Braga! Onze allerlaatste bestemming van onze grote trip!

BIG TRIP (3) 345

This less-known city located in the north of Portugal is known as “the Rome of Portugal”. You can find impressive architecture, including several churches and monasteries here. Braga is also very religious, there are many processions throughout the year.

Deze minder bekende stad ligt in het noorden van Portugal en staat bekend als “het Rome van Portugal”. Je vindt er indrukwekkende architectuur, waaronder verschillende kerken en kloosters. Braga is dan ook erg religieus: er worden vele processies gehouden.

BIGtrip_04-06 2756We visited – like most tourists do here – the “Bom Jesus”, which is about 5 km outside Braga and is without a doubt one of the most spectacular sanctuaries of Portugal, located on the top of a baroque staircase. The long road leading to the church has a height difference of 116 meters, which makes you have a beautiful view from the top.

Wij bezochten – zoals de meeste toeristen hier – de “Bom Jesus”, die ligt op zo’n 5 km buiten Braga en is zonder twijfel één van de meest spectaculaire heiligdommen van Portugal, gelegen aan de top van een barokke toegangstrap. De lange kruisweg die naar de kerk leidt heeft een hoogteverschil van 116 meter, waardoor je bovendien een prachtig uitzicht hebt vanaf de top.

BIGtrip_04-06 2715 BIGtrip_04-06 2731

There is also a very beautiful and lush garden around it, so you can also enjoy the nature there.

Er is ook een erg mooie, weelderige tuin rondom de kerk, dus je kan ook nog wat van de natuur genieten.

BIGtrip_04-06 2670BIG TRIP (3) 252After doing some research I can tell you that there is a path first with chapels that symbolize Christian scenes. Then you have a terrace with “the Five Senses”: they represent sight, hearing, smell, taste and feel. And the last part on the stairs represents “the stairs of Delights” with sources and figures that symbolize faith, hope and love.

Na wat opzoekingswerk te hebben gedaan, kan ik je vertellen (even gidsen) dat er dus eerst een pad is met kapellen die christelijke taferelen zouden uitbeelden. Vervolgens heb je een terras met “de Vijf Zintuigen”: zij stellen het zicht, het gehoor, de reuk, de smaak en het gevoel uit. En als laatste stuk op de trap zie je “de trap der Deugden” met bronnen en figuren die geloof, hoop en liefde uitbeelden.

BIGtrip_04-06 2763 BIGtrip_04-06 2740

BIG TRIP (3) 266

Spicy detail: for many amorous couples, this is the dream destination to get married, or at least do a marriage proposal! 😉

Pittig detail: voor vele verliefde koppels is dit dé gedroomde plaats om te trouwen, of op zijn minst een huwelijksaanzoek te doen! 😉

BIG TRIP (3) 255

It was another wonderful visit to a another beautiful monument, and at 6 o’clock we were finally looking for our hostel for our last night, in the center of Braga.

Het was dus alweer een prachtig bezoek aan een prachtig monument, en tegen een uur of 6 gingen we dan eindelijk op zoek naar onze jeugdherberg voor onze laatste nacht, in het centrum van Braga.

BIG TRIP (3) 352

But what a disaster! Never before had  we seen such old-fashioned, smelling and military-styled youth hostel, certainly not in the year 2013! The beds were like army beds that seemed to come straight from the war years, and the sheets smelled so bad that we suspect that they were not used in months.

Viel dat even tegen! Nooit eerder hadden we zulke ouderwetse, geurende en militair aandoende jeugdherberg gezien, toch zeker niet in het jaar 2013! De bedden leken wel legerbedden die recht uit de oorlogsjaren kwamen, en de lakens roken zo verdufd dat we vermoeden dat ze in geen maanden meer gebruikt waren.

BIG TRIP (3) 337The window was opened, it was icy cold and very humid. No wonder we also found an entire mold area in the corner of the ceiling!

De raam stond open, het was er ijzig koud en erg vochtig. Geen wonder dat we in de hoek van de plafond dan ook een hele schimmelzone vonden!

BIG TRIP (3) 361

Also the bathroom was outdated: it had not been refurbished since the 60s. These years you cannot find any shared bathrooms with all sinks and showers next to each other like this, so that there is no privacy, and it was so cold that you did not even want to shower here. And also here we found mold.

Ook de badkamer was niet van deze tijd: het was sinds de jaren ’60 precies niet meer gerenoveerd geweest. Dezer jaren vind je nergens nog gedeelde badkamers met alle lavabo’s en douches zo naast mekaar dat er geen privacy is, en het was er zo koud dat je je zelfs niet wil douchen. En ook hier vonden we schimmel.

BIG TRIP (3) 364

We gave our cooking up quickly, because in the communal kitchen we could only find pots and pans that looked like they were not washed anymore since years, even though they were. Just worn out, they call it! Time for new ones? Maybe a cheap set at IKEA?! Apparently they never heard of it…

Onze kookplannen gaven we ook snel op, want in de gemeenschappelijke keuken konden we alleen maar potten en pannen terugvinden die eruit zagen alsof ze in geen jaren meer afgewassen waren, al waren ze dat wel. Gewoon versleten, noemen ze dat! Tijd voor nieuw? Wat dacht men van een goedkoop setje bij IKEA?! Blijkbaar nog nooit van gehoord…

BIG TRIP (3) 359

Anyway, it promised to be an adventurous last night, and we decided to go out for dinner and ate a pizza somewhere in town. We were all pretty disappointed with this bitter ending, but the longer we sat there, the more fun we could make of it…

Anyway, het beloofde een avontuurlijke laatste avond te worden, en we zochten dan toch maar een restaurantje op en aten daar een pizza’tje. We waren allemaal vrij teleurgesteld met dit bittere einde, maar zagen er hoe langer, hoe meer de pret van in…

BIG TRIP (3) 378

Eventually we returned to the hotel, we talked about our feelings to the receptionist (about all these unacceptable things we encountered), we got our money back for the stay that night, and we drove back home that very same night. Yes, that means 985 kilometers and 9 hour drive. We would arrive to Gandia in the morning, but with the necessary breaks to change drivers, to drink coffee (to stay awake) and to get some fresh air (also to stay awake) AND not to forget to change the hour again (+1), we finally reached Gandia around noon, the next day.

Uiteindelijk keerden we terug naar het hotel, luchtten we ons hart bij de receptioniste (over al het bovenstaande onaanvaardbare), kregen we ons geld voor het verblijf van die nacht terug, en reden we diezelfde nacht nog terug naar huis. Jawel, dat wil zeggen: 985 kilometer en 9 uur rijden. We zouden tegen de ochtend dan toekomen in Gandia, maar met de nodige pauzes om van chauffeur te wisselen, koffie te drinken (om wakker te blijven) en luchtjes te scheppen (alsook om wakker te blijven) EN niet te vergeten het uur opnieuw te verzetten (+1), kwamen we uiteindelijk pas rond de volgende middag toe in Gandia.

braga gandia route

We were such big zombies that we hardly realized that our trip was done, but I think we had never been so happy to see our own bed and bath again. We slept well all day and came all back together the same evening to celebrate the ending of our great adventure with a dinner at Ula’s place. A few days later we came another time together again, this time to get our final payments done, and it was a perfect reunion!

We waren zulke zombies dat we bijna niet meer realiseerden dat onze trip er dan eindelijk op zat, maar ik denk dat we nog nooit zo blij waren geweest om ons eigen bed en bad terug te zien. We sliepen dan ook allemaal de hele dag lang en kwamen pas ’s avonds laat allemaal terug bij elkaar om het einde van ons grote avontuur af te sluiten met een etentje bij Ula thuis. Enkele dagen later kwamen we vervolgens nog eens bij mekaar, ditmaal om onze eindafrekening te betalen, en dat was de perfecte reünie!

Big Trip REUNION 003

It was an unforgettable trip with the necessary adventures – as you could read in many posts – and I have great memories of it. What the writing of the posts concerns, I never thought it would be so much work and that it would take such a long time. But perseverance pays off, and I’m proud of myself that I did it! Viva Espana, Viva Portugal! And thanks for reading, now it is really time for something else! The Erasmus life in Gandia, my school events, a crazy trip to the party island of Ibiza, and much more … You will read all of that soon, here at From Julie with Love! ❤

Het was een onvergetelijke trip met de nodige avonturen – zoals je hebt kunt lezen in de vele posts – en ik heb er fantastische herinneringen aan overgehouden. Wat het schrijven van de posts betreft, had ik nooit gedacht dat het zoveel werk zou zijn en dat het zo lang zou duren om alles te posten. Maar de aanhouder wint, en ik ben fier op mezelf dat het me gelukt is! Viva España, Viva Portugal! En bedankt om te lezen, vanaf nu wordt het echt wel tijd voor wat anders! Het Erasmus-leven in Gandia, mijn schoolse gebeurtenissen, een waanzinnige trip naar het party eiland Ibiza, en nog veel meer… Dat lees je vanaf binnenkort, hier bij From Julie with Love! ❤

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga ==> you’re now reading this post!

THE BIG TRIP – Day 4: Ronda

TRAVELOGUE – Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda

After having breakfast in Granada and lunch in Malaga, it was time for dinner in Ronda. Yes, you understand it right: it was a well-filled day! You can find more about this former destinations in the previous blog posts …

Na een ontbijt in Granada en lunch in Malaga, was het tijd voor diner in Ronda. Ja, je begrijpt het al: het was een goed gevuld dagje! Meer over deze eerstgenoemde bestemmingen vind je in de vorige blogposts…

BIG TRIP (1) 763Where were we? Oh yeah, we just escaped from a heavy rain shower in Malaga, when we left towards Ronda. We arrived there around 5 pm, after an hour driving.

Waar waren we gebleven? Oh ja, we ontsnapten net aan een fikse regenbui in Malaga, toen we vertrokken richting Ronda. Daar kwamen we aan omstreeks 5 uur ’s avonds, na een uurtje rijden.

BIGtrip_03-31 618

And we met Ula there, our Polish travel companion, at the entrance of our hostel. Finally our BIG TRIP – team was complete! And we were so happy with that!

En we ontmoetten er Ula, onze Poolse reisgezel, aan de ingang van onze jeugdherberg. Eindelijk was ons BIG TRIP – team compleet! En zo blij waren we daarom!

BIG TRIP (1) 833Too bad, it was also raining in Ronda whole day. But that did not stop us from exploring the city.

Jammer maar helaas, was het in Ronda ook aan het regenen gegaan. Maar dat kon ons niet stoppen van op verkenning te gaan in Ronda.

BIGtrip_03-31 624

It was very cloudy and there was a thick fog, but all that made the atmosphere actually very mysterious and mystical. Perfect actually!

Er was heel veel bewolking en er hing een dikke mist, maar dat alles maakte de sfeer eigenlijk net heel mysterieus en mystiek. Bangelijk eigenlijk!

BIG TRIP (1) 765

BIG TRIP (1) 819All that made us – as always – end up with a lot of special photos.

Dat alles leverde zoals altijd heel wat bijzondere foto’s op.

BIG TRIP (1) 795And because the weather was not really great, we were just some crazy shots instead … 😉

En omdat het weer niet echt mee zat, maakten we er maar wat gekke kiekjes van…  😉

BIGtrip_03-31 651

BIGtrip_03-31 710

When it really started raining a lot, we decided just to take shelter in a local pub. And with a cup of Sangria. There I could only dream of more sun …

Toen het even heel erg regende, besloten we toch maar even te gaan schuilen in een lokaal caféetje. En met een Sangria’tje erbij kon ik alleen maar meer van een zonnetje dromen…

BIGtrip_03-31 646 BIGtrip_03-31 644

After some walking around, we returned to civilized world.

Na nog wat stappen, keerden we terug naar de bewoonde wereld.

BIGtrip_03-31 661

Meanwhile the sun (to the extent that there was any) already set, and we got to see Ronda ‘by night’.

Inmiddels was het de zon (tot zover die er was) al onder gegaan, en kregen we Ronda ‘by night’ te zien.

BIG TRIP (1) 849

We ate our Easter dinner at an Italian restaurant called Michelangelo, where the friendly hostess with her charming character did feel us a bit at home, on this special day far away from our family. (Yes, it was Sunday. Easter Sunday …)

We aten ons Paasdiner in een Italiaans restaurantje, genaamd Michelangelo, waar de vriendelijke gastvrouw ons met haar charmante karakter ons toch een beetje thuis bij de familie deed voelen, op deze toch wel speciale dag. (Jawel, het was zondag. Paaszondag…)

BIGtrip_03-31 759

That same evening we built a small pajama party in our hostel room and there was a lot of laughter while watching our pictures and videos taken that day. The atmosphere was immediately well in the group now that the group was complete!

Diezelfde avond nog bouwden we meteen een klein pyjama-feestje op onze kamer en werd er heel wat afgelachen tijdens het bekijken van onze genomen foto’s en filmpjes die dag. De sfeer zat er meteen goed in nu de groep compleet was!

BIG TRIP (1) 858

That good mood got a slight damper afterwards, as the power went out shortly thereafter and that remained so until the next morning 10 o’clock or so. Consequently, it was difficult getting up as there was no hot water nor light, and of course we also were just very sleepy too after such an eventful day …

But … a breakfast at the cliffs of Ronda with a dazzling, fantastic, incredible, unique view made that everything good again soon!

Op die goede stemming kwam een lichte demper, gezien de elektriciteit kort daarna uitviel en dat ook zo bleef tot de volgende ochtend 10 uur ofzo. Bijgevolg was het maar moeizaam opstaan gezien er geen warm water noch licht was, en natuurlijk hadden we ook slaapkopjes na zo’n bewogen dagje…

Maar… een ontbijt bij de kliffen van Ronda met een oogverblindend, fantastisch, ongelooflijk, uniek uitzicht maakte dat alles wel snel weer goed!

BIG TRIP (1) 870Breakfast with a view… 

BIGtrip_04-01 775For breakfast, we bought ourselves a large bottle of juice, a bag of sandwiches and some Nutella … That we had smear by using a card because we had no knife! Oh dear!

We kochten voor ons ontbijt een grote fles fruitsap, een zak sandwiches en een pot Nutella… Die we moesten scheppen/smeren met behulp van een kaart, omdat we geen mes hadden!! Oh jee!

BIGtrip_04-01 791

And after our late but successful breakfast, our visit to Ronda was already over. We were prepared to “another country”: yes.. yes… GIBRALTAR! (Which forms part of United Kingdom)!

En na ons laat maar geslaagd ontbijt, zat ons bezoek aan Ronda er alweer op. We waren klaargestoomd om eventjes auto te rijden en vervolgens naar “een ander land” te gaan: jawel hoor: GIBRALTAR! (dat deel uit maakt van Verenigd Koninkrijk)!

BIGtrip_03-31 667So … If you want to read and see something else then Spain, then you should definitely read the following blog post. Coming up soon!

Dus… Als je ook eens wat anders dan Spanje wilt lezen en zien, dan moet je zeker de volgende blogpost lezen. Tot binnenkort!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉

THE BIG TRIP – Day 4: Málaga

TRAVELOGUE – Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Málaga

After an eventful day in Granada (more about this in the previous blog post), it was difficult getting up. We were almost late for breakfast because we had forgotten, of course, that the clock was opposed this night. It was Sunday, March 31, 2013! And EASTER! Anyway, luckily we still got something to eat from the breakfast buffet of our hostel.

Na een bewogen dag in Granada (meer hierover in de vorige blogpost), was het maar moeizaam opstaan. We waren bijna te laat voor het ontbijt omdat we natuurlijk vergeten waren dat de klok deze nacht verzet werd. Het was zondag 31 maart 2013! Maar goed, gelukkig kregen we toch nog iets te pakken aan het ontbijtbuffet van onze jeugdherberg.

BIG TRIP (1) 673

Around 10 AM we left for Malaga. There we would make a small city tour by foot.

Omstreeks 10 uur vertrokken we richting Malaga. Daar zouden we te voet een kleine stadstour maken.

BIG TRIP (1) 665It was a rainy day, and it rained a lot in Granada. Luckily it was dry upon arrival in Malaga, but by the time we left it started to rain! So we were “lucky” with the weather …

We saw a little bit of the city center but not very much, I think. And I did not really find it very beautiful or interesting. Maybe the weather and our lack of time, affected it.

Het was een regenachtige dag, en het regende goed in Granada. Gelukkig was het in Malaga bij aankomst droog, maar tegen de tijd dat we weer vertrokken begon het wel goed te regenen! We hadden dus “geluk” met het weer…

We zagen een klein beetje van het stadscentrum, maar niet zo heel erg veel, denk ik. En ik vond het niet echt zeer mooi of boeiend. Misschien had het weer en ons tijdsgebrek daar natuurlijk wel invloed op.

BIG TRIP (1) 671We ate lunch at a real tourist restaurant because not the entire group wanted to eat tapas. Anyway, when you’re hungry, everything tastes. Right?!

We aten lunch in een echt toeristenrestaurantje omdat niet het hele reisgezelschap zin had om tapas te smullen. Maar goed, voor wie honger heeft, smaakt alles. Toch?!

BIG TRIP (1) 675

We then walked around a bit near the port. There was also a very nice shopping street here where cafes and restaurants could be found. I thought that was pretty fun, and I think that in good weather it might be a very trendy place to hang out!

We wandelden vervolgens wat rond in de buurt van de haven. Daar was ook een hele winkelstraat met leuke terrasjes en restaurantjes te vinden. Dat vond ik best wel leuk, en ik denk dat het bij goed weer een super hippe plek is om rond te hangen!

BIG TRIP (1) 681

We also saw a lot of beautiful boats, which caught the imagination of the boys in our party.

We zagen ook heel wat prachtige boten, wat tot de verbeelding van de jongens in ons gezelschap sprak.

BIG TRIP (1) 690

We even went on the beach for a while, even though it was cloudy. And yes, we saw something in it… When the weather would be better! But not for today, that sunbathing!

We gingen zelfs even het strand op, ook al was het bewolkt. En ja, we zagen er wel wat in… Bij mooi weer! Maar dus niet voor vandaag, dat zonnebaden!

BIG TRIP (1) 701

Then we decided to take the car to drive up the hill. For just like in Alicante, Malaga can be found near a hill with a beautiful castle.

Daarna besloten we even de auto nemen om de heuvel op te rijden. Want net zoals in Alicante, kan je in Malaga een heuvel vinden met daarop een prachtig kasteel.

BIG TRIP (1) 737

From the castle we had some more wonderful views over the city, and it was very nice to take a stroll around here.

Vanaf het kasteel hadden we opnieuw prachtige uitzichten over de stad, en het was dan ook heel leuk om hier even rond te wandelen.

BIG TRIP (1) 742Group picture: Hervé – Nafisa – Me – Christophe 🙂

BIG TRIP (1) 732

We did not have to pay, the admission was free.

We hoefden ook niets te betalen, de toegang was blijkbaar gratis.

BIG TRIP (1) 748

I do not know if you also notice the resemblance (after reading about Alicante), but in my opinion Malaga made me tremendously think of Alicante. The structure of the city is so similar: historic center, promenade, port, castle on the hill, … I cannot say which city of the two I like most now, because the weather surely has a strong influence on one’s perception. So I only want to make a judgment as I come back in full sun and at 26 ° C Malaga. 😉

Ik weet niet of jullie de gelijkenis ook opmerken (na het lezen over Alicante), maar naar mijn mening deed Malaga me enorm denken aan Alicante. De opbouw van de stad is zo gelijkaardig: historisch centrum, boulevard, jachthaven, kasteel op de heuvel, …  Ik kan moeilijk zeggen welke stad van de twee ik nu de leukste vind, omdat het weer toch wel een sterke invloed heeft op iemands beleving. Dus ik wil pas een oordeel vellen als ik Malaga bij volle zon en bij 26°C heb beleefd en gezien. 😉

BIG TRIP (1) 753

Here is a fun and educational video about an American guy who made ​​a documentary about Malaga:

Hier is een leuk en leerrijk filmpje over een Amerikaan die een reportage maakte over Malaga:

As you saw in the movie, the town of Ronda was also visited. And well, that’s exactly the town that was the next destination of our trip. So if you want to read the travelogue about this city, certainly look forward to … The next blog post!

Zoals je in het filmpje kon zien, werd ook het stadje Ronda bezocht. En wel, dat is nu net het stadje dat de volgende bestemming van ook onze rondreis was. Dus als je het reisverslag daarover wilt lezen, kijk dan zeker uit naar… De volgende blogpost!

Happy traveling! 😉

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

Andalucía Trip – Day 2: Sevilla

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 2: SEVILLA

Yesterday one of my dreams came true: I’ve seen and experienced Córdoba! (More about Córdoba in the last blogpost…). It’s not normal anymore how happy I am here! And oh, what do I love to travel, to make picture, and to write this blog, … Life is too short and there are too less hours in a day to do everything I would love to do…

Gisteren is één van mijn dromen uitgekomen: ik heb Córdoba gezien en beleefd! (Zie vorige blogpost voor meer over Córdoba…). Het is niet normaal hoe gelukkig ik nu ben! En oh, wat houd ik van reizen, foto’s maken, en blog schrijven, … Het leven is te kort en er zijn te weinig uren in een dag om alles te kunnen be-leven…

Today my alarm went at 7AM. At 08.30AM it was breakfast-time and my backpack had to be ready, because at 9AM the bus would leave for Sevilla. And how the short the drive might have been, it didn’t stop me and Ula from sleeping like a baby. POWERNAP!

Vandaag ging om 7 uur mijn wekker. Om half 9 was het ontbijt-tijd en moest de backpack klaar zijn, want om 9 uur zou de bus vertrekken richting Sevilla. En hoe kort de rit ook was, Ula en ik sliepen als twee roosjes onderweg. POWERNAP!

tumblr_lkwjba3PxK1qcxieko1_500 By 1PM we arrived in Sevilla, checking in at the hostal at first. It looked good and clean and so we could leave for the city without any stress. This time we slept with 5 girls in a room: me, Ula, Marisol, Roukia (French girl) and Marine (French girl from Belgium – Namur). The connection with Katy (my roommate in Gandia) is a little bit becoming weaker these days. I guess it’s normal that we both build up our own friendships, but it’s a pitty. As if we’re nothing more than roommates now…

Tegen 13 uur waren we dan in Sevilla, om in te checken in het hostal allereerst. Het zag er weeral goed uit en dus konden we met een gerust hart de stad intrekken. Dit keer sliepen we met 5 meisjes op de kamer: ik, Ula, Marisol, Roukia (Frans meisje) en Marine (franstalig Belgisch meisje uit Namen, waar ik overigens weinig contact mee heb). De band met Katy (mijn appartement-genoot in Gandia) begint nu definitief te verwateren. Ergens normaal dat we beiden onze vriendschappen opbouwen, anderzijds wel jammer. We zijn nu niet meer dan kamergenoten meer…

Andalucía 467 Anyway, we started our city visit with  a long walk towards the historical center, because this time our hostal was quite farlocated from the city. Fortunately there were a lot of pretty things to see on the boulevards we were walking on, ánd dear readers: the proof of good weather! A sign which obviously says: 26°C! Hot hot hot, for this time of the year, in other words!

Enfin, we startten ons stadsbezoek door een lange wandeling richting het stadscentrum, want ons hostal is dit keer wel redelijk ver weg gelegen. Gelukkig waren er op de boulevards waarlangs we wandelden al heel wat boeiende dingen te zien, én liefste lezers: het bewijs van goed weer! Een plakkaat waarop staat: 26°C! Hot hot hot, voor deze tijd van het jaar dus!

Andalucía 823 We walked along some beautiful gardens and parks of which I do not remember the names, and next we ended up in the Plaza de España, without a doubt thé place in Sevilla where I lost my heart. All the tiles are so beautiful: in blue, white, yellow, … Fantastic!

We wandelden langs weelderige tuinen en parken waarvan ik de namen niet ken, en kwamen vervolgens uit op Plaza de España, ongetwijfeld dé plek in Sevilla waar ik mijn hartje verloren heb.  Alle tegels zijn er om ter mooist: met blauw, wit, geel, … Schitterend!

Andalucía 557 Plaza de España is not only a very beautiful place, it is also very interesting: everywhere you find a kind of build-in sitting banks, and on each of them you have this tiles, and they carry a name of a Spanish city. Even more: they go in a certain circle along the main building, and the cities are ranked alphabetically. (We noticed that while we were searching for “our” city: Valencia!)…

Plaza de España is niet alleen een heel mooi plein maar ook een zeer interessant: overal vind je een soort van ingebouwde zitbanken, en elke zitbank is prachtig betegeld en draagt een naam van een Spaanse stad. Bovendien lopen ze in een soort van boog langs het grootse gebouw, en zijn de steden alfabetisch gerangschikt. (Dat laatste merkten we op tijdens het zoeken naar “onze” stad: Valencia!)…

DSC_0952 We even found a map on the flour where we could locate our loved Gandia-beach resort spot on.

We vonden zelfs een kaartje in de tegels waarop we ons geliefde Gandia-badplaatsje konden situeren.

DSC_0980 And last but not least: one of the tiles at the “Valencia-bank” said “Gandia”. So we are definately represented here, joehoe! I think it’s rather crazy that this kind of place is built up in Sevilla, and not in the capital of Spain, Madrid. But yeah, in Spain far from everything is logical. That’s what I’ve learned so far.

En last but not least: één van de tegels aan de “Valencia-bank” bevatte zelfs de naam “Gandia”. Wij zijn hier dus vertegenwoordigd, joepie! Toch wel gek overigens dat zo’n plein in Sevilla werd opgesteld, en niet in de hoofdstad Madrid. Maar ja, in Spanje is lang niet alles logisch. Dat heb ik al geleerd. 

DSC_0981 After that we walked further to the historical center of the city and we visited the Alcazar of Sevilla. In Córdoba we visited also an Alcazar, but it is less famous and sofisticated than this one here in Sevilla.

Daarna wandelden we verder richting het historische stadscentrum en bezochten we het Alcazar van Sevilla. In Córdoba bezochten we dus ook een Alcazar, maar dat is minder beroemd en gesofisticeerd dan dit hier in Sevilla.

Andalucía 613 It by the way something nice to know that I always have to make a little count in my head to not forget (but with this writing I’m sure I will never forget anymore): to Córdoba you go for the Mezquita, to Sevilla for the Alcazar, and to Granada for the Alhambra. And if you’ve seen these 3 ‘wonders of the world’, you can say that you are an Andalucia travel-specialist. Than you’ve really seen the top!

Het is trouwens een leuk weetje dat ik steeds als een kapstopje in mijn hoofd moet opzeggen om het niet te vergeten (maar bij deze vergeet ik het nooit meer): naar Córdoba ga je voor de Mezquita, naar Sevilla voor het Alcazar, en naar Granada voor het Alhambra. En als je deze 3 ‘wereldwonderen’ gezien hebt, dan mag je je – zeg maar – Andalucië-kenner noemen. Dan heb je de regio ‘écht’ gezien.

Andalucía 620 We’ve spent hours in the Alcazar of Sevilla, or at least that how it felt. The Moorish architecture and the nice temperatures made me feel as if I were in Morocco…

We spendeerden urenlang in het Alcazar van Sevilla, of zo leek het toch. De Moorse bouwstijl en de aangename temperaturen deden me in Marokko wanen…

Andalucía 667 We walked through some magnificant rooms, patios and gardens.

We wandelden door magnifieke zalen, patio’s en tuinen.

DSC_0705 I hang around with Ula and Sarah, an American girl. We made some pictures of each other and made a lot of fun.

Ik hing wat rond met Ula en Sarah, een Amerikaans meisje. We trokken weer wat foto’s van mekaar en hadden heel wat lol.

Andalucía 734 UlaAndalucía 743 Kusjes uit Sevilla! DSC_0753 After the complete visit of the Alcazar it was time for an ice-cream with Turron-flavour (hmmm…) and next we were ready to burn some calories again in the cathedral of Sevilla.

Na het grondige bezoek aan het Alcazar was het tijd voor een ijsje met Turron-ijsroom (hmmm…) en vervolgens waren we klaar om wat caloriën te verbranden in de kathedraal van Sevilla.

Andalucía 760 In the cathedral of Sevilla you can climb a tower: “La Giralda”. It’s – together with the Alcazar – the most famous tourist attraction of the city and so we had to visit it. We left the Erasmus-crowd / group and decided to continue discovering the city. Herefor we had to skip our lunch time, but Time is Travel! 😉

In de kathedraal van Sevilla kan men namelijk een beroemde toren terugvinden, genaamd “La Giralda”. Het is  – samen met het Alcazar – zowat de beroemdste attractie van de stad en dus ook onmisbaar op ons programma. We hadden inmiddels de kudde Erasmus-dieren verlaten om zelf op ons tempo de stad verder te gaan verkennen. Hiervoor offerden we weliswaar onze lunch-tijd op. Time is Travel! 😉

Andalucía 782 So we climbed the tower, La Giralda, and took again (what else did you expect?) a lot of pictures… Of ourselves, of the views, and all other funny things in life…

We beklommen dus de toren, La Giralda, en namen opnieuw (wat verwachtte je anders) heel wat foto’s… Van onszelf, van de uitzichten, en andere leuke dingen…

Andalucía 809 Andalucía 796 After wandering around some more, we decided to return to Plaza de España to make some more pictures, and to relax some more.

Na wat verder rondkuieren besloten we om terug te keren naar Plaza de España om wat rustiger foto’s te kunnen trekken van al dat wondermoois.

Andalucía 840 Andalucía 870 DSC_0944 We were sitting in the sun and enjoyed the warm wintersun (26°C). These winter clothes of me were absolutely misplaced, and the south of Spain is definately warmer than our eastern region Valencia / Gandia.

We zaten in het zonnetje en genoten van de warme winterzon (26°C).  De winterkledij was hier dus zeer misplaatst, en het zuiden van Spanje heeft duidelijk een veel warmer klimaat dan ons oostelijk gelegen Valencia/Gandia gebied.

Andalucía 853 After some nice shots (as you can see) with excellent lighting because of the sunset, we got very hungry. Looking for a restaurant… But it was 5PM and all the restaurants were closed for siesta at this time. So we went back to the hostel for a siesta until 8.30PM.

Later that night we returned to the citycenter for dinner. Ula, me, Marisol and Roukia enjoyed a delicious Mexican meal, which was good ánd cheap! It was the first time Ula had Mexican food. Looks like it is not that popular in Poland as in Belgium?!

Na wat leuke kiekjes bij een prachtige belichting door zonsondergang, kregen we stevige trek. Op zoek naar een restaurantje dus… Maar het was 17 uur en alle restaurantjes waren gesloten omdat het siësta was. Dus gingen we maar terug naar het hostel voor een siësta’ke tot 20.30 uur.

Later op de avond keerden we met stevig stapschoeisel terug naar de stad om te gaan eten. Ula, ik, Marisol en Roukia smulden van een heerlijk Mexicaans dinertje, dat overigens ook nog eens vrij goedkoop was. Voor Ula was het trouwens haar allereerste keer Mexicaans eten. Blijkbaar is dat in Polen niet zo gekend?!

Andalucía 1009 While Roukia and Marisol returned to the hostel, for me and Ula the night just started. We would go and re-discover the city, this time “by night”. We found that this was a better option than going out again, as every night with the other Erasmus-students. And our feet hurt too much to go and dance.

Terwijl Roukia en Marisol terug naar het hostel keerden, begon de avond pas voor mij en Ula. Wij zouden opnieuw de stad gaan verkennen, maar dit keer “by night”. We vonden dat overigens ook een betere optie dan weeral mee uit te gaan met de rest van de Erasmus-studenten. En onze voeten deden veel te veel pijn om nog te gaan dansen.

Andalucía 1000 Giralda by night

Andalucía 952 Plaza de España by night

Andalucía 940By 1AM in the night we got back finally in the hostel and so it was a very long and exhausting (but superfun) day: my feet and legs were aweful, and even my eyes hurt of looking to all these pretty monuments, I think.

Conclusion: Sevilla is a big city, with a big impression! And: if you’e going, go longer than 1 day. At least, if you wanna return home healthy… Hihihi 😉

Tegen 1 uur ’s nachts kwamen we uiteindelijk pas toe in het hostal en dus was het weer een hééél lange en vermoeiende (maar wel superleuke) dag: mijn voeten en benen waren kapot, en zelfs mijn ogen deden pijn van naar zoveel dingen te kijken, denk ik.

Conclusie: Sevilla is een grote stad, met een grootse uitstraling! En: ga er langer dan één dag naartoe als je met levende voeten terug naar huis wil keren… Hihihi 😉

NEXT: Andalucía Trip – Day 3&4: Cádiz & Jerez ————->>>> “To be continued”

Andalucía Trip – Day 1: Córdoba

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 1: CÓRDOBA

This morning I had to wake up around 4AM, and at 5.30AM I walked to school, where the bus would leave for the most southern part of Spain: Andalucía. Around 1PM we arrived in Córdoba, so it was a long ride. On the way I had the chance to sleep very long, so I was able to build up some energy reserves for this promising trip. The view over Córdoba was immediately wonderful. We walked over an old brigde that connects the ancient and modern part of the city with each other, along the Guadalquivir river.

Vanochtend moest ik om 4 uur opstaan, en om 5.30u vertrok ik naar school waar de bus om 6 uur zou vertrekken richting het zuidelijkste gebied van Spanje: Andalucía. Rond 13u arriveerden we in Córdoba, het was dus een lange rit. Onderweg kon ik dus goed bijslapen, en wat energiereserves opbouwen voor deze veelbelovende reis. Het uitzicht over Córdoba was meteen heel prachtig. We wandelden over de imposante brug over de rivier Guadalquivir: die loopt dwars door de stad.

Andalucía 009It took a while before we got to the youth hostal because of the typical Spanish (read: tranquila!) organisation, but once there I must admit the location was excellent. One block away from all the important tourist attractions! I shared the room with Katy, Ula and Marisol (a girl from Peru).

Het was even zoeken naar de jeugdherberg wegens een nogal typisch Spaans (lees: nonchalante) organisatie, maar eens aangekomen moet ik zeggen dat de locatie super was. Om de hoek van alle belangrijke bezienswaardigheden! Ik deelde de kamer met Katy, Ula en Marisol (een Peruaans meisje).

Andalucía 025First we visited the Mezquita, the top attraction / highlight of Córdoba, and probably the image everybody will recognise directly from the travel guides and photo-albums of people that have been here before.

We bezochten als eerste de Mezquita, meteen de topattractie van Córdoba, en waarschijnlijk het plaatje dat je meteen herkent uit de reisgidsen en foto-albums van mensen die hier eerder waren.

Andalucía 105It’s a very special church / mosque / synagogue, because yes, as you can read: almost every religion has once conquered this building. That caused that a lot of historical aspects and religious details are very varied in this building. And that leads to a very special, unusual experience of course.

Een heel bijzondere kerk/moskee/synagoge, want ja, zoals je leest: zowat alle verschillende religies hebben dit gebouw in een of andere eeuw wel eens veroverd. Dat heeft tot gevolg dat er verschillende historische aspecten met verschillende religieuze details zijn afgewerkt. En dat leidt dan weer tot een heel bijzondere, ongewone ervaring.

Andalucía 068 Andalucía 031There are not enough words to explain what this place does with you. But those who take time to capture this building, will recognise the feeling. I was photographing like crazy of course, when I suddenly thought: “Hey Julie, what the hell are you doing here? Take some time, sit down and talk to God now you are so close to him. Of at least try…” And the next moment I looked up, saw this amazing dome… And while I admired all this beauty, heaven suddenly felt a little bit closer to earth…

Er zijn maar weinig woorden voor om te beschrijven wat deze plek met je doet. Wie eventjes de tijd neemt om het overweldigende gebouw in zich op te nemen, zal dat gevoel wel herkennen. Ik was natuurlijk als een gek aan het fotograferen, en plots dacht ik: “Maar Julie toch, wat zit je hier nu als een kip zonder kop te doen? Neem eens wat tijd, ga eens wat zitten voor het altaar. Spreek eens tot God, of probeer het op zijn minst.” En toen keek ik naar boven, zag ik de prachtige koepel… En terwijl ik al dat moois bewonderde, voelde de hemel plots een beetje dichterbij de aarde….

Andalucía 154Next we continued our tour with Erasmus for a guided city walking tour that showed us the most beautiful (or no, the most touristic) spots in the city.

We vervolgden met de hele Erasmus-bende onze tour met een begeleide stadswandeling die ons in korte tijd een goed overzicht gaf van de mooiste (of nee, meest toeristische) plekjes in de stad.

Andalucía 039 Andalucía 209DSC_0169

Andalucía 027While I was walking it became pretty clear soon that I really loved this city! I regret that I could’t come here on Erasmus, but on the other hand I heard that the temperatures here can be above 40°C in summer, and by now I’m just in love with Gandia, so… “No pasa nada!” And I am thankful that I could visit Córdoba anyway.

Tijdens het wandelen werd al snel duidelijk dat deze stad echt wel mijn ding was! Ik had dan ook even spijt dat ik toch niet hier op Erasmus was gekomen, maar de temperaturen kunnen hier in de zomer oplopen tot over de 40°C, en bovendien ben ik stapelgek op Gandia inmiddels, dus… “No pasa nada!” En ik ben dankbaar dat ik Córdoba dan toch ook eens te zien heb gekregen.

DSC_0175After our intensive walking tour we had “free time” (or was this whole trip already free time?). And Ula and I used the time to discover the city some more.

Na onze fikse wandeling hadden we “vrije tijd” (of was deze hele trip al geen vrije tijd?). En van die gelegenheid maakte ik met Ula gebruik om er verder op uit te trekken.

Andalucía 051Next we went to visit the Alcazar, another important monument, and to my suprise I even liked it more than the Mezquita. We decided to make an instant photoshoot here and admired the view over the city.

We trokken richting het Alcazar, een ander heel beroemd monument in de stad, en tot mijn verbazing vond ik dit zelfs nog mooier en straffer dan de Mezquita. We besloten eventjes om een instant-photoshoot te doen en bewonderde het uitzicht over de stad.

Andalucía 344 Andalucía 294 DSC_0294Next we got lost by purpose in the smaller and more silent streets, until we got so hungry that we had to go to eat.

Vervolgens lieten we onszelf even verdwalen in de smallere straatjes, tot we zo’n grote honger kregen dat we wel moesten gaan eten.

Andalucía 406 Andalucía 414We stopped at a tapasbar where we encounted thé tapa of all tapas: it won a price (officially awarded sign on the wall)! So we sat there enjoying all the good things in life, letting our legs and feet rest a little bit.

We stopten in een tapasbar waar we toch wel stuitten om dé tapa die dé prijs van dé tapas gewonnen had zeker (officieel erkend embleem en al op de muur). Dus zaten wij lekker te genieten van al dat goeds en konden onze beentjes en voetjes ook eventjes uitrusten en bekomen.

DSC_0331(SALUD! My dear blog followers… 🙂 )

After that (by now it was 8PM) we went back to the youth hostal to change clothes because we were supposed to go to the next group meeting and go to watch a flamenco show. It was a nice show that brought a lot of atmosphere and the typical dance is just indispensable on an Andalucía-trip, but I found that the flamencoshow that I saw a few years ago in Madrid was way better. Fortunately the Sangria was alright and it became a very pleasant night after all.

Daarna (inmiddels ongeveer 20u) gingen we richting hostel om ons om te kleden want er wachtte ons een volgende groepsbijeenkomst om naar een flamencoshow te gaan kijken. Het was een leuke show die heel wat sfeer schepte en de typische dans is gewoonweg onmisbaar in een Andalucía-trip, maar ik vond de flamencoshow die ik enkele jaren geleden in Madrid had gezien, duizend keer beter. Gelukkig was de Sangria er wel oké en werd het toch nog een heel plezierige avond.

Andalucía 416 Andalucía 442Around 11PM we went to dinner with some Erasmus friends, and after that the going out would take place. But I decided to walk back to the hostal with a few people because I was quite exhausted after a day like this!

Omstreeks 23 uur gingen we avondeten met enkele Erasmus-vrienden, en daarna zou het uitgaansmoment plaatsvinden. Ik besloot om met een paar mensen terug naar het hostel te keren, want mijn pijp was uit. Een vruchtbare dag, noemen ze dat!

 NEXT: Andalucía Trip – Day 2: Sevilla ————->>>> “To be continued”