THE BIG TRIP – Day 10: Porto & Braga (FINAL)

TRAVELOGUE – Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga ( FINAL POST)

It was the last time we got up so early again with the five of us, because … Oh yes, it was the last, intensive day of our trip! We were exhausted, but somehow more ready than ever to make this last day the best!

Het was de allerlaatste keer dat we zo vroeg weer opstonden met zijn vijven, want… Jawel hoor, het was dan ook de laatste, intensieve dag van onze trip! We waren uitgeput, maar hoe dan ook meer dan ooit klaar om er voor een laatste keer een lap op te geven!

BIG TRIP (3) 075

Our morning program was already busy planned with a visit to “the other side of Porto”. With this we mean the other side of the river, where all the port breweries (read: tasting houses) are located. But as early as that we could not drink of course, and certainly not on an empty stomach … So we decided to go parking the car first on “the other side”, eat breakfast somewhere over there (much cheaper than in the city itself, we thought) and then we could walk across the bridge to Porto and take  some nice pictures of the view.

Ons ochtendprogramma was al druk gepland met een bezoek aan “de andere kant van Porto”. Hiermee bedoelden we de andere kant van de rivier, waar alle portobrouwerijen (lees: proeverijen) gevestigd zijn. Maar zo vroeg konden we natuurlijk nog niet drinken, en al zeker niet op een nuchtere maag… Dus besloten we om eerst de auto te gaan parkeren aan “de andere kant”, daar ergens te ontbijten (ook veel goedkoper dan in de stad zelf, dachten we) en vervolgens konden we over de brug wandelen voor wat mooie foto’s van uitzicht.

BIG TRIP (3) 034

Then it was time to do some more exploring in Porto because we actually had only seen a small part of it with the FREE CITY TOUR (you can read more about this in the previous blog post, about Fatima and Porto). And then we would again crossing the bridge, finally ending our Porto-story in style with wine tasting. Wonderful idea, we thought!

Dan was het even tijd om Porto nog wat meer te verkennen, want we hadden eigenlijk nog alleen maar het stuk gezien met de FREE CITY TOUR (meer hierover lees je in de vorige blogpost, over Fatima en Porto). En daarna zouden we opnieuw de brug oversteken, om tegen de middag dan eindelijk ons bezoek aan Porto in stijl af te sluiten bij een wijnproeverij. Heerlijk idee, leek ons dat!

BIG TRIP (3) 181

So … we started with a delicious breakfast at a local bakery in Vila Nova de Gaia, because that is how  “the other side of Porto” is called officially. It was actually not even breakfast, but one and all sweetness. I do not have to tell you that I had no problem with that​​! 😉

Dus… we startten met een heerlijk ontbijtje bij een plaatselijk bakkerij’tje in Vila Nova de Gaia, want zo heette “de andere kant van Porto” officieel. Dat was eigenlijk zelfs geen ontbijt, maar één en al zoetigheid. Ik hoef je niet te vertellen dat ik daar geen enkel probleem van maakte! 😉

BIG TRIP (3) 024

Then it was time to burn some calories and so we walked a little bit, as I said: over the bridge, and again we took some great shots of the beautiful views we had from there.

Daarna was het wel wat tijd om calorieën te verbranden en dus liepen we een eindje, zoals gezegd: over de brug, en met weer heel wat schitterende foto’s van de prachtige uitzichten die we van daaruit hadden.

BIG TRIP (3) 028

Once over the bridge, we were back in the city of Porto and we went to the cathedral. This time we wanted to climb it to have more of those beautiful views and to do some sporty  things too of course!

Eens over de brug, waren we terug in de stad Porto en trokken we naar de kathedraal. Deze wilde we beklimmen om nog méér van die mooie uitzichten te hebben, en om eens wat sportiefs te doen ook natuurlijk!

BIG TRIP (3) 043

Awesome views from the cathedral: // Prachtige uitzichten vanaf de kathedraal: 

BIG TRIP (3) 056 BIG TRIP (3) 073

We also went back to that wonderful bookstore where JK Rowling got inspired to write her famous Harry Potter – books (also read more about this in the previous blog post). We planned to buy some books but in the end we just hung around for half an hour. Enjoying the atmosphere …

We gingen ook nog even terug naar die prachtige boekenwinkel waar JK Rowling haar inspiratie voor de beroemde Harry Potter – boeken opdeed (lees ook hier meer over in de vorige blogpost). We planden om wat boeken te kopen, maar uiteindelijk hingen we er gewoon een half uurtje rond. Van de sfeer genieten, zeg maar …

BIGtrip_04-06 2598

We bought some post cards and souvenirs, and then it was time for the last time crossing that bridge. Bye city of Porto, Hello wine of Porto!

We kochten nog wat postkaartjes en souvenirs, en dan was het tijd om voor de laatste keer die brug over te steken. Bye city of Porto, Hello wine of Porto!

BIG TRIP (3) 093

Oh yes, we entered Vila Nova de Gaia, looking for Taylor’s. This is the most famous and the second oldest winery of Porto. It is like many other port-houses located on the other side of the Douro River, in “Vila Nova de Gaia” (officially not called Porto here).

Jawel hoor, we trokken Vila Nova de Gaia in, op zoek naar Taylor’s. Dit is het meest bekende en op één na oudste wijnhuis van Porto. Het is net als de vele andere port-huizen gevestigd in aan de overkant van de Douro-rivier, in “Vila Nova de Gaia” (dus officieel niet meer Porto).

BIG TRIP (3) 116There were a few other good wineries we could visit, like Sandeman, Osborne, Ferreira and Caves Ramos Pinto, but were advised to go to Taylor’s because they offered a good price (€ 3 for 3 glasses of wine) and they have a beautiful garden overlooking the city.

Er waren nog een paar andere goede wijnhuizen die we konden bezoeken, zoals Sandeman, Osborne, Ferreira en Caves Ramos Pinto, maar er werd ons aangeraden om naar Taylor’s te gaan: een goede prijs (€3 voor 3 wijntjes) en ze hebben er een prachtige tuin met uitzicht over de stad.

BIG TRIP (3) 135

We found it all quite a big thing there with all that fancy stuff, to which we actually were not prepared for (read: dressed for), but we still enjoyed it to the fullest.

We vonden het allemaal best een hele bedoening met al dat chique gedoe, waar we eigenlijk niet op voorzien (lees: gekleed) waren, maar genoten er toch ten volle van.

BIG TRIP (3) 148

You can see it: backpackers are really not appropriate here, but we were treated with an equally big smile, got pampered and welcomed like all other tourists!

Je ziet het: backpackers zitten hier echt niet op hun plaats, maar toch werden we met een even grote glimlach behandeld, verwend en verwelkomd als de andere toeristen!

BIGtrip_04-06 2633

After our tasting 3 types of port wine, we all decided to buy some to take home, if not for ourselves, then at least for our friends and family. And so we went into the store for some shopping! (I bought two small boxes: one for my mom and her friend, and one for my grandfather, because he likes to drink Porto, I remembered).

Na onze degustatie van 3 types porto, besloten we om allemaal toch iéts mee naar huis te nemen, ware het niet voor onszelf, dan op zijn minst voor onze vrienden en familie. En dus trokken we de winkel in voor wat aankopen! (Ik kocht 2 kleine proef-kistjes: eentje voor mijn moeder en haar vriend, en eentje voor mijn grootvader, omdat die graag Porto drinkt, herinnerde ik me).

BIG TRIP (3) 197

And so it was time to go back to the car … Now the end of our trip was almost there, and we also had a lot of bottles with us, it occurred to me – and I saw – that the car quite suffered because of all that weight: we drove a Renault Clio, loaded with our backpacks, more than a week around, and the tires were relatively flat. We then decided to put extra pressure on the tires at the next gas station.

En zo was het tijd om terug naar de auto te gaan… Nu het einde van onze trip erop zat, en we ook nog eens allemaal flessen Porto hadden gekocht, bedacht ik me – en zag ik – dat de auto best wel leed onder al dat gewicht: we reden met een Renault Clio, volgeladen met onze rugzakken, al meer dan een week rond, en de banden stonden aardig plat. We besloten dan ook om bij het eerst volgende bezinestation de banden wat extra druk te geven.

BIG TRIP (3) 205

But it couldn’t be … Before we reached that nearest gas station, we drove one of our tires flat. Apparently, we had driven into a sharp piece of iron and so we had to replace the tire. And all those other bands needed the extra pressure, and of course all the same pressure… That all proved to be much easier said than done, and it took a lot longer then expected. The boys were put to the test in their male / technical abilities, while the girls (especially Ula and I) had a lot of fun making photos and videos of it. Blessing in disguise, they call it!

Maar het mocht niet zijn… Voor we dat dichtstbijzijnde benzinestation vonden, reden we één van onze banden plat. Blijkbaar waren we over een scherp stukje ijzer gereden en dus moesten we de band vervangen. Én al die andere banden wat meer druk geven, en allemaal evenveel druk natuurlijk. Dat bleek allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan, en duurde vooral veel langer dan voorzien. De jongens werden flink op de proef gesteld wat betreft hun mannelijke / technische capaciteiten, terwijl de meiden (vooral Ula en ik) er het plezier in zagen, en foto’s en filmpjes naar behoren namen. Geluk bij een ongeluk, noemen ze dat!

BIG TRIP (3) 222

And those guys had to work hard…

En die jongens maar zwoegen…

BIG TRIP (3) 226

So we got quite huge delayed in our day schedule, but by the late afternoon we arrived in Braga! The last destination of our great trip!

We hadden dus een aardige vertraging opgelopen in ons dagschema, maar tegen de late namiddag arriveerden we dan toch in Braga! Onze allerlaatste bestemming van onze grote trip!

BIG TRIP (3) 345

This less-known city located in the north of Portugal is known as “the Rome of Portugal”. You can find impressive architecture, including several churches and monasteries here. Braga is also very religious, there are many processions throughout the year.

Deze minder bekende stad ligt in het noorden van Portugal en staat bekend als “het Rome van Portugal”. Je vindt er indrukwekkende architectuur, waaronder verschillende kerken en kloosters. Braga is dan ook erg religieus: er worden vele processies gehouden.

BIGtrip_04-06 2756We visited – like most tourists do here – the “Bom Jesus”, which is about 5 km outside Braga and is without a doubt one of the most spectacular sanctuaries of Portugal, located on the top of a baroque staircase. The long road leading to the church has a height difference of 116 meters, which makes you have a beautiful view from the top.

Wij bezochten – zoals de meeste toeristen hier – de “Bom Jesus”, die ligt op zo’n 5 km buiten Braga en is zonder twijfel één van de meest spectaculaire heiligdommen van Portugal, gelegen aan de top van een barokke toegangstrap. De lange kruisweg die naar de kerk leidt heeft een hoogteverschil van 116 meter, waardoor je bovendien een prachtig uitzicht hebt vanaf de top.

BIGtrip_04-06 2715 BIGtrip_04-06 2731

There is also a very beautiful and lush garden around it, so you can also enjoy the nature there.

Er is ook een erg mooie, weelderige tuin rondom de kerk, dus je kan ook nog wat van de natuur genieten.

BIGtrip_04-06 2670BIG TRIP (3) 252After doing some research I can tell you that there is a path first with chapels that symbolize Christian scenes. Then you have a terrace with “the Five Senses”: they represent sight, hearing, smell, taste and feel. And the last part on the stairs represents “the stairs of Delights” with sources and figures that symbolize faith, hope and love.

Na wat opzoekingswerk te hebben gedaan, kan ik je vertellen (even gidsen) dat er dus eerst een pad is met kapellen die christelijke taferelen zouden uitbeelden. Vervolgens heb je een terras met “de Vijf Zintuigen”: zij stellen het zicht, het gehoor, de reuk, de smaak en het gevoel uit. En als laatste stuk op de trap zie je “de trap der Deugden” met bronnen en figuren die geloof, hoop en liefde uitbeelden.

BIGtrip_04-06 2763 BIGtrip_04-06 2740

BIG TRIP (3) 266

Spicy detail: for many amorous couples, this is the dream destination to get married, or at least do a marriage proposal! 😉

Pittig detail: voor vele verliefde koppels is dit dé gedroomde plaats om te trouwen, of op zijn minst een huwelijksaanzoek te doen! 😉

BIG TRIP (3) 255

It was another wonderful visit to a another beautiful monument, and at 6 o’clock we were finally looking for our hostel for our last night, in the center of Braga.

Het was dus alweer een prachtig bezoek aan een prachtig monument, en tegen een uur of 6 gingen we dan eindelijk op zoek naar onze jeugdherberg voor onze laatste nacht, in het centrum van Braga.

BIG TRIP (3) 352

But what a disaster! Never before had  we seen such old-fashioned, smelling and military-styled youth hostel, certainly not in the year 2013! The beds were like army beds that seemed to come straight from the war years, and the sheets smelled so bad that we suspect that they were not used in months.

Viel dat even tegen! Nooit eerder hadden we zulke ouderwetse, geurende en militair aandoende jeugdherberg gezien, toch zeker niet in het jaar 2013! De bedden leken wel legerbedden die recht uit de oorlogsjaren kwamen, en de lakens roken zo verdufd dat we vermoeden dat ze in geen maanden meer gebruikt waren.

BIG TRIP (3) 337The window was opened, it was icy cold and very humid. No wonder we also found an entire mold area in the corner of the ceiling!

De raam stond open, het was er ijzig koud en erg vochtig. Geen wonder dat we in de hoek van de plafond dan ook een hele schimmelzone vonden!

BIG TRIP (3) 361

Also the bathroom was outdated: it had not been refurbished since the 60s. These years you cannot find any shared bathrooms with all sinks and showers next to each other like this, so that there is no privacy, and it was so cold that you did not even want to shower here. And also here we found mold.

Ook de badkamer was niet van deze tijd: het was sinds de jaren ’60 precies niet meer gerenoveerd geweest. Dezer jaren vind je nergens nog gedeelde badkamers met alle lavabo’s en douches zo naast mekaar dat er geen privacy is, en het was er zo koud dat je je zelfs niet wil douchen. En ook hier vonden we schimmel.

BIG TRIP (3) 364

We gave our cooking up quickly, because in the communal kitchen we could only find pots and pans that looked like they were not washed anymore since years, even though they were. Just worn out, they call it! Time for new ones? Maybe a cheap set at IKEA?! Apparently they never heard of it…

Onze kookplannen gaven we ook snel op, want in de gemeenschappelijke keuken konden we alleen maar potten en pannen terugvinden die eruit zagen alsof ze in geen jaren meer afgewassen waren, al waren ze dat wel. Gewoon versleten, noemen ze dat! Tijd voor nieuw? Wat dacht men van een goedkoop setje bij IKEA?! Blijkbaar nog nooit van gehoord…

BIG TRIP (3) 359

Anyway, it promised to be an adventurous last night, and we decided to go out for dinner and ate a pizza somewhere in town. We were all pretty disappointed with this bitter ending, but the longer we sat there, the more fun we could make of it…

Anyway, het beloofde een avontuurlijke laatste avond te worden, en we zochten dan toch maar een restaurantje op en aten daar een pizza’tje. We waren allemaal vrij teleurgesteld met dit bittere einde, maar zagen er hoe langer, hoe meer de pret van in…

BIG TRIP (3) 378

Eventually we returned to the hotel, we talked about our feelings to the receptionist (about all these unacceptable things we encountered), we got our money back for the stay that night, and we drove back home that very same night. Yes, that means 985 kilometers and 9 hour drive. We would arrive to Gandia in the morning, but with the necessary breaks to change drivers, to drink coffee (to stay awake) and to get some fresh air (also to stay awake) AND not to forget to change the hour again (+1), we finally reached Gandia around noon, the next day.

Uiteindelijk keerden we terug naar het hotel, luchtten we ons hart bij de receptioniste (over al het bovenstaande onaanvaardbare), kregen we ons geld voor het verblijf van die nacht terug, en reden we diezelfde nacht nog terug naar huis. Jawel, dat wil zeggen: 985 kilometer en 9 uur rijden. We zouden tegen de ochtend dan toekomen in Gandia, maar met de nodige pauzes om van chauffeur te wisselen, koffie te drinken (om wakker te blijven) en luchtjes te scheppen (alsook om wakker te blijven) EN niet te vergeten het uur opnieuw te verzetten (+1), kwamen we uiteindelijk pas rond de volgende middag toe in Gandia.

braga gandia route

We were such big zombies that we hardly realized that our trip was done, but I think we had never been so happy to see our own bed and bath again. We slept well all day and came all back together the same evening to celebrate the ending of our great adventure with a dinner at Ula’s place. A few days later we came another time together again, this time to get our final payments done, and it was a perfect reunion!

We waren zulke zombies dat we bijna niet meer realiseerden dat onze trip er dan eindelijk op zat, maar ik denk dat we nog nooit zo blij waren geweest om ons eigen bed en bad terug te zien. We sliepen dan ook allemaal de hele dag lang en kwamen pas ’s avonds laat allemaal terug bij elkaar om het einde van ons grote avontuur af te sluiten met een etentje bij Ula thuis. Enkele dagen later kwamen we vervolgens nog eens bij mekaar, ditmaal om onze eindafrekening te betalen, en dat was de perfecte reünie!

Big Trip REUNION 003

It was an unforgettable trip with the necessary adventures – as you could read in many posts – and I have great memories of it. What the writing of the posts concerns, I never thought it would be so much work and that it would take such a long time. But perseverance pays off, and I’m proud of myself that I did it! Viva Espana, Viva Portugal! And thanks for reading, now it is really time for something else! The Erasmus life in Gandia, my school events, a crazy trip to the party island of Ibiza, and much more … You will read all of that soon, here at From Julie with Love! ❤

Het was een onvergetelijke trip met de nodige avonturen – zoals je hebt kunt lezen in de vele posts – en ik heb er fantastische herinneringen aan overgehouden. Wat het schrijven van de posts betreft, had ik nooit gedacht dat het zoveel werk zou zijn en dat het zo lang zou duren om alles te posten. Maar de aanhouder wint, en ik ben fier op mezelf dat het me gelukt is! Viva España, Viva Portugal! En bedankt om te lezen, vanaf nu wordt het echt wel tijd voor wat anders! Het Erasmus-leven in Gandia, mijn schoolse gebeurtenissen, een waanzinnige trip naar het party eiland Ibiza, en nog veel meer… Dat lees je vanaf binnenkort, hier bij From Julie with Love! ❤

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga ==> you’re now reading this post!

THE BIG TRIP – Day 6: Albufeira

TRAVELOGUE – Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira

The beginning of a new day, the beginning of a new adventure, the beginning of a new country: PORTUGAL! It was Tuesday and we continued our journey: we would drive from Algeciras to Albufeira, via Sevilla, Huelva and Faro. A big trip for our driver, Christophe, and an excellent opportunity for us, the passengers, to sleep …

Het begin van een nieuwe dag, het begin van een nieuw avontuur, het begin van een nieuw land: PORTUGAL! Het was dinsdag en onze reis werd stevig verdergezet: we zouden van Algeciras richting Albufeira rijden, langs Sevilla, Huelva en Faro. Een stevige trip voor onze chauffeur van dienst, Christophe, en de uitgewezen kans voor ons, de passagiers, om even wat bij te slapen…

BIG TRIP (2) 239

Somewhere near Seville we took time for our picnic. We also drank a cup of coffee to wake us up.

Ergens in de buurt van Sevilla namen we tijd voor onze picknick. We dronken ook een opkikkerend tasje koffie.

BIG TRIP (2) 250And not much later, we were suddenly stopped by the Guardia Civil, totally not knowing why. We thought they would do a luggage check and that we had to unload all our luggage but that was not the case: apparently we had driven too fast! Oops! We drove 102 km per hour where you could only drive 80 km per hour, and unfortunately the excuse of “yes, but we are students” did not help here. Fortunately, the Guardia Civil could (more or less) laugh with it, and we only had to pay € 50. That is € 10 per person, so quite alright … And so we continued driving, slower this time!

En niet zoveel later werden we plots tegengehouden door de Guardia Civil, totaal onwetend waarom. We dachten dat ze een controle zouden doen en dat we al onze bagage moesten uitladen, maar dat was niet het geval: blijkbaar hadden we te snel gereden! Oeps! We reden 102 km per uur waar men 80 km per uur mocht rijden, en helaas hielp het excuus van “ja, maar wij zijn studenten” hier niet. De Guardia Civil kon er gelukkig wel (min of meer) om lachen, en met €50 kwamen we er nog goed vanaf. Dat is €10 per persoon, dus daar gingen we niet van dood… Verder rijden dus maar, en vanaf nu wat langzamer!!

BIG TRIP (2) 240

When we crossed the border Spain-Portugal, we were all so euphoric that we had not noticed that we had to get ourselves a kind of road license, and when we did noticed, it was already too late: we saw cameras all over the roads who register your license plate for the tolls. As a result we had an incredible amount of fear that afterwards we would get a serious penalty and exactly that, we wanted to avoid after the previous incident. But after informing ourselves at the tourist office, we were told: because we had a foreign license (French), the Portuguese government would not do that. Let’s hope for the best!

Toen we de grens Spanje-Portugal overstaken, waren we allemaal zo euforisch dat we het niet doorhadden dat we ergens een soort wegenkaart moesten gaan halen, en dat merkte we op door onderweg vervolgens superveel camera-flitsers te zien die je wagen signaleren en zo via je nummerplaat de tolgelden registreren. Daardoor hadden we ongelooflijk veel schrik dat we achteraf een serieuze boete zouden krijgen, en dat wilden we na het voorgaande incident wel echt vermijden. Maar na even te informeren bij de toeristische dienst, werden we gerustgesteld: doordat we een buitenlandse nummerplaat hadden (Franse), zou de Portugese overheid dat niet doen. Op hoop van zegen dan maar!

BIG TRIP (2) 255

Anyway … Around 2:30PM we arrived in Albufeira, a popular beach resort area for the mass tourism. It had been a hell of a ride, and we were all ready for a quiet day at the beach here. We also had won an hour, because the clock is exactly one hour earlier in Portugal than in Spain. Awesome, right?!

Enfin… Omstreeks 14.30u arriveerden we in Albufeira, een populaire badplaats bij het massatoerisme. Het was een helse rit geweest, en we waren allemaal klaar voor een rustigere dag aan het strand hier. We hadden ook een uurtje gewonnen, want de klok staat in Portugal exact 1 uur vroeger dan in Spanje. Heerlijk, toch!

BIG TRIP (2) 263

We checked in into our apartment, we – believe it or not believe it – only paid € 35 for all of us this time. Again thanks to the low season. About the price we could not complain, though it was a bit old-fashion and there hung a terrible smell of mouse exterminator, and the bed linen was so clammy that we’d better not sleep in it. But … we had a beautiful view, a terrace and a swimming pool available. All in all satisfied customers so!

We checkten in in ons appartement, dat we – geloof het of geloof het niet – dit keer amper €35 voor ons allen betaalden. Alweer dankzij het laagseizoen. Voor de prijs mochten we zeker niet klagen, al was het wel wat oubollig en hing er een vreselijke geur van muizen-verdelger, én het bedlinnen was zo klammig dat we er beter niet op zouden slapen. Maar… we hadden een fraai uitzicht, een terras en een zwembad ter beschikking. Al bij al tevreden klanten dus!

BIG TRIP (2) 269

The weather was lovely today, and I quickly put my pink dress on: “La vie en Rose” was the motto for today! 😉 And like that, we all went out in our beach outfits, towards… the beach.

Het weer was ook heerlijk vandaag, en ik trok snel mijn roze jurk aan: “La vie en Rose” was het motto voor vandaag! J En vervolgens trokken we erop uit, richting strand.

BIGtrip_04-02 1315

The short walk did us all good to stretch the legs and the views were beautiful again!

Het korte wandelingetje deed ons allen goed om de benen even te strekken, en de uitzichten waren wederom prachtig!

BIG TRIP (2) 288

On the beach we made a lot of fun and we decided spontaneously to take some crazy photos. This was the ideal location for a BIG TRIP – portfolio!

Op het strand maakten we heel wat lol en besloten we spontaan om wat gekke foto’s te nemen. Dit was dé ideale locatie voor een BIG TRIP – portfolio!

This slideshow requires JavaScript.

Ula then came up with the great idea to make a “jumping picture”, in which the camera makes shots very quickly – the one after the other, through automatic control. So it registers the whole jumping process and you can choose which photo you like the most, or where everyone jumped the highest. This is the result:

Ula kwam vervolgens met het fantastische idee om een “jumping picture” te maken, waarbij de camera heel vlug achter mekaar, via automatische bediening heel veel foto’s maakt. Zo registreert die het hele spring-proces en kies je die foto waar ieders sprong het hoogst is. Dit is het resultaat ervan:

BIGtrip_04-02 1434

And although we had actually planned a “beach day”, after an hour or so we finished that part of the day.

En hoewel we eigenlijk een “beach day” hadden ingepland, waren we na een uurtje toch weer klaar met het strand.

BIGtrip_04-02 1466

We pit the sand off our shoes, and headed towards the touristic center of Albufeira …

We klopten het zand van onze schoenen, en trokken het toeristische centrum van Albufeira in…

BIG TRIP (2) 377

We walked around, bought post cards, souvenirs and sunglasses.

We wandelden wat rond, kochten postkaartjes, souvenirs en zonnebrillen.

BIGtrip_04-02 1472

And we made some funny and crazy shots.

En we maakten wat lol, en gekke kiekjes.

BIGtrip_04-02 1475

And because it was a real holiday-day today, it was time for an ice cream. Enjoy!

En omdat het vandaag een échte vakantie-dag was, was het tijd voor een ijsje. Genieten!

BIG TRIP (2) 391

We then decided to walk to the supermarket to do kind of a BBQ tonight. Although it was not really a BBQ, because we had to bake the meat in the pan, but you know: salads, bread, meats, … We had the perfect apartment for it!

We besloten om vervolgens naar de supermarkt te wandelen om vanavond een geïmproviseerde BBQ te doen. Weliswaar zonder BBQ, en het vlees gewoon gebakken in de pan, maar je weet wel: slaatjes, brood, vleesjes, … We hadden er het perfecte appartementje voor!

BIGtrip_04-02 1477

I had regret wearing my slippers at that time because our beach day again ended in a lot of walking and carrying groceries.

Ik had op dat moment al dikke spijt van mijn slippers aan te hebben gedaan, want onze stranddag eindigde wederom in heel wat gestap en gesleur met etenswaren.BIG TRIP (2) 403

Along the way a waiter called me: “This girl is on fire …” Yeah, that song describes indeed well how I felt today … Apparently I shined that out! 😉

Onderweg riep een ober me nog toe: “This girl is on fire…” Tsjah, dat liedje beschreef inderdaad wel goed hoe ik me vandaag voelde… Blijkbaar straalde ik dat ook uit! 😉

Again this became such a great day, and the evening was definitely as much fun as the day! It was a cozy and super relaxed evening in our apartment!

Het was dus weeral een superleuke dag geworden, en de avond was zeker even leuk als de dag! Het werd een rustige, gezellige en supergrappige avond in ons appartementje!

BIG TRIP (2) 271

We ate our BBQ and toasted to our successful journey so far …

We aten onze BBQ en toosten op onze tot dusver geslaagde rondreis…

BIG TRIP (2) 410

And we decided to see the movie BAMBI because we – in some stupid way – were wondering how that movie actually ended! You know, everybody knows that wonderful beginning with those lovely creatures and historic phrase: “Wake up, Wake up, there’s a new prince born”. So, we viewed it to expand “our general knowledge”!

En we besloten om de film BAMBI te zien, omdat we ons – om de één of andere onnozele manier – afvroegen hoe die nu eigenlijk eindigde?! Je weet wel, iedereen kent dat prachtige begin met die lieve beestjes en dat historische zinnetje: “Opstaan, Opstaan, er is een nieuwe prins geboren!”. Dus, wij bekeken het als ‘onze algemene kennis’ even verruimen!

BIG TRIP (2) 413

We watched the movie Bambi in the original version, in English. Very funny to see how the audiovisual techniques in the meantime have been developed!

We bekeken de Bambi-film trouwens in originele versie, in het Engels. Heel grappig om te zien hoe de audiovisuele technieken er ondertussen zijn op vooruit gegaan!

bambi

And that was the end of our super-successful and relaxing day in Albufeira. The next morning we had to wake up early, because the trip would be continued to the capital of Portugal: LISBON! So be alert for the next post … 😉

En dat was meteen het einde van onze super-geslaagde en ontspannende dag in Albufeira. De volgende ochtend moesten we vroeg uit de veren, want de trip zou vervolgd worden richting de hoofdstad van Portugal: LISSABON! Allen dus alert voor de volgende post… 😉

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! ;-)

THE BIG TRIP – Day 5: Gibraltar (U.K.)

TRAVELOGUE – Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar (U.K.)

Our trip through Spain was over. After having visited Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga and Ronda, it was time for something else. Portugal? No, not yet. That was for later! First we would travel to UK … Well, it is to say … GIBRALTAR! This is a British overseas territory.

Onze reis door Spanje zat erop. Na Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga en Ronda bezocht te hebben, was het tijd voor wat anders. Portugal? Nee, nog niet. Dat was voor later! Eerst zouden we nog naar Verenigd Koninkrijk reizen… Wel, het is te zeggen… GIBRALTAR! Dit is een Brits overzees gebied.

BIG TRIP (1) 893

A little bit of history … (or “what were those Brits looking for here?”)

Gibraltar was conquered  during the Spanish War of Succession in 1704 by an Anglo-Dutch military force. The area was then “forever” transferred to Britain under the Treaty of Utrecht in 1713. It was an important base for the Royal Navy.

Een beetje historiek… (of het “wat zochten die Britten hier dan?”)

Gibraltar werd in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan Groot-Brittannië. Het was een belangrijke basis voor de Royal Navy.

BIGtrip_04-01 914

The sovereignty of Gibraltar is a major point of issues in the Anglo-Spanish relation as Spain claims Gibraltar. Gibraltarians rejected proposals for Spanish sovereignty at the referendum of 1967 and again in 2002. According to the Gibraltar Constitution of 2006, Gibraltar governs its own affairs, though some powers, such as defense and foreign affairs remain the responsibility of the Government of the United Kingdom.

De soevereiniteit van Gibraltar is een belangrijk twistpunt van de Engels-Spaanse relatie omdat Spanje aanspraak maakt op Gibraltar. Gibraltarezen verwierpen voorstellen voor Spaanse soevereiniteit bij referendum in 1967 en opnieuw in 2002. Volgens de Gibraltarese grondwet van 2006 regelt Gibraltar zijn eigen zaken, hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

BIG TRIP (1) 901

Anyway, to get in Gibraltar we had to get first out of Ronda, of course. And we did not manage to leave Ronda before noon, thanks to our late breakfast (about which you can read more in the previous blog post). Moreover, it was very difficult to find parking near Gibraltar. At least … FREE parking. Because to approach Gibraltar, you can better park in La Linea de la Concepción. This is the last village in Spain before the border point.

Enfin, om in Gibraltar te geraken, moesten we natuurlijk wel eerst van Ronda daarheen geraken. En we vertrokken pas rond de middag van daarginds, mede dankzij ons  late ontbijt (waarover je meer kan lezen in de vorige blogpost). Bovendien was het ook heel erg moeilijk om parkeerplaats te vinden, tenminste… GRATIS parkeerplek. Want om Gibraltar te benaderen, parkeer je best in La Linea de la Concepción. Dit is het laatste dorp in Spanje, voor de grensovergang.

BIG TRIP (1) 890

Ultimately we managed to find free parking, but we had to do some more walking. And there we were … Holding our identity cards ready to cross the border! BUTTT … That was without taking count of Nafisa. Unfortunately she could not cross the border because she is of Uzbekistan, and her Spanish “residence permit” was not sufficient to be able to leave the country. And her passport was still home in Gandía. We decided to leave her behind with pain in the heart, but on the other hand we wished her a nice day at the beach to La Linea de la Concepcion!

Uiteindelijk lukte het dus wel om gratis parkeren, mits een kleine wandelopgave. En daar waren we dan… Met onze identiteitskaarten klaar om de grens over te steken! MAAAAARRR… Dat was buiten Nafisa gerekend. Helaas mocht zij de grens niet oversteken omdat zij van Oezbekistan is, en haar Spaanse “verblijfsvergunning” was niet voldoende om het land te mogen verlaten. En haar paspoort lag natuurlijk nog lekker thuis in Gandía. We besloten haar met pijn in het hart achter te laten, maar wenste haar anderzijds ook een fijne stranddag toe in La Linea de la Concepcion!

BIGtrip_04-01 1233

Nafisa: SHE WILL BE BACK! : D

One obstacle is our Gibraltar adventure was just “solved”, or other obstacle was already waiting for us … As you may know, Gibraltar is a very expensive destination because it is so isolated, and they use the British Pound. So … As you may already know too, we are budget travelers, and we wanted to travel as cheap as possible to the top of “The Upper Rock” (the top of Gibraltar, let’s say).

De ene hindernis is ons Gibraltar-avontuur was nog niet voorbij, of het andere avontuur stond ons al op te wachten… Zoals je misschien wel weet, is Gibraltar een erg dure bestemming omdat ze zo geïsoleerd is, en men gebruikt er ook nog eens de Britse Pond. Dus… Zoals je misschien ook al weet, zijn wij budgetreizigers, en wilden wij het zo goedkoop mogelijk aanpakken om tot aan de top van “The Upper Rock” te geraken (de top van Gibraltar, zeg maar).

BIGtrip_04-01 945

Therefore we decided to share a taxi, that would drop us at the foot of the mountain, so we could continue walking, and then we would descend by feet around sunset. BUT …. The taxi drivers were a real market vendors, embezzlers, liars, profiteers, … No word describes it well enough how much they dared to ask and how laborious they did about the prices.

Daarom besloten we om een taxi te delen, die ons aan de voet van de berg zou afzetten, zodat we daarna zelf verder konden wandelen, en tegen zonsondergang zouden we vervolgens afdalen. MAAR…. De taxichauffeurs waren één voor één echte marktkramers, foefelaars, leugenaars, profiteurs, … Geen woord beschrijft het goed genoeg hoeveel ze durfde vragen en hoe omslachtig ze deden over de prijzen.

BIG TRIP (1) 920

Therefore we took the cable car and we paid about € 12 each for a single ride which took only 2 minutes. Scandalous! But … We were then finally up the rock, and all in all it went very smoothly.

Tevergeefs namen we bijgevolg alsnog de kabellift en betaalden we iets van een €12 elk voor een enkel ritje van amper 2 minuten. Schandalig! Maar… We waren dan toch eindelijk boven, en het ging al bij al vlotjes.

BIGtrip_04-01 975

In the cable car there was an automatic cassette that warned us not to feed the animals, and that personal things should be held close to the body and that it was on personal responsibility, and so on. And yes, we were not even 5 minutes out of the cable car, and they were already there …. The MONKEYS!

In de kabellift werden we door een automatische afspeelcassette al gewaarschuwd dat we de dieren niet mochten voederen en dat persoonlijke belangen dichtbij het lichaam gehouden moesten worden, en dat het op eigenlijk verantwoordelijkheid was, enzovoorts. En jawel hoor, we waren nog niet goed en wel uit de lift gestapt of daar stonden ze al…. DE AAPJES!

BIG TRIP (1) 939

And how could it be otherwise, of course they stole part of our lunch … Right at the beginning!

En hoe kan het ook anders, natuurlijk stolen ze deel van onze lunch… Meteen bij het uitstappen al!

BIG TRIP (1) 946

Christophe could still laugh happily after all, but we were all very careful afterwards.

Christophe kon er gelukkig nog om lachen, al waren we daarna toch allemaal wel op onze hoede.

BIGtrip_04-01 1046

The monkeys were after all so used to seeing tourists, that they dominated them. They were the boss, and to take some pictures, you had to do your best to manage it here and there. But it gave something exciting to the whole experience of “The Upper Rock”!

De apen waren het immers zo gewend om toeristen te zien, dat ze ze domineerden. Zij waren de baas, en om wat foto’s te trekken, moest je toch goed je best doen hier en daar. Maar het gaf wel iets spannends aan de hele beleving van “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 005BIG TRIP (2) 016

We went to a viewpoint from which we had a magnificent view over the town of Gibraltar, La Linea de la Concepcion and the mainland of Spain. And in front of us was this beautiful rock formation, and that all against a background of bright blue sky and azure sea … It really made me dream awat! “I’m on top of the world!”

We gingen naar een uitkijkpunt van waaruit we een prachtig zicht hadden over het stadje van Gibraltar, La Linea de la Concepción en het vasteland van Spanje. En voor ons prijkte een prachtige rotsformatie, en dat tegen een achtergrond van helderblauwe lucht en azuurblauwe zee… Het deed me echt wegdromen! “I’m on top of the world!”

BIGtrip_04-01 1060

BIGtrip_04-01 1069

And after some walking, and passing monkeys we reached the other side of the rocks. From there we had a view over… no more or no less then: AFRICA! I think this was the closest to the African continent that I had ever been, and we could see Morocco a little bit in the distance. With a little bit of creativity, you’ll see it in this photo:

En na even wandelen, en aapjes passeren kwamen we natuurlijk de andere kant van de rotsen tegen. Van daaruit hadden we uitzicht op niet meer of niet minder dan: AFRIKA! Dit was volgens mij het dichtste bij het Afrikaanse continent dat ik ooit al was geweest, gezien we Marokko in de verte al konden zien liggen. Met een beetje creativiteit kan je het in deze foto wel zien:

BIG TRIP (2) 053

BIG TRIP (2) 059

We also made some super cute pictures of each other.

We maakten ook enkele superleuke foto’s van elkaar.

BIG TRIP (2) 085BIGtrip_04-01 1112BIG TRIP (2) 129

The sun burned on our shoulders, we sweat a lot from time to time, but oh God, this was a wonderful hiking trip! I did not expect that much nature today!

De zon brandde op onze schouders, we zweten ons bij momenten te pletter, maar och God, wat was dit een heerlijke trektocht! Ik had zoveel natuur niet verwacht van vandaag!

BIGtrip_04-01 1119

And everything was so breathtakingly beautiful!

En alles was zo adembenemend mooi!

BIG TRIP (2) 091

Eventually we kept wandering around these rocks, and we saw about all the sights around the rock.

Uiteindelijk bleven we rondtrekken in deze rotsen, en zagen we zowat alle bezienswaardigheden.

BIGtrip_04-01 1191

We hiked back down around sunset just because we HAD TO. Otherwise we would have preferred to stay a little bit longer. I’m sure about that!

We daalden af tegen zonsondergang omdat we dan wel MOESTEN. Anders hadden we best nog langer gebleven. Daar ben ik zeker van!

BIGtrip_04-01 1202

What a great day at “The Upper Rock”!

Wat een geslaagde dag bij “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 186

Once down I was obviously very hungry and thirsty and longed for ice cream. So much that I did not even mind to pay almost 5 euros for it (take-away). What I want to say is: be warned that Gibraltar is very expensive!

Eens beneden had ik natuurlijk veel honger en dorst en nog vreselijk veel meer zin in een ijsje. Zoveel zin dat ik er zelfs geen probleem van maakte om er bijna 5 euro voor te betalen (take-away). Hiermee wil ik maar zeggen: wees gewaarschuwd dat Gibraltar duur is!

BIG TRIP (2) 194

After some post cards, souvenirs and photos (real tourists as we are) in the city center, we were finally finished and we walked back towards La Linea de la Concepcion.

Na nog wat postkaartjes, souvenirs en foto’s (echte toeristen die we zijn) in het stadscentrum, waren we toch wel klaar met Gibraltar en wandelden we terug richting La Linea de la Concepcion.

BIG TRIP (1) 925

From Gibraltar with Love???!!! No no no, From Julie with Love!!! 

For this we had – considering that we were on foot – to walk on the “Airstrip”. We all found it quite amusing and it was another experience: you do not walk every day on the runway! And the sunset was so beautiful!

Hiervoor moesten we – gezien we te voet waren – wandelen over de “Airstrip”. Dat vonden we allemaal wel leuk, en ook weer eens een ervaring: je wandelt toch niet elke dag over de landingsbaan?! En de zonsondergang was ook zo mooi!

BIG TRIP (2) 196

Once “back in Spain” we met Nafisa again. Luckily she had a little fun today, and while we were exhausted, she was now full of energy! That was an excellent excuse for letting her cook tonight! Hehe J And so said, so done. We drove to the supermarket for some shopping, and drove to Algeciras. This is also a town near Gibraltar, where the accommodations are in general cheaper than in or around Gibraltar.

Eens “terug in Spanje” zochten we Nafisa terug op. Gelukkig had zij toch een beetje plezier gehad vandaag, en terwijl wij uitgeput waren, zat zij nu met volle energie! Dat was een uitstekend excuus om haar vanavond voor het eten te laten zorgen! Hihi J En zo gezegd, zo gedaan. We reden naar de supermarkt voor wat inkopen, en reden daarna verder naar Algeciras. Dit is ook een stadje vlakbij Gibraltar, waar het overnachten over het algemeen goedkoper uitkomt dan in of rondom Gibraltar.

BIG TRIP (2) 204

We had booked an apartment, and it appeared to be really beautiful! Unfortunately we only arrived at 10PM and everyone was so tired. Moreover, it was already dark. But we had for only € 55 in total (5 persons) an apartment with 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a kitchen, a terrace and some stunning views. More should a person not have!? Long live the low season (which makes the prices so low). We think that this apartment will be “priceless” during the summer months. Aren’t we lucky bastards?!

We hadden een appartementje gereserveerd, en het zag er echt schitterend uit! Alleen jammer dat we pas om 22 u aankwamen en iedereen zo moe was. Bovendien was het al donker. Maar we hadden voor amper €55 in totaal (5 personen) een appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, keuken, terras en prachtig uitzicht. Meer moet een mens toch niet hebben?! Lang leve het laagseizoen (waardoor de prijzen ook laag zijn). Wij denken dat dit appartement tijdens de zomermaanden “onbetaalbaar” duur is. Gelukzakken zijn we toch!?

BIG TRIP (2) 212

Nafisa made work of cooking and at midnight we were finally having dinner. What an hour! But what does it matter, “estamos en España” (we are in Spain). Here that is no problem: “no pasa nada”!?

Nafisa maakte werk van het koken en tegen middernacht konden we eindelijk aan tafel. Wat een uur! Maar wat maakt het uit, “estamos en España!” (we zijn in Spanje). Hier kan dat toch gewoon?!

BIG TRIP (1) 953

Bon appetit! With a glass of beer / tinto de verano we ended the evening.

Smakelijk eten! Met een glaasje bier / tinto de verano eindigden we de avond.

BIG TRIP (1) 957

The next morning was an early day and I felt like I was the only one that could get out of the bed at 7 am in the morning. But when I came outside – to look how our location looked like in the daylight – I was amazed, what a beautiful sunrise!

De volgende morgen was het weer vroeg dag en ik leek wel de enige die om 7 uur ’s ochtends uit bed geraakte. Maar toen ik buiten kwam – om eens te kijken hoe onze locatie er in het daglicht uitzag – was is stomverbaasd: wat een prachtige zonsopgang!

BIG TRIP (2) 224

So I went to wake up everyone and we walked all together in the garden, like a bunch of happy children. Those are moments, memories to cherish. 😉

Dus ging ik even iedereen wakker maken en liepen we met z’n allen de tuin in, als een stel blije kinderen. Dat zijn momenten, herinneringen om te koesteren. 😉

BIG TRIP (2) 229

We even decided to have breakfast in style on the terrace. What a wonderful start to the day!

We besloten dan ook maar gelijk in stijl te ontbijten op het terras van ons vakantiehuisje. Wat een heerlijk begin van de dag!

BIG TRIP (2) 236

Then it was time to pack our bags and jump in the car, full of energy … because we would leave Spain again … This time for PORTUGAL! The beginning of a new story. A new country. A new adventure. So keep reading, follow and check this blog! 😉

Daarna was het weer tijd om onze koffers te pakken en de auto in te springen, bruisend van energie… Want vandaag zouden we Spanje opnieuw verlaten… Dit keer voor PORTUGAL! Het begin van een nieuw verhaal. Een nieuw land. Een nieuw avontuur. Dus blijf lezen, volgen en deze blog checken! 😉

BIG TRIP (2) 191

Love, Liefs,

Julie

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉

THE BIG TRIP – Day 4: Ronda

TRAVELOGUE – Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda

After having breakfast in Granada and lunch in Malaga, it was time for dinner in Ronda. Yes, you understand it right: it was a well-filled day! You can find more about this former destinations in the previous blog posts …

Na een ontbijt in Granada en lunch in Malaga, was het tijd voor diner in Ronda. Ja, je begrijpt het al: het was een goed gevuld dagje! Meer over deze eerstgenoemde bestemmingen vind je in de vorige blogposts…

BIG TRIP (1) 763Where were we? Oh yeah, we just escaped from a heavy rain shower in Malaga, when we left towards Ronda. We arrived there around 5 pm, after an hour driving.

Waar waren we gebleven? Oh ja, we ontsnapten net aan een fikse regenbui in Malaga, toen we vertrokken richting Ronda. Daar kwamen we aan omstreeks 5 uur ’s avonds, na een uurtje rijden.

BIGtrip_03-31 618

And we met Ula there, our Polish travel companion, at the entrance of our hostel. Finally our BIG TRIP – team was complete! And we were so happy with that!

En we ontmoetten er Ula, onze Poolse reisgezel, aan de ingang van onze jeugdherberg. Eindelijk was ons BIG TRIP – team compleet! En zo blij waren we daarom!

BIG TRIP (1) 833Too bad, it was also raining in Ronda whole day. But that did not stop us from exploring the city.

Jammer maar helaas, was het in Ronda ook aan het regenen gegaan. Maar dat kon ons niet stoppen van op verkenning te gaan in Ronda.

BIGtrip_03-31 624

It was very cloudy and there was a thick fog, but all that made the atmosphere actually very mysterious and mystical. Perfect actually!

Er was heel veel bewolking en er hing een dikke mist, maar dat alles maakte de sfeer eigenlijk net heel mysterieus en mystiek. Bangelijk eigenlijk!

BIG TRIP (1) 765

BIG TRIP (1) 819All that made us – as always – end up with a lot of special photos.

Dat alles leverde zoals altijd heel wat bijzondere foto’s op.

BIG TRIP (1) 795And because the weather was not really great, we were just some crazy shots instead … 😉

En omdat het weer niet echt mee zat, maakten we er maar wat gekke kiekjes van…  😉

BIGtrip_03-31 651

BIGtrip_03-31 710

When it really started raining a lot, we decided just to take shelter in a local pub. And with a cup of Sangria. There I could only dream of more sun …

Toen het even heel erg regende, besloten we toch maar even te gaan schuilen in een lokaal caféetje. En met een Sangria’tje erbij kon ik alleen maar meer van een zonnetje dromen…

BIGtrip_03-31 646 BIGtrip_03-31 644

After some walking around, we returned to civilized world.

Na nog wat stappen, keerden we terug naar de bewoonde wereld.

BIGtrip_03-31 661

Meanwhile the sun (to the extent that there was any) already set, and we got to see Ronda ‘by night’.

Inmiddels was het de zon (tot zover die er was) al onder gegaan, en kregen we Ronda ‘by night’ te zien.

BIG TRIP (1) 849

We ate our Easter dinner at an Italian restaurant called Michelangelo, where the friendly hostess with her charming character did feel us a bit at home, on this special day far away from our family. (Yes, it was Sunday. Easter Sunday …)

We aten ons Paasdiner in een Italiaans restaurantje, genaamd Michelangelo, waar de vriendelijke gastvrouw ons met haar charmante karakter ons toch een beetje thuis bij de familie deed voelen, op deze toch wel speciale dag. (Jawel, het was zondag. Paaszondag…)

BIGtrip_03-31 759

That same evening we built a small pajama party in our hostel room and there was a lot of laughter while watching our pictures and videos taken that day. The atmosphere was immediately well in the group now that the group was complete!

Diezelfde avond nog bouwden we meteen een klein pyjama-feestje op onze kamer en werd er heel wat afgelachen tijdens het bekijken van onze genomen foto’s en filmpjes die dag. De sfeer zat er meteen goed in nu de groep compleet was!

BIG TRIP (1) 858

That good mood got a slight damper afterwards, as the power went out shortly thereafter and that remained so until the next morning 10 o’clock or so. Consequently, it was difficult getting up as there was no hot water nor light, and of course we also were just very sleepy too after such an eventful day …

But … a breakfast at the cliffs of Ronda with a dazzling, fantastic, incredible, unique view made that everything good again soon!

Op die goede stemming kwam een lichte demper, gezien de elektriciteit kort daarna uitviel en dat ook zo bleef tot de volgende ochtend 10 uur ofzo. Bijgevolg was het maar moeizaam opstaan gezien er geen warm water noch licht was, en natuurlijk hadden we ook slaapkopjes na zo’n bewogen dagje…

Maar… een ontbijt bij de kliffen van Ronda met een oogverblindend, fantastisch, ongelooflijk, uniek uitzicht maakte dat alles wel snel weer goed!

BIG TRIP (1) 870Breakfast with a view… 

BIGtrip_04-01 775For breakfast, we bought ourselves a large bottle of juice, a bag of sandwiches and some Nutella … That we had smear by using a card because we had no knife! Oh dear!

We kochten voor ons ontbijt een grote fles fruitsap, een zak sandwiches en een pot Nutella… Die we moesten scheppen/smeren met behulp van een kaart, omdat we geen mes hadden!! Oh jee!

BIGtrip_04-01 791

And after our late but successful breakfast, our visit to Ronda was already over. We were prepared to “another country”: yes.. yes… GIBRALTAR! (Which forms part of United Kingdom)!

En na ons laat maar geslaagd ontbijt, zat ons bezoek aan Ronda er alweer op. We waren klaargestoomd om eventjes auto te rijden en vervolgens naar “een ander land” te gaan: jawel hoor: GIBRALTAR! (dat deel uit maakt van Verenigd Koninkrijk)!

BIGtrip_03-31 667So … If you want to read and see something else then Spain, then you should definitely read the following blog post. Coming up soon!

Dus… Als je ook eens wat anders dan Spanje wilt lezen en zien, dan moet je zeker de volgende blogpost lezen. Tot binnenkort!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉

THE BIG TRIP – Day 4: Málaga

TRAVELOGUE – Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Málaga

After an eventful day in Granada (more about this in the previous blog post), it was difficult getting up. We were almost late for breakfast because we had forgotten, of course, that the clock was opposed this night. It was Sunday, March 31, 2013! And EASTER! Anyway, luckily we still got something to eat from the breakfast buffet of our hostel.

Na een bewogen dag in Granada (meer hierover in de vorige blogpost), was het maar moeizaam opstaan. We waren bijna te laat voor het ontbijt omdat we natuurlijk vergeten waren dat de klok deze nacht verzet werd. Het was zondag 31 maart 2013! Maar goed, gelukkig kregen we toch nog iets te pakken aan het ontbijtbuffet van onze jeugdherberg.

BIG TRIP (1) 673

Around 10 AM we left for Malaga. There we would make a small city tour by foot.

Omstreeks 10 uur vertrokken we richting Malaga. Daar zouden we te voet een kleine stadstour maken.

BIG TRIP (1) 665It was a rainy day, and it rained a lot in Granada. Luckily it was dry upon arrival in Malaga, but by the time we left it started to rain! So we were “lucky” with the weather …

We saw a little bit of the city center but not very much, I think. And I did not really find it very beautiful or interesting. Maybe the weather and our lack of time, affected it.

Het was een regenachtige dag, en het regende goed in Granada. Gelukkig was het in Malaga bij aankomst droog, maar tegen de tijd dat we weer vertrokken begon het wel goed te regenen! We hadden dus “geluk” met het weer…

We zagen een klein beetje van het stadscentrum, maar niet zo heel erg veel, denk ik. En ik vond het niet echt zeer mooi of boeiend. Misschien had het weer en ons tijdsgebrek daar natuurlijk wel invloed op.

BIG TRIP (1) 671We ate lunch at a real tourist restaurant because not the entire group wanted to eat tapas. Anyway, when you’re hungry, everything tastes. Right?!

We aten lunch in een echt toeristenrestaurantje omdat niet het hele reisgezelschap zin had om tapas te smullen. Maar goed, voor wie honger heeft, smaakt alles. Toch?!

BIG TRIP (1) 675

We then walked around a bit near the port. There was also a very nice shopping street here where cafes and restaurants could be found. I thought that was pretty fun, and I think that in good weather it might be a very trendy place to hang out!

We wandelden vervolgens wat rond in de buurt van de haven. Daar was ook een hele winkelstraat met leuke terrasjes en restaurantjes te vinden. Dat vond ik best wel leuk, en ik denk dat het bij goed weer een super hippe plek is om rond te hangen!

BIG TRIP (1) 681

We also saw a lot of beautiful boats, which caught the imagination of the boys in our party.

We zagen ook heel wat prachtige boten, wat tot de verbeelding van de jongens in ons gezelschap sprak.

BIG TRIP (1) 690

We even went on the beach for a while, even though it was cloudy. And yes, we saw something in it… When the weather would be better! But not for today, that sunbathing!

We gingen zelfs even het strand op, ook al was het bewolkt. En ja, we zagen er wel wat in… Bij mooi weer! Maar dus niet voor vandaag, dat zonnebaden!

BIG TRIP (1) 701

Then we decided to take the car to drive up the hill. For just like in Alicante, Malaga can be found near a hill with a beautiful castle.

Daarna besloten we even de auto nemen om de heuvel op te rijden. Want net zoals in Alicante, kan je in Malaga een heuvel vinden met daarop een prachtig kasteel.

BIG TRIP (1) 737

From the castle we had some more wonderful views over the city, and it was very nice to take a stroll around here.

Vanaf het kasteel hadden we opnieuw prachtige uitzichten over de stad, en het was dan ook heel leuk om hier even rond te wandelen.

BIG TRIP (1) 742Group picture: Hervé – Nafisa – Me – Christophe 🙂

BIG TRIP (1) 732

We did not have to pay, the admission was free.

We hoefden ook niets te betalen, de toegang was blijkbaar gratis.

BIG TRIP (1) 748

I do not know if you also notice the resemblance (after reading about Alicante), but in my opinion Malaga made me tremendously think of Alicante. The structure of the city is so similar: historic center, promenade, port, castle on the hill, … I cannot say which city of the two I like most now, because the weather surely has a strong influence on one’s perception. So I only want to make a judgment as I come back in full sun and at 26 ° C Malaga. 😉

Ik weet niet of jullie de gelijkenis ook opmerken (na het lezen over Alicante), maar naar mijn mening deed Malaga me enorm denken aan Alicante. De opbouw van de stad is zo gelijkaardig: historisch centrum, boulevard, jachthaven, kasteel op de heuvel, …  Ik kan moeilijk zeggen welke stad van de twee ik nu de leukste vind, omdat het weer toch wel een sterke invloed heeft op iemands beleving. Dus ik wil pas een oordeel vellen als ik Malaga bij volle zon en bij 26°C heb beleefd en gezien. 😉

BIG TRIP (1) 753

Here is a fun and educational video about an American guy who made ​​a documentary about Malaga:

Hier is een leuk en leerrijk filmpje over een Amerikaan die een reportage maakte over Malaga:

As you saw in the movie, the town of Ronda was also visited. And well, that’s exactly the town that was the next destination of our trip. So if you want to read the travelogue about this city, certainly look forward to … The next blog post!

Zoals je in het filmpje kon zien, werd ook het stadje Ronda bezocht. En wel, dat is nu net het stadje dat de volgende bestemming van ook onze rondreis was. Dus als je het reisverslag daarover wilt lezen, kijk dan zeker uit naar… De volgende blogpost!

Happy traveling! 😉

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 3: Granada

TRAVELOGUE – Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada

Saturday, 30th of March 2013. Kim took the train at 11 am, and 5 minutes later my road trip car picked me up already. Talk about perfect timing! Christophe, Hervé and Nafisa left around 8:30 this morning from Gandia to Alicante, to pick me. From here we travelled on to Granada, our destination for the day.

Zaterdag 30 maart 2013. Kim nam om 11 uur de trein, en amper 5 minuten later kwam mijn roadtrip-wagen met reisgezelschap daar al aangereden. Over perfecte timing gesproken! Christophe, Hervé en Nafisa waren deze morgen omstreeks 8u30 vertrokken vanuit Gandia om mij in Alicante op te pikken. Van hieruit zouden we verder reizen naar Granada, ons reisdoel van de dag.

BIG TRIP (1) 507Christophe – Me – Nafisa – Hervé

I just feared that my backpack would not fit in the car because we would all bring baggage, so of five people: Ula’s luggage would also have to added. But the Opel Corsa was capable of more than we thought, and everything was okay. No pasa nada, no stress.

After a super cool week with Kim, I was already pretty well exhausted, so I used this time to take a nap. Occasionally I was awake and I saw the beautiful scenery around me in the car. We saw for example the Sierra Nevada, a mountain range snow on the tops.

Ik had even angst dat mijn rugzak niet meer in de auto zou passen, want we zouden bagage van vijf personen meenemen: Ula’s bagage zou er ook nog bij moeten. Maar de Opel Corsa kon meer aan dan we dachten, en alles was oké. No pasa nada, no stress.

Na een supertoffe week met Kim, was ik wel al redelijk uitgeput, dus gebruikte ik deze tijd om een dutje te doen. Af en toe werd ik wel wakker en dan zag ik de prachtige landschappen om me heen in de wagen. Zo zagen we onder meer de Sierra Nevada, een besneeuwde bergketen.

BIG TRIP (1) 453

It goes without saying that it also referred to colder weather (about 18 °C) compared toAlicante (about 26 °C), made quite a difference.

Het spreekt voor zich dat het hier ook wel kouder was (ongeveer 18°) tegenover Alicante (ongeveer 26°).

BIG TRIP (1) 452

Around 15:30 we reached the hostel where we had reserved for the four of us. Perfect timing, it seemed to us, because at 17:00 we would have access to the Alhambra of Granada. The tickets were booked, which is really needed for this landmark, and so we were perfectly prepared.

Omstreeks 15u30 kwamen we toe in de jeugdherberg waar we gereserveerd hadden voor ons gevieren. Perfecte timing, leek ons, want om 17u zouden we toegang hebben tot het Alhambra. De tickets waren gereserveerd, dat is echt wel nodig voor deze bezienswaardigheid, en dus waren we tot in de puntjes voorbereid.

BIG TRIP (1) 661

Then it began … We decided to drive by car to the Alhambra because it was cheaper and faster than by public transport etcetera. But … Because of Semana Santa and all sorts of circumstances we did not manage to reach the Alhambra. We were TOO LATE!! And I never thought we’d get there in a descent time anymore, because the Alhambra works with very strict time slots.

Toen begon het… We besloten met de wagen tot aan het Alhambra te rijden omdat het goedkoper en sneller zou uitkomen dan met het openbaar vervoer etcetera. Maar… Door Semana Santa en allerlei omstandigheden geraakten we er maar niet. We waren TE LAAT!!! En ik dacht nooit dat we nog binnen zouden geraken, omdat het Alhambra met erg strenge time slots werkt.

BIG TRIP (1) 651

We parked the car somewhere, and eventually we still had to do quite a lot walking and climbing up the hill. The road was very steep and went straight up. Moreover, we also arrived at the wrong entrance and we had to make a detour, everything that could go wrong .. went wrong! But … well that ends well, we finally found the correct entrance gate and heavily over time we managed to get still inside the Alhambra and Nasrid Palacios. A smile does a lot 😉

We parkeerden de wagen ergens, en moesten uiteindelijk toch nog redelijk wat stappen en klimmen. De weg was steil en ging erg recht omhoog. Bovendien vonden we ook nog eens de verkeerde ingang en moesten we nog een omweg maken, alles dat mis kon lopen.. liep mis! Maar… Eind goed al goed, we vonden uiteindelijk de juiste ingang en geraakten zwaar over tijd toch nog binnen in het Alhambra en de Nasrid Palacios. Een glimlach doet veel 😉

BIG TRIP (1) 662

So we had quite an ordeal yet there, straight away as a group, and I must say that the atmosphere among us was very good. We walked through the Alhambra as long as we could … After all, we had access until 8 PM.

Zo hadden we er meteen al een hele beproeving op zitten als reisgroepje, en ik moet zeggen dat de sfeer onderling heel goed mee viel. We wandelden door het Alhambra zolang we konden… We hadden immers toegang tot 20 uur ’s avonds.

BIG TRIP (1) 456

Something about the Alhambra itself now. What is it? The Alhambra in the Spanish city of Granada is one of the main tourist attractions in the world. Every year tourists from all over the world come out to Granada, to visit this fascinating miniature city from the Middle Ages. Inside the fortress walls of the Alhambra, the visitor with get in contact with the grandeur of Arab palaces, the fragrant gardens of the Generalife, the imposing Renaissance Christian churches and medieval towers that bring them back to the 14th century.

Even over het Alhambra zelf nu. Wat is het? Het Alhambra in de Spaanse stad Granada is één van de belangrijkste bezienswaardigheden van de wereld. Jaarlijks komen toeristen uit alle landen naar Granada afgezakt, om een bezoek te brengen aan deze fascinerende miniatuurstad uit de middeleeuwen. Binnen de vestigingsmuren van het Alhambra komt de bezoeker in contact met de prachtig en praal van Arabische paleizen, de geurende tuinen van het Generalife, de imposante Christelijke renaissance kerken en de middeleeuwse torens die je terug in de 14de eeuw brengen.

BIG TRIP (1) 461

The main attractions in the Alhambra are:

 • Alcazaba (fortress and towers for defense)
 • Generalife (The Garden of all Gardens)
 • Nasrid palaces (Mexuar – Comarespalace – Lions Palace)
 • Palace of Charles V (Christian palace)

De belangrijkste bezienswaardigheden in het Alhambra zijn:

 • Alcazaba (Fort en torens als verdediging)
 • Generalife (De tuin der tuinen)
 • Nasridische paleizen (Mexuar – Comarespaleis – Leeuwenpaleis)
 • Paleis Karel V (Christelijk paleis)

BIG TRIP (1) 462

We admired all that, but the Alcazaba we could not visit because it was closed due to circumstances. Such a pitty!

We bewonderden dat alles, maar het Alcazaba konden we niet bezoeken want dat was wegens omstandigheden gesloten. Helaas!

BIG TRIP (1) 463

Als je meer wil lezen over het Alhambra: http://www.viagranada.be/alhambra-in-granada.php

BIG TRIP (1) 471

The Alhambra is a huge complex with a grand yet greater history that lies behind it, and it is really worth to watch this short video if you are interested in this historical treasure:

Het Alhambra is dus een gigantisch groots complex met een nog geweldigere geschiedenis die daarachter schuilt, en het is echt de moeite waard om dit korte filmpje te bekijken, als je geïnteresseerd bent in deze geschiedkundige schatkist:

You can therefore imagine that we, after all that you can admire here, were exhausted. We went back to our hostel after sunset, and on the road somewhere we caught a take-away pizza. After our bellies were filled, it was therefore quickly time to sleep!

Je kan je je dus wel voorstellen dat wij na dat alles bewonderd te hebben, uitgeput waren. We trokken dan ook terug naar onze jeugdherberg na zonsondergang, en pikten onderweg nog ergens een take-away pizza op. Nadat onze buikjes gevuld waren, was het dan ook snel slaaptijd!

Some more pictures of this beautiful monument:

This slideshow requires JavaScript.

The next day the weather forecast was just about everywhere in the surrounding areas not so good (rain!) and we would hear of Ula later where exactly in the region we would pick her up.

Eventually the daily schedule was provided as follows: in the morning departure to the Mediterranean city of Malaga, to spend the day there and in the late afternoon we would meet Ula in Ronda, a beautiful village in the middle of Andalusia. Both very different destinations, and not less interesting! So, definitely look forward to the next blog post!

Voor de volgende dag was de weersvoorspelling zowat overal in de omgeving wat minder (regen!) en we zouden van Ula nog te horen krijgen waar exact in de regio we haar zouden oppikken.

Uiteindelijk werd de dagplanning als volgt voorzien: in de ochtend vertrek naar de Mediterraanse stad Malaga, om daar de middag te spenderen, en in de late namiddag zouden we Ula ontmoeten in Ronda, een prachtig dorp in ten midden van Andalucië. Beiden zeer verschillende bestemmingen, en daarom niet minder boeiend! Zeker uitkijken dus, naar de volgende blogpost!

BIG TRIP (1) 664P.S.: this bull you see everywhere on the roads in Spain. Thesy have become a kind of culture icons. They were announcements of an Spanish brandy company (Osborne) and they have been in our roads for around 50 years. I looked this information up…

P.S.: deze stieren zie je overal langs de wegen in Spanje. Ze zijn een soort van cultureel icoon geworden. Ze waren oorspronkelijk advertentieborden van een Spaanse sherry fabriek (Osborne) en staan naar het schijnt al meer dan 50 jaar langs de wegen. Kun je nagaan, via Google ofzo. 

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

KEEP CALM and STUDY ON.

image

My Erasmus time is about half. I do not know where to start, but I decide to write about what the past 3 months did to me… Even in my head there is no structure in it, I can only say that it was a crazy period, undoubtedly one of the best in my life. I have to admit to myself: the (good) life is like a (good) wine … It gets better as it ages. Until recently I thought I had found the best already, that I had found heaven on earth: I found my passion in traveling the past years, I met a soul mate in Roatan (Honduras), I went back to Central America because of him, and ultimately it didn’t lead to the love of my life but to the best backpack trip ever through Honduras, Belize and Guatemala. A new world opened up for me, I met different people with open minds and crossed my own boundaries, shifted my limitation-level.

Mijn Erasmus-tijd is over de helft. Ik weet niet waar te beginnen, maar ik besluit om wat te schrijven over wat de voorbije 3 maanden met mij deden… Zelfs in mijn hoofd is er geen structuur in te vinden, ik kan alleen maar zeggen dat het een knotsgekke periode was, ongetwijfeld één van de leukste in mijn leven. Ik moet het toegeven aan mezelf: het (goede) leven is als een (goede) wijn… Het wordt met de jaren beter. Tot voor kort dacht ik dat ik het beste al had gehad, dat ik de hemel op aarde al had gevonden. Ik vond mijn passie de voorbije jaren in het reizen, ontmoette een zielsverwant in Roatan (Honduras), ging door hem terug naar Centraal-Amerika en dat leidde uiteindelijk niet tot de liefde van mijn leven maar wel tot de beste rondreis ooit, door Honduras, Belize en Guatemala. Een nieuwe wereld ging voor me open, ik ontmoette open geesten en verlegde mijn eigen grenzen.

BIG TRIP (3) 301Apart from that, I started a lot of studying during recent years. Time flies and the second year of my bachelor study in ‘Tourism and Recreation Management “is almost over. I am more motivated than ever to go for it, and I discovered while doing it all that the ‘journey’ is more important to me than the ‘goal’. That is to say, the more I get to know myself better, the less I know what I want to do by profession.  I just feel that the life I lead and the path I walk, is undoubtedly the correct one. The past few months here in Spain are proof of that. So, do I study to graduate as soon as possible and find the best job (read: best paid) as possible? No, I’m studying and I want to make full use of this student time, and along the way enjoy … And so I came in recent months mainly to a new spiritual insight that I already knew before, but not so much appeared to penetrate in my mind …

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

(where did it all started again?)

Life is a journey, not a destination, so enjoy the ride.

(do I need to have a goal?)

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights your way.

(is this my destiny?)

Los daarvan ben ik de laatste jaren ook flink aan het studeren gegaan. De tijd vliegt voorbij en het tweede jaar van mijn Bachelor-studie ‘Toerisme- en Recreatie Management’ zit er alweer bijna op. Ik ben meer dan ooit gemotiveerd om ervoor te gaan, en heb al gaande en al doende ontdekt dat de ‘weg’ voor mij belangrijker is dan het ‘doel’. Het is te zeggen, hoe meer ik mezelf beter leer kennen, hoe minder goed ik weet wat ik bijvoorbeeld exact wil doen van beroep. Ik voel gewoon dat het leven dat ik leid en het pad dat ik bewandel, ongetwijfeld het juiste is. De voorbije maanden hier in Spanje hebben daar uiteraard hun aandeel in. Studeer ik om zo snel mogelijk een diploma te behalen en een zo goed mogelijk (lees: betaalde) job te hebben? Nee, ik studeer en wil deze studententijd ten volle benutten, er gaandeweg van genieten… En zo kwam ik de voorbije maanden vooral tot een nieuw spiritueel inzicht, dat me eerder al wel bekend was, maar niet zozeer bleek door te dringen…

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

(waar begon het ook alweer?)

Life is a journey, not a destination, so enjoy the ride.

(moet ik dan een doel hebben?)

Purpose is the reason you journey. Passion is the fire that lights your way.

(is dit mijn lot?)

enjoy-journey-life-photography-quote-Favim.com-145467

In October I become 22 years old. And although here on Erasmus I undoubtedly act more than ever like a real student, I realize that I get older, I will never be 18 again. And I realize that this time here is passing too, and that adulthood imposes itself inside me. I notice that in my environment too: old friends are starting to graduate, to find work, to think about children, and oh yes … of course … Many have been in a relationship for certain time already. The stability which I mirror myself to gives me a strange feeling of instability… I mean, my life is far from stable, and I would do everything to keep it like that, so it seems … Do I want to graduate? Do I want a fixed job? Do I want to think of children? Do I want to commit myself in a relationship? Or shortly said: do I look like I am fascinated by this stability? The answer is an obvious NO. I crave more of my current lifestyle, and it feels more like I have fear of commitment… I want to get out, on the road, on track, … and gradually, I secretly hope to find my place, my position, my destiny in this world. Because no, I still don’t have any idea where or what that might be. And I realize that with every step I take, I hope to be one step closer to my “home”, a place or a person or I-know-not-much-what where I can “come home”. That home does not seem to be in Belgium, that is one thing we can all agree about already… And may it also be clear by now: on Erasmus in Gandia (Spain) I have not found it either. So … Now I can tell you one thing for sure though: my Spanish prince on the white horse didn’t canter around here. 😉

In oktober word ik 22 jaar. En hoewel ik hier op Erasmus ongetwijfeld meer dan ooit als een echte student tekeer ga, besef ik dat ik ouder word, dat ik nooit meer 18 zal zijn. En dat ook deze tijd hier voorbijgaand is, en dat de volwassenheid zich in mezelf opdringt. Ik merk dat ook aan mijn omgeving: oude kennissen beginnen stilaan af te studeren, vast werk te vinden, aan kinderen te denken, en oh ja… natuurlijk… Velen hebben inmiddels een relatie van enige tijd. De stabiliteit waaraan ik me spiegel doet me een vreemd gevoel van instabiliteit geven… Ik bedoel: mijn leven is verre van stabiel, en ik zou er dan ook alles aan doen om het zo te houden, zo lijkt het… Wil ik al afstuderen? Wil ik al vast werken? Wil ik al aan kinderen denken? Wil ik al een vaste relatie? Of kortom: ben ik gefascineerd door die stabiliteit? Het antwoord is een stevige NEE. Ik hunker naar meer van mijn huidige leven, en het voelt eerder alsof ik bindingsangst heb… Ik wil weg, op weg, onderweg, … en gaandeweg, hoop ik stiekem mijn plekje, mijn functie, mijn lotsbestemming op deze wereld te vinden. Want nee, ik ben er nog helemaal niet uit waar of wat dat moge zijn. En ik besef heel goed dat ik bij elke stap die ik zet, hoop om een stapje dichter bij mijn “thuis” te zijn, een plek of een persoon of ik-weet-niet-veel-wat waar ik kan “thuiskomen”. Mijn thuis is niet in België, dat heeft iedereen inmiddels al wel door… En moge het bij deze ook duidelijk zijn: op Erasmus in Gandia (Spanje) heb ik ze ook niet gevonden. Dus… Bij deze kan ik jullie al één ding verklappen: mijn Spaanse prins op het witte paard is niet voorbij gegaloppeerd. 😉

commitmentquotes

Anyway, even if life is all the more out of the journey itself, and the less about the destination … I would not be me if I did not continue indefinitely planning, searching and thinking ahead. I live in ‘the now’, try to take only the best of the past, but the future … That, to me is an art: the art of always thinking 5 steps forward, always have a plan A, B and C, and not mind to throw all those plans suddenly over completely just because you’re fickle by nature/character … It might be the secret of my success. 😉

Enfin, ook al bestaat het leven des te meer uit de reis, en des te minder uit het reisdoel… Ik zou ik niet zijn als ik niet tot in het oneindige bleef plannen, zoeken en vooruit denken. Ik leef in ‘het nu’, probeer van het verleden alleen het beste mee te pakken, maar de toekomst… Die is voor mij een kunst: de kunst van altijd 5 stappen vooruit te denken, steeds een plan A, B en C te hebben, en het niet erg vinden om onderweg al die plannen plots helemaal om te gooien, gewoonweg omdat je wispelturig van aard bent… Dat is denk ik het geheim van mijn succes. 😉

Success(19)

How do I see the future? Beautiful … Of course. And challenging … That especially! The recent months might be flown so fast that I even almost forget what I did exactly and with whom, but a little voice in my head is so inspired and motivated, that a lot fantasies are growing up to work out as new ideas and opportunities … So it is becoming clearer in my head how the coming years should look like: I will return to Belgium in July, as it must, and because there is some money to be earned. That’s part and parcel of life. Then I continue my studies Bachelor of Tourism and Leisure Management in Belgium, for the last year already. This means that academic year 2013-2014 will be my graduation year, normally. The first semester I stay in Belgium, but the second semester I ‘must’ do an internship. And as my specialization is ‘Hospitality Management, Hotel & Tourist guide‘, I opted for an internship abroad. This does not surprise  you anymore, naturally… I have not received confirmation of my internship destination yet, but I know that it will be for a period of four months (March – June 2014). The permission for my projects will be offered in July, as the conversation with my coordinators can only take place after my Erasmus time here in Spain.

Hoe zie ik de toekomst? Mooi… Uiteraard. En uitdagend… Dat vooral! De voorbije maanden mogen dan wel voorbij gevlogen zijn, zo snel zelfs dat ik bijna vergeet wanneer ik juist wat heb gedaan en met wie, maar een stemmetje in mijn hoofd is zodanig geïnspireerd en gemotiveerd geworden dat er heel wat hersenspinsels aan het werk zijn gegaan met nieuwe ideeën en mogelijkheden… Zo wordt het stilaan duidelijker in mijn hoofd hoe de komende jaren eruit moeten zien: ik keer in juli terug naar België, omdat het moet, en omdat er wat geld verdiend moet worden. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dan zet ik mijn studie Bachelor in Toerisme- en Recreatie Management voort in België, het laatste jaar. Dit wil zeggen dat academiejaar 2013-2014 mijn afstudeerjaar is, normaalgezien. De eerste semester blijf ik in België, maar de tweede semester ‘moet’ ik verplicht op stage. Gezien mijn afstudeerrichting ‘Hospitality Management, Logies, Gids & Reisleiding’ wordt, heb ik voor een buitenlandse stage geopteerd. Dit verbaasd jullie natuurlijk niet meer. Ik heb nog geen confirmatie van mijn stagebestemming gekregen, maar weet wel dat het voor een periode van 4 maanden zal zijn (maart – juni 2014). De toestemming voor mijn aangeboden projecten zal er pas in juli zijn, gezien het gesprek met mijn coördinatoren pas plaats kan vinden na mijn Erasmus-tijd hier in Spanje.

how-to-get-the-internship

I have proposed 3 choices: my first choice is Yanapuma in Ecuador. I quote a web page for this: “It is an NGO (non-governmental organization) and is to be carried out in urban and rural communities throughout Ecuador with sustainable development as an aim. It will mainly help the local communities so that they can develop conservation and protection of their natural environment and their cultural heritage. Yanapuma helps with technical assistance, experience, knowledge and both national and international connections in order to ensure in these communities sustainability in the future. They work on different themes: health, criminology, education, nature, water, agriculture, … and it is also active in tourism. “Community-based tourism” is a more social form of ecotourism in local communities and aims the community and tourists to be aware of the natural and cultural value of the area (and the community) and to ensure that the benefits will continue within the community. ” http://www.yanapuma.org/

Ik heb 3 keuzes mogen opgeven: eerste keuze is Yanapuma in Ecuador. Ik citeer hiervoor even een internet-pagina: “Het is een NGO (non-gouvernementele organisatie) en heeft als doel duurzame ontwikkeling te verrichten in stedelijke en landelijke gemeenschappen in heel Ecuador. Men wil voornamelijk de lokale gemeenschappen helpen zodat zij zelfstandig kunnen ontwikkelen met behoud en bescherming van hun natuurlijke omgeving en hun cultureel erfgoed. Yanapuma helpt met technische hulp, ervaring, kennis en zowel nationale als internationale connecties om zo duurzaamheid in de toekomst te verzekeren in deze gemeenschappen. Men werkt rond verschillende thema’s: gezondheidszorg, criminologie, onderwijs, natuurbescherming, watervoorziening, landbouw,… en men is natuurlijk ook actief in het toerisme. “Community-based tourism” is een meer sociale vorm van ecotoerisme in lokale gemeenschappen en heeft als doel de gemeenschap en de toerist bewuster te maken van de natuurlijke en culturele waarde van het gebied (en de gemeenschap) en ervoor te zorgen dat de voordelen binnen de gemeenschap blijven.” http://www.yanapuma.org/

YanapumaScotlandHeader

Of course I hope to be selected for my first choice by my university, but I also selected a nice second choice: Het Andere Reizen (The Different Traveling) in Peru. Again, I quote here: “In Cusco you can go to a travel agency or a tour operator that focuses primarily on adventure travel. The travel agents are small in size and you will work with two or three other employees. Volunteers may travel guide, arrange airport pick ups, provide information or work in the marketing field. The tasks depend on the season. ” http://www.hetanderereizen.nl/latijns-amerika/peru/diverse-reisbureaus-en-touroperators

Uiteraard hoop ik voor mijn eerste keuze geselecteerd te worden door mijn universiteit, maar ik heb ook nog een leuke tweede keuze: Het Andere Reizen in Peru. Ook hiervoor citeer ik even: “In Cusco kun je terecht op een reisbureau of bij een touroperator die zich hoofdzakelijk richt op avontuurlijke reizen. De reisbureaus zijn klein van omvang en je zult met 2 of 3 andere medewerkers samenwerken. Vrijwilligers kunnen reizen begeleiden, airport pick ups regelen, informatie geven of werkzaam zijn in de marketing. De taken zijn afhankelijk van het seizoen.” http://www.hetanderereizen.nl/latijns-amerika/peru/diverse-reisbureaus-en-touroperators

hetanderereizen

har-logo

And as a third choice, I gave Living Stone Dialogue NGO. This organization’s mission is to use tourism as a tool for sustainable development. As an intern you will then go to the Via Via Travelers cafes. These are “meeting places for world travelers.” I quote: “You can go there to work with others and to rinse away the dust of your journey. Food and drink, music and art, artistic and cultural projects, trips and courses are bringing people and cultures together in a spirit of openness, respect and wonder. In most ViaVia’s you can also spend the night. ViaVia Joker Traveler cafés are oases of travel information. Through their local roots and involvement with the local environment, they add value to your discovery of country, culture and people. ViaVia encourages travel, explore and broaden your horizons ” The selection is done by JOKER TOURS, they send you – depending on your profile – to a destination. In my case, that will be a Spanish speaking country anyway, making these destinations options: Argentina (Buenos Aires), Chile (Valparaiso), Peru (Ayacucho), Ecuador (Tonsupa), Honduras (Copan) or Nicaragua (Leon). Read more: http://www.viaviacafe.com/

En als derde keuze, heb ik Living Stone Dialoog vzw opgegeven. Deze organisatie heeft als missie het inzetten van toerisme als hefboom voor duurzame ontwikkeling. Als stagiaire kom je dan terecht bij de Via Via reiscafés. Dit zijn “ ontmoetingsplaatsen voor wereldreizigers”. Ik citeer: “Je kan er terecht om samen met anderen het stof van je reis weg te spoelen. Eten en drinken, muziek en kunst, artisitieke en culturele projecten, trips en cursussen brengen er mensen en culturen samen in een geest van openheid, respect en verwondering. In de meeste ViaVia’s kan je ook overnachten. ViaVia Joker Reiscafés zijn oases van reisinformatie. Door hun lokale inbedding en betrokkenheid met de plaatselijke omgeving, zijn ze een meerwaarde bij je ontdekking van land, cultuur en bevolking. ViaVia zet aan tot reizen, ontdekken en het verruimen van je horizon.” De selectie gebeurt door JOKER REIZEN, zij sturen je – afhankelijk van je profiel naar een bestemming. In mijn geval zou dat sowieso Spaanstalig worden waardoor volgende bestemmingen opties zijn: Argentinië (Buenos Aires), Chile (Valparaíso), Peru (Ayacucho), Ecuador (Tonsupa), Honduras (Copán) of Nicaragua (León).  Meer lezen: http://www.viaviacafe.com

logoEN

VVTA_header_web

Anyway, 2014 promises to be a spectacular year so… But there will be also hard work to be done: final projects and exams are also ahead! The purpose is to complete by the end of June the final stretch of the bachelor’s degree and then graduate to get the diploma. (I now realize that it is the first time that I think about it like that and describe it. Maybe that’s a good thing to do!).

Bon, 2014 belooft dus een spetterend jaar te worden… Maar er zal ook hard gewerkt moeten worden: afstudeerprojecten en eindexamens staan ook voor de boeg! De bedoeling is immers om eind juni de laatste loodjes van het bachelor-diploma te voltooien en vervolgens het diploma in handen te krijgen. (Ik besef nu dat het de eerste keer is dat ik dit zo uitvoerig bedenk en beschrijf. Misschien is dat wel goed om even te doen?!).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Basically, I will be graduated from mid 2014, ready to revoke the wide world or in less philosophical terms: to sign a permanent contract and get to work. Forever. Until my retirement. And you hear it, that idea alone depresses me desperately! And I would not be me if I was not already dreaming about some other, new future perspectives … I explain it here: before my Erasmus period I secretly dreamed of starting a master study after the bachelor. For this I saw two possibilities: a Master in Tourism, or a Master in Anthropology.

In principe ben ik dus vanaf midden 2014 afgestudeerd, klaar om de weide wereld in te trekken, of minder filosofisch uitgedrukt: een vast contract te ondertekenen en aan het werk te gaan. Voor eeuwig. Tot het pensioen. En je hoort het al, dat idee alleen al deprimeert me mateloos! En ik zou ik niet zijn als ik alweer aan het dromen was over andere, nieuwe toekomstperspectieven… Ik leg het even uit: voor mijn Erasmus-periode droomde ik er stiekem van om na de bachelor een master-studie te beginnen. Hiervoor zag ik 2 mogelijkheden: een Master in Toerisme, of een Master in Antropologie.

images

The Master in Tourism lasts one year, but requires a bridging semester, and takes place as well in Bruges as in Leuven. I could start with the program in September 2014 and thus ending around January 2016. I quote here: “The emphasis is on sector-specific marketing studies, including competitive analysis. Besides the economic aspect, however there are still many aspects that focus on the behavior and impacts on environment and society. This means that the social, geographical and cultural disciplines will enrich the offer into a coherent program that the multidimensional nature of tourism fully addresses and that the aspect of sustainability presupposes ” You can read more about it at: http://aow.kuleuven.be/geografie/masterinhettoerisme/index.html

De Master in Toerisme duurt 1 jaar, maar vereist een schakelprogramma van een semester, en gaat door in Brugge en Leuven. De opleiding zou ik kunnen starten in september 2014 en dus beëindigen rond januari 2016. Ik citeer ook hier even: “Het accent ligt op sectorspecifieke marketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. Naast het economische zijn er echter nog vele aspecten die vooral gericht zijn op het gedragspatroon en de impacten op ruimte en samenleving. Dit betekent dat ook de sociale, geografische en culturele disciplines het aanbod komen verrijken in een coherent programma dat het multidimensionele karakter van toerisme ten volle aan bod laat komen en het aspect duurzaamheid voorop stelt.” Je kan er meer over lezen op: http://aow.kuleuven.be/geografie/masterinhettoerisme/index.html

tourism-brochure

The Master in Social and Cultural Anthropology is a different kettle of fish, it would be throwing my whole career on a different track… Or at least highlight it from a different, new perspective: “Anthropology is the scientific study of human history in its biological, linguistic and social aspects “. I quote this as the K.U. Leuven describes the program: “What makes anthropology unique is not so much what she studies, but the way and the position from which she approaches the human condition. Anthropology focuses on what divides people as to what binds them.

De Master in de Sociale en Culturele Antropologie is een andere koek, het zou mijn hele carrière over een andere boeg gooien… Of op zijn minst vanuit een ander, nieuw perspectief belichten: “antropologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geschiedenis in haar biologische, taalkundige en sociale aspecten”. Ik citeer hiervoor even de K.U. Leuven om de opleiding te beschrijven: “Wat de antropologie uniek maakt, is niet zozeer wat ze bestudeert, maar de manier waarop en het standpunt van waaruit ze de menselijke conditie benadert. Daarbij richt de antropologie zich zowel op wat mensen verdeelt als op wat hen bindt.

As an anthropologist you study problems of identity, globalization, the relationship between man and nature, colonization or ethnicity. You do this from the perspective of those who are involved in it. The focus is on the experience of the ordinary man or woman. For example, given the political discourse on globalization, ecology or migration an extra dimension, which often yields surprising insights. ” This field of study actually excites me a lot, and would give my tourism-world a whole new digression to other domains. But the full course lasts 2 years, and there must be followed a bridging program of one year for bachelor students like me. In addition, you must be accepted for enrollment. As mentioned above, the program takes place in Leuven. Read more: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studiekeuzebegeleiders/nwsbrf/0910/13/antropologie.html and http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268970.htm

Als antropoloog bestudeer je problemen als identiteitsvorming, globalisering, de relatie mens-natuur, kolonisatie of etniciteit. Je doet dit vanuit het perspectief van de betrokkenen. De focus ligt hierbij op de ervaring van de gewone vrouw of man. Zo krijgt bijvoorbeeld het politieke discours over globalisering, ecologie of migratie een extra dimensie, wat vaak verrassende inzichten oplevert.” Dit studiedomein boeit me eigenlijk enorm, en zou mijn toerismewereld op haar manier een hele uitwijding geven naar andere domeinen. De volledige opleiding duurt wel 2 jaar, en er moet een schakelprogramma van 1 jaar gevolgd worden voor bachelor-studenten zoals ik. Bovendien moet je ook geaccepteerd worden om te kunnen inschrijven. Zoals hierboven vermeld, gaat de opleiding door in Leuven. Meer lezen: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studiekeuzebegeleiders/nwsbrf/0910/13/antropologie.html en http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268970.htm

wordle-anthropology-3

If I would pick the hard way, I would choose the Anthropology Master, but I also realize that it could be a disappointment, and that it will not be possible then to go back to the Master in Tourism. A safer choice would thus be Tourism, which program is also just half as long to complete. Of course this master is also less valuable than the Anthropology one, but on the other hand the tourism industry offers more jobs … On the other hand it is often said that Masters degrees in Tourism do not earn more than Bachelor degrees in Tourism, so it raises the question whether it is really worth the investment to take the Master if you stay in the tourism industry anyway? Many question marks in the head so …

Als ik voor de moeilijke weg ging, zou ik voor de Antropologie kiezen, maar ik besef ook dat het wel eens zou kunnen tegenvallen, en dat er dan moeilijk nog een weg terug is naar de Master in Toerisme. Een veiligere keuze zou dus Toerisme zijn, welke opleiding ook maar half zo lang in beslag neemt. Uiteraard is ze ook wel minder waardevol dan de antropologie, maar toerisme biedt dan weer meer werkgelegenheid… Anderzijds wordt er vaak gezegd dat Masters in Toerisme niet meer verdienen dan Bachelors in Toerisme, dus is het dan ook de vraag of het werkelijk de investering waard is om die master te volgen als je toch besluit binnen de toeristische sector te blijven? Veel vraagtekens in het hoofd dus…

revisedques1

And then there was ERASMUS! Some time for not too much thinking about this, and to lead the good life and to be inspired by the multiculturalism and so on, as previously mentioned. And how could it be otherwise, I really do not believe in “coincidence”, ERASMUS MUNDUS became discussed, here in Gandia one day. I had previously never heard of it, but it did immediately ring a bell in my head. Ahaa!

Erasmus Mundus is a program of the European Commission. The aim is to increase higher education level, promote it around the world and cooperate with non-EU countries. Some European higher education institutions give an Erasmus Mundus Masters Course form and go into partnership with institutions in the rest of the world. Students from the rest of the world then come to study at such a master by at least three European institutions ” Read more: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

En toen was er ERASMUS! Even tijd om daar niet teveel aan te denken, en om het goede leven te leiden, en om zoals eerder al gezegd, geïnspireerd te worden door de multiculturaliteit enzovoorts. En hoe kan het ook anders, ik geloof echt niet in “toeval”, kwam ERASMUS MUNDUS op een dag ter sprake, hier in Gandia. Ik had hier voorheen nog nooit van gehoord, maar het deed meteen een belletje rinkelen in mijn hoofd. Ahaa!

Erasmus Mundus is een programma van de Europese Commissie. Doel is de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te bevorderen, het over de gehele wereld te promoten en de samenwerking met landen buiten de EU te bevorderen. Enkele Europese hogeronderwijsinstellingen geven een Erasmus Mundusmasteropleiding vorm en gaan een partnerschap aan met instellingen in de rest van de wereld. Studenten uit de rest van de wereld kunnen zo in Europa studeren aan zo’n masteropleiding die door minstens drie Europese instellingen samen wordt vormgegeven.” Meer lezen: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

erasmusMundusLogo

As soon as I heard this, I quickly searched which ones were the different masters offered, and unbelievable but true: “European Master in Tourism Management” consists in the list of master programs! The program takes two years to complete: there are thus four semesters: the first semester takes place in Denmark, the second in Slovenia, the third in Spain and the fourth – last – semester is dedicated to writing the master’s thesis, and you choose one of these three destinations / universities for this last semester. Good to know is that each university has its own specialty, for example, focus on economy, sustainability, policy, … So you get offered within a program “the best of both worlds”. This degree, I do not have to tell you, is one of the best degrees you can find. Cost? Well, IF you are selected and IF you get a scholarship, nothing … How do you get accepted? With a bachelor’s degree in which you obtained at least 70%, so if you graduate with distinction. Of course I just counted how far I am in my second year, and yes, I got so far 77% on average. It may therefore still be possible! I also have to be able to submit proof of English language proficiency at the excellence level because the master courses are offered in English. For this, I could take evening courses and I could do an examination at an official institution. Just another challenge! Furthermore, there are some other requirements, too many to mention here. Read it yourself if you want at: http://www.emtmmaster.net/

Zo gauw ik dit vernam, zocht ik de verschillende mogelijke masteropleidingen op, en jawel hoor: “European Master in Tourism Management” bestaat hierin! De opleiding neemt 2 jaar in beslag: er zijn dus 4 semesters: de eerste semester gaat door in Denemarken, de tweede in Slovenië, de derde in Spanje en de vierde – laatste – semester wordt gewijd aan het schrijven van de master-thesis, en daarvoor kies je één van deze drie bestemmingen/universiteiten. Goed om weten is ook dat elke universiteit zijn eigen specialiteit heeft, bijvoorbeeld focus op economie, duurzaamheid, beleid, … Zo krijg je binnen één opleiding “the best of both worlds” aangeboden. Deze opleiding, ik hoef het je niet te vertellen, is één van de beste opleidingen die je kan vinden. Kostprijs? Wel, ALS je geselecteerd wordt en ALS je een beurs te pakken krijgt, niets… Hoe geraak je er binnen? Met een bachelor-diploma waarin je minimum 70% behaalde, onderscheiding dus. Heb ik natuurlijk even gerekend hoever ik nu zit in mijn tweede jaar, en jawel, ik behaalde tot nu toe 77% gemiddeld. Het kan dus nog! Ook moet ik een bewijs van Engelse taalvaardigheid op excellentie-niveau kunnen voorleggen, de master is uiteraard in het Engels aangeboden. Hiervoor zou ik avondschool kunnen volgen en een examen kunnen afleggen aan een officiële instelling. Slechts een uitdaging! Voorts zijn er nog enkele andere vereisten, te veel om hier op te noemen. Lees het zelf maar even na op: http://www.emtmmaster.net/

tumblr_mc4g0lCzbz1qaq9r3o1_500

So, now there are thus three possibilities to continue studying and I have a good view on it. I believe in it! And no, you do not hear me speaking about quitting studies soon. The student life is way too good for that! I think I will go to work the day I’m tired of studying, or the day that I ‘bump into’ the job of my life: something with travel, tourism, culture, writing, photography, … I’m not there yet, but as I said, I do not worry about that job, practice makes perfect. And I enjoy my “journey” …

Zo, inmiddels zijn er dus 3 mogelijkheden om verder te studeren en ik heb er een goed oog op. Ik geloof erin! En nee, je hoort mij nog niet snel over ophouden met studeren spreken. Het studentenleven is daar veel te goed voor! Ik denk dat ik zal gaan werken de dag dat ik het studeren moe ben, of de dag dat de job van mijn leven mij ‘overvalt’: iets met reizen, toerisme, culturen, schrijven, fotograferen, … Ik ben er nog niet uit, maar zoals ik al zei: ik maar me er niet druk om, al doende leert men. En ik geniet van mijn “journey”…

beauty-dreams-future-quote-text-Favim.com-355712And oh yes … For those for whom it all seems a bit much: if I have completed the bachelor and master, I will be about 25 years. So eventually… all not so bad, right?! Enough time to settle down, LATER ……;-)

En oh ja… Voor diegenen voor wie het allemaal wat veel lijkt: als ik de bachelor en de master voltooid heb, zal ik ongeveer 25 jaar zijn. Dus helemaal nog niet zo slecht, toch?! Tijd genoeg om te settelen, LATER…… 😉

20121012-210008So to conclude this whole story… For now…. A GOOD MOTIVATION!!!  😉

keep-calm-and-study-hard-297