THE BIG TRIP – Day 5: Gibraltar (U.K.)

TRAVELOGUE – Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar (U.K.)

Our trip through Spain was over. After having visited Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga and Ronda, it was time for something else. Portugal? No, not yet. That was for later! First we would travel to UK … Well, it is to say … GIBRALTAR! This is a British overseas territory.

Onze reis door Spanje zat erop. Na Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga en Ronda bezocht te hebben, was het tijd voor wat anders. Portugal? Nee, nog niet. Dat was voor later! Eerst zouden we nog naar Verenigd Koninkrijk reizen… Wel, het is te zeggen… GIBRALTAR! Dit is een Brits overzees gebied.

BIG TRIP (1) 893

A little bit of history … (or “what were those Brits looking for here?”)

Gibraltar was conquered  during the Spanish War of Succession in 1704 by an Anglo-Dutch military force. The area was then “forever” transferred to Britain under the Treaty of Utrecht in 1713. It was an important base for the Royal Navy.

Een beetje historiek… (of het “wat zochten die Britten hier dan?”)

Gibraltar werd in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan Groot-Brittannië. Het was een belangrijke basis voor de Royal Navy.

BIGtrip_04-01 914

The sovereignty of Gibraltar is a major point of issues in the Anglo-Spanish relation as Spain claims Gibraltar. Gibraltarians rejected proposals for Spanish sovereignty at the referendum of 1967 and again in 2002. According to the Gibraltar Constitution of 2006, Gibraltar governs its own affairs, though some powers, such as defense and foreign affairs remain the responsibility of the Government of the United Kingdom.

De soevereiniteit van Gibraltar is een belangrijk twistpunt van de Engels-Spaanse relatie omdat Spanje aanspraak maakt op Gibraltar. Gibraltarezen verwierpen voorstellen voor Spaanse soevereiniteit bij referendum in 1967 en opnieuw in 2002. Volgens de Gibraltarese grondwet van 2006 regelt Gibraltar zijn eigen zaken, hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

BIG TRIP (1) 901

Anyway, to get in Gibraltar we had to get first out of Ronda, of course. And we did not manage to leave Ronda before noon, thanks to our late breakfast (about which you can read more in the previous blog post). Moreover, it was very difficult to find parking near Gibraltar. At least … FREE parking. Because to approach Gibraltar, you can better park in La Linea de la Concepción. This is the last village in Spain before the border point.

Enfin, om in Gibraltar te geraken, moesten we natuurlijk wel eerst van Ronda daarheen geraken. En we vertrokken pas rond de middag van daarginds, mede dankzij ons  late ontbijt (waarover je meer kan lezen in de vorige blogpost). Bovendien was het ook heel erg moeilijk om parkeerplaats te vinden, tenminste… GRATIS parkeerplek. Want om Gibraltar te benaderen, parkeer je best in La Linea de la Concepción. Dit is het laatste dorp in Spanje, voor de grensovergang.

BIG TRIP (1) 890

Ultimately we managed to find free parking, but we had to do some more walking. And there we were … Holding our identity cards ready to cross the border! BUTTT … That was without taking count of Nafisa. Unfortunately she could not cross the border because she is of Uzbekistan, and her Spanish “residence permit” was not sufficient to be able to leave the country. And her passport was still home in Gandía. We decided to leave her behind with pain in the heart, but on the other hand we wished her a nice day at the beach to La Linea de la Concepcion!

Uiteindelijk lukte het dus wel om gratis parkeren, mits een kleine wandelopgave. En daar waren we dan… Met onze identiteitskaarten klaar om de grens over te steken! MAAAAARRR… Dat was buiten Nafisa gerekend. Helaas mocht zij de grens niet oversteken omdat zij van Oezbekistan is, en haar Spaanse “verblijfsvergunning” was niet voldoende om het land te mogen verlaten. En haar paspoort lag natuurlijk nog lekker thuis in Gandía. We besloten haar met pijn in het hart achter te laten, maar wenste haar anderzijds ook een fijne stranddag toe in La Linea de la Concepcion!

BIGtrip_04-01 1233

Nafisa: SHE WILL BE BACK! : D

One obstacle is our Gibraltar adventure was just “solved”, or other obstacle was already waiting for us … As you may know, Gibraltar is a very expensive destination because it is so isolated, and they use the British Pound. So … As you may already know too, we are budget travelers, and we wanted to travel as cheap as possible to the top of “The Upper Rock” (the top of Gibraltar, let’s say).

De ene hindernis is ons Gibraltar-avontuur was nog niet voorbij, of het andere avontuur stond ons al op te wachten… Zoals je misschien wel weet, is Gibraltar een erg dure bestemming omdat ze zo geïsoleerd is, en men gebruikt er ook nog eens de Britse Pond. Dus… Zoals je misschien ook al weet, zijn wij budgetreizigers, en wilden wij het zo goedkoop mogelijk aanpakken om tot aan de top van “The Upper Rock” te geraken (de top van Gibraltar, zeg maar).

BIGtrip_04-01 945

Therefore we decided to share a taxi, that would drop us at the foot of the mountain, so we could continue walking, and then we would descend by feet around sunset. BUT …. The taxi drivers were a real market vendors, embezzlers, liars, profiteers, … No word describes it well enough how much they dared to ask and how laborious they did about the prices.

Daarom besloten we om een taxi te delen, die ons aan de voet van de berg zou afzetten, zodat we daarna zelf verder konden wandelen, en tegen zonsondergang zouden we vervolgens afdalen. MAAR…. De taxichauffeurs waren één voor één echte marktkramers, foefelaars, leugenaars, profiteurs, … Geen woord beschrijft het goed genoeg hoeveel ze durfde vragen en hoe omslachtig ze deden over de prijzen.

BIG TRIP (1) 920

Therefore we took the cable car and we paid about € 12 each for a single ride which took only 2 minutes. Scandalous! But … We were then finally up the rock, and all in all it went very smoothly.

Tevergeefs namen we bijgevolg alsnog de kabellift en betaalden we iets van een €12 elk voor een enkel ritje van amper 2 minuten. Schandalig! Maar… We waren dan toch eindelijk boven, en het ging al bij al vlotjes.

BIGtrip_04-01 975

In the cable car there was an automatic cassette that warned us not to feed the animals, and that personal things should be held close to the body and that it was on personal responsibility, and so on. And yes, we were not even 5 minutes out of the cable car, and they were already there …. The MONKEYS!

In de kabellift werden we door een automatische afspeelcassette al gewaarschuwd dat we de dieren niet mochten voederen en dat persoonlijke belangen dichtbij het lichaam gehouden moesten worden, en dat het op eigenlijk verantwoordelijkheid was, enzovoorts. En jawel hoor, we waren nog niet goed en wel uit de lift gestapt of daar stonden ze al…. DE AAPJES!

BIG TRIP (1) 939

And how could it be otherwise, of course they stole part of our lunch … Right at the beginning!

En hoe kan het ook anders, natuurlijk stolen ze deel van onze lunch… Meteen bij het uitstappen al!

BIG TRIP (1) 946

Christophe could still laugh happily after all, but we were all very careful afterwards.

Christophe kon er gelukkig nog om lachen, al waren we daarna toch allemaal wel op onze hoede.

BIGtrip_04-01 1046

The monkeys were after all so used to seeing tourists, that they dominated them. They were the boss, and to take some pictures, you had to do your best to manage it here and there. But it gave something exciting to the whole experience of “The Upper Rock”!

De apen waren het immers zo gewend om toeristen te zien, dat ze ze domineerden. Zij waren de baas, en om wat foto’s te trekken, moest je toch goed je best doen hier en daar. Maar het gaf wel iets spannends aan de hele beleving van “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 005BIG TRIP (2) 016

We went to a viewpoint from which we had a magnificent view over the town of Gibraltar, La Linea de la Concepcion and the mainland of Spain. And in front of us was this beautiful rock formation, and that all against a background of bright blue sky and azure sea … It really made me dream awat! “I’m on top of the world!”

We gingen naar een uitkijkpunt van waaruit we een prachtig zicht hadden over het stadje van Gibraltar, La Linea de la Concepción en het vasteland van Spanje. En voor ons prijkte een prachtige rotsformatie, en dat tegen een achtergrond van helderblauwe lucht en azuurblauwe zee… Het deed me echt wegdromen! “I’m on top of the world!”

BIGtrip_04-01 1060

BIGtrip_04-01 1069

And after some walking, and passing monkeys we reached the other side of the rocks. From there we had a view over… no more or no less then: AFRICA! I think this was the closest to the African continent that I had ever been, and we could see Morocco a little bit in the distance. With a little bit of creativity, you’ll see it in this photo:

En na even wandelen, en aapjes passeren kwamen we natuurlijk de andere kant van de rotsen tegen. Van daaruit hadden we uitzicht op niet meer of niet minder dan: AFRIKA! Dit was volgens mij het dichtste bij het Afrikaanse continent dat ik ooit al was geweest, gezien we Marokko in de verte al konden zien liggen. Met een beetje creativiteit kan je het in deze foto wel zien:

BIG TRIP (2) 053

BIG TRIP (2) 059

We also made some super cute pictures of each other.

We maakten ook enkele superleuke foto’s van elkaar.

BIG TRIP (2) 085BIGtrip_04-01 1112BIG TRIP (2) 129

The sun burned on our shoulders, we sweat a lot from time to time, but oh God, this was a wonderful hiking trip! I did not expect that much nature today!

De zon brandde op onze schouders, we zweten ons bij momenten te pletter, maar och God, wat was dit een heerlijke trektocht! Ik had zoveel natuur niet verwacht van vandaag!

BIGtrip_04-01 1119

And everything was so breathtakingly beautiful!

En alles was zo adembenemend mooi!

BIG TRIP (2) 091

Eventually we kept wandering around these rocks, and we saw about all the sights around the rock.

Uiteindelijk bleven we rondtrekken in deze rotsen, en zagen we zowat alle bezienswaardigheden.

BIGtrip_04-01 1191

We hiked back down around sunset just because we HAD TO. Otherwise we would have preferred to stay a little bit longer. I’m sure about that!

We daalden af tegen zonsondergang omdat we dan wel MOESTEN. Anders hadden we best nog langer gebleven. Daar ben ik zeker van!

BIGtrip_04-01 1202

What a great day at “The Upper Rock”!

Wat een geslaagde dag bij “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 186

Once down I was obviously very hungry and thirsty and longed for ice cream. So much that I did not even mind to pay almost 5 euros for it (take-away). What I want to say is: be warned that Gibraltar is very expensive!

Eens beneden had ik natuurlijk veel honger en dorst en nog vreselijk veel meer zin in een ijsje. Zoveel zin dat ik er zelfs geen probleem van maakte om er bijna 5 euro voor te betalen (take-away). Hiermee wil ik maar zeggen: wees gewaarschuwd dat Gibraltar duur is!

BIG TRIP (2) 194

After some post cards, souvenirs and photos (real tourists as we are) in the city center, we were finally finished and we walked back towards La Linea de la Concepcion.

Na nog wat postkaartjes, souvenirs en foto’s (echte toeristen die we zijn) in het stadscentrum, waren we toch wel klaar met Gibraltar en wandelden we terug richting La Linea de la Concepcion.

BIG TRIP (1) 925

From Gibraltar with Love???!!! No no no, From Julie with Love!!! 

For this we had – considering that we were on foot – to walk on the “Airstrip”. We all found it quite amusing and it was another experience: you do not walk every day on the runway! And the sunset was so beautiful!

Hiervoor moesten we – gezien we te voet waren – wandelen over de “Airstrip”. Dat vonden we allemaal wel leuk, en ook weer eens een ervaring: je wandelt toch niet elke dag over de landingsbaan?! En de zonsondergang was ook zo mooi!

BIG TRIP (2) 196

Once “back in Spain” we met Nafisa again. Luckily she had a little fun today, and while we were exhausted, she was now full of energy! That was an excellent excuse for letting her cook tonight! Hehe J And so said, so done. We drove to the supermarket for some shopping, and drove to Algeciras. This is also a town near Gibraltar, where the accommodations are in general cheaper than in or around Gibraltar.

Eens “terug in Spanje” zochten we Nafisa terug op. Gelukkig had zij toch een beetje plezier gehad vandaag, en terwijl wij uitgeput waren, zat zij nu met volle energie! Dat was een uitstekend excuus om haar vanavond voor het eten te laten zorgen! Hihi J En zo gezegd, zo gedaan. We reden naar de supermarkt voor wat inkopen, en reden daarna verder naar Algeciras. Dit is ook een stadje vlakbij Gibraltar, waar het overnachten over het algemeen goedkoper uitkomt dan in of rondom Gibraltar.

BIG TRIP (2) 204

We had booked an apartment, and it appeared to be really beautiful! Unfortunately we only arrived at 10PM and everyone was so tired. Moreover, it was already dark. But we had for only € 55 in total (5 persons) an apartment with 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a kitchen, a terrace and some stunning views. More should a person not have!? Long live the low season (which makes the prices so low). We think that this apartment will be “priceless” during the summer months. Aren’t we lucky bastards?!

We hadden een appartementje gereserveerd, en het zag er echt schitterend uit! Alleen jammer dat we pas om 22 u aankwamen en iedereen zo moe was. Bovendien was het al donker. Maar we hadden voor amper €55 in totaal (5 personen) een appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, keuken, terras en prachtig uitzicht. Meer moet een mens toch niet hebben?! Lang leve het laagseizoen (waardoor de prijzen ook laag zijn). Wij denken dat dit appartement tijdens de zomermaanden “onbetaalbaar” duur is. Gelukzakken zijn we toch!?

BIG TRIP (2) 212

Nafisa made work of cooking and at midnight we were finally having dinner. What an hour! But what does it matter, “estamos en España” (we are in Spain). Here that is no problem: “no pasa nada”!?

Nafisa maakte werk van het koken en tegen middernacht konden we eindelijk aan tafel. Wat een uur! Maar wat maakt het uit, “estamos en España!” (we zijn in Spanje). Hier kan dat toch gewoon?!

BIG TRIP (1) 953

Bon appetit! With a glass of beer / tinto de verano we ended the evening.

Smakelijk eten! Met een glaasje bier / tinto de verano eindigden we de avond.

BIG TRIP (1) 957

The next morning was an early day and I felt like I was the only one that could get out of the bed at 7 am in the morning. But when I came outside – to look how our location looked like in the daylight – I was amazed, what a beautiful sunrise!

De volgende morgen was het weer vroeg dag en ik leek wel de enige die om 7 uur ’s ochtends uit bed geraakte. Maar toen ik buiten kwam – om eens te kijken hoe onze locatie er in het daglicht uitzag – was is stomverbaasd: wat een prachtige zonsopgang!

BIG TRIP (2) 224

So I went to wake up everyone and we walked all together in the garden, like a bunch of happy children. Those are moments, memories to cherish. 😉

Dus ging ik even iedereen wakker maken en liepen we met z’n allen de tuin in, als een stel blije kinderen. Dat zijn momenten, herinneringen om te koesteren. 😉

BIG TRIP (2) 229

We even decided to have breakfast in style on the terrace. What a wonderful start to the day!

We besloten dan ook maar gelijk in stijl te ontbijten op het terras van ons vakantiehuisje. Wat een heerlijk begin van de dag!

BIG TRIP (2) 236

Then it was time to pack our bags and jump in the car, full of energy … because we would leave Spain again … This time for PORTUGAL! The beginning of a new story. A new country. A new adventure. So keep reading, follow and check this blog! 😉

Daarna was het weer tijd om onze koffers te pakken en de auto in te springen, bruisend van energie… Want vandaag zouden we Spanje opnieuw verlaten… Dit keer voor PORTUGAL! Het begin van een nieuw verhaal. Een nieuw land. Een nieuw avontuur. Dus blijf lezen, volgen en deze blog checken! 😉

BIG TRIP (2) 191

Love, Liefs,

Julie

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉

THE BIG TRIP – Day 4: Ronda

TRAVELOGUE – Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda

After having breakfast in Granada and lunch in Malaga, it was time for dinner in Ronda. Yes, you understand it right: it was a well-filled day! You can find more about this former destinations in the previous blog posts …

Na een ontbijt in Granada en lunch in Malaga, was het tijd voor diner in Ronda. Ja, je begrijpt het al: het was een goed gevuld dagje! Meer over deze eerstgenoemde bestemmingen vind je in de vorige blogposts…

BIG TRIP (1) 763Where were we? Oh yeah, we just escaped from a heavy rain shower in Malaga, when we left towards Ronda. We arrived there around 5 pm, after an hour driving.

Waar waren we gebleven? Oh ja, we ontsnapten net aan een fikse regenbui in Malaga, toen we vertrokken richting Ronda. Daar kwamen we aan omstreeks 5 uur ’s avonds, na een uurtje rijden.

BIGtrip_03-31 618

And we met Ula there, our Polish travel companion, at the entrance of our hostel. Finally our BIG TRIP – team was complete! And we were so happy with that!

En we ontmoetten er Ula, onze Poolse reisgezel, aan de ingang van onze jeugdherberg. Eindelijk was ons BIG TRIP – team compleet! En zo blij waren we daarom!

BIG TRIP (1) 833Too bad, it was also raining in Ronda whole day. But that did not stop us from exploring the city.

Jammer maar helaas, was het in Ronda ook aan het regenen gegaan. Maar dat kon ons niet stoppen van op verkenning te gaan in Ronda.

BIGtrip_03-31 624

It was very cloudy and there was a thick fog, but all that made the atmosphere actually very mysterious and mystical. Perfect actually!

Er was heel veel bewolking en er hing een dikke mist, maar dat alles maakte de sfeer eigenlijk net heel mysterieus en mystiek. Bangelijk eigenlijk!

BIG TRIP (1) 765

BIG TRIP (1) 819All that made us – as always – end up with a lot of special photos.

Dat alles leverde zoals altijd heel wat bijzondere foto’s op.

BIG TRIP (1) 795And because the weather was not really great, we were just some crazy shots instead … 😉

En omdat het weer niet echt mee zat, maakten we er maar wat gekke kiekjes van…  😉

BIGtrip_03-31 651

BIGtrip_03-31 710

When it really started raining a lot, we decided just to take shelter in a local pub. And with a cup of Sangria. There I could only dream of more sun …

Toen het even heel erg regende, besloten we toch maar even te gaan schuilen in een lokaal caféetje. En met een Sangria’tje erbij kon ik alleen maar meer van een zonnetje dromen…

BIGtrip_03-31 646 BIGtrip_03-31 644

After some walking around, we returned to civilized world.

Na nog wat stappen, keerden we terug naar de bewoonde wereld.

BIGtrip_03-31 661

Meanwhile the sun (to the extent that there was any) already set, and we got to see Ronda ‘by night’.

Inmiddels was het de zon (tot zover die er was) al onder gegaan, en kregen we Ronda ‘by night’ te zien.

BIG TRIP (1) 849

We ate our Easter dinner at an Italian restaurant called Michelangelo, where the friendly hostess with her charming character did feel us a bit at home, on this special day far away from our family. (Yes, it was Sunday. Easter Sunday …)

We aten ons Paasdiner in een Italiaans restaurantje, genaamd Michelangelo, waar de vriendelijke gastvrouw ons met haar charmante karakter ons toch een beetje thuis bij de familie deed voelen, op deze toch wel speciale dag. (Jawel, het was zondag. Paaszondag…)

BIGtrip_03-31 759

That same evening we built a small pajama party in our hostel room and there was a lot of laughter while watching our pictures and videos taken that day. The atmosphere was immediately well in the group now that the group was complete!

Diezelfde avond nog bouwden we meteen een klein pyjama-feestje op onze kamer en werd er heel wat afgelachen tijdens het bekijken van onze genomen foto’s en filmpjes die dag. De sfeer zat er meteen goed in nu de groep compleet was!

BIG TRIP (1) 858

That good mood got a slight damper afterwards, as the power went out shortly thereafter and that remained so until the next morning 10 o’clock or so. Consequently, it was difficult getting up as there was no hot water nor light, and of course we also were just very sleepy too after such an eventful day …

But … a breakfast at the cliffs of Ronda with a dazzling, fantastic, incredible, unique view made that everything good again soon!

Op die goede stemming kwam een lichte demper, gezien de elektriciteit kort daarna uitviel en dat ook zo bleef tot de volgende ochtend 10 uur ofzo. Bijgevolg was het maar moeizaam opstaan gezien er geen warm water noch licht was, en natuurlijk hadden we ook slaapkopjes na zo’n bewogen dagje…

Maar… een ontbijt bij de kliffen van Ronda met een oogverblindend, fantastisch, ongelooflijk, uniek uitzicht maakte dat alles wel snel weer goed!

BIG TRIP (1) 870Breakfast with a view… 

BIGtrip_04-01 775For breakfast, we bought ourselves a large bottle of juice, a bag of sandwiches and some Nutella … That we had smear by using a card because we had no knife! Oh dear!

We kochten voor ons ontbijt een grote fles fruitsap, een zak sandwiches en een pot Nutella… Die we moesten scheppen/smeren met behulp van een kaart, omdat we geen mes hadden!! Oh jee!

BIGtrip_04-01 791

And after our late but successful breakfast, our visit to Ronda was already over. We were prepared to “another country”: yes.. yes… GIBRALTAR! (Which forms part of United Kingdom)!

En na ons laat maar geslaagd ontbijt, zat ons bezoek aan Ronda er alweer op. We waren klaargestoomd om eventjes auto te rijden en vervolgens naar “een ander land” te gaan: jawel hoor: GIBRALTAR! (dat deel uit maakt van Verenigd Koninkrijk)!

BIGtrip_03-31 667So … If you want to read and see something else then Spain, then you should definitely read the following blog post. Coming up soon!

Dus… Als je ook eens wat anders dan Spanje wilt lezen en zien, dan moet je zeker de volgende blogpost lezen. Tot binnenkort!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

P.S.: Some of the pictures in this post are taken by my friend and awesome photographer, Ula. Thank you! 😉

Trust me, I’m a “Traveller” – Barcelona (Pt. 2)

^^Better late than never: the continuation of the Barcelona Adventure with Ula….^^

CRAZY CHRONICLES ABOUT 3 NIGHTS in BARCELONA!

Highlights:

 • Discovering Gaudi’s world of Art
 • Couchsurfing with Polish Erasmus students
 • Experiencing sunset on the Pedrera rooftop
 • Eating tapas in an underground bar
 • Hitchhiking from Barcelona to Valencia

Day 3 // Dag 3

Of course we forget to put our alarms after the first 2 busy days! But fortunately at 8AM we opened our eyes and at 09.30AM we were ready and steady with croissant and coffee at… Tifanny’s. For? BREAKFAST AT TIFANNY’s of course!!! The people looked quite weird to us, on this quite fancy street but anyway… We did it!

Natuurlijk vergaten we na 2 bewogen dagen de wekker te zetten! Maar om 8 uur openden we gelukkig onze oogjes en om 9.30 uur stonden we paraat met croissant en koffie bij… Tifanny’s. Voor? BREAKFAST AT TIFANNY’s natuurlijk!!! De mensen keken maar raar om naar ons op de nogal sjieke Passeig de Gracia. Maar ach wat… We did it!

Barca 1060

Next we visited the cathedral, this time from the inside. And afterwards we headed towards the Picasso museum, but there was such a long line that we decided to skip it. And so we walked further to the port, where we took a lot of photos…

Vervolgens brachten we een bezoekje aan de kathedraal, dit keer de binnenkant. Daarna trokken we richting het Picasso museum, maar daar stond zo’n lange rij dat we het besloten over te slaan. En dus wandelden we verder naar haven. We namen weer heel wat foto’s…

Barca 1015 Barcelona 724 Barcelona 745 Barcelona 747 Barcelona 753

We also walked a bit on Barceloneta, probably the most beach in the environment. And the atmosphere there is NICE!

We wandelden ook even langs Barceloneta, wellicht het beroemdste strand in de omgeving. En het sfeertje is er ook lekker!

Barcelona 788 Barcelona 806

Next we wanted to take the Teleferico, but it was broken! So the morning did not develop like planned and wished, but with the metro we should be able to reach our goal too: Montjuic! We bought a 10-rides card for 2 yesterday, so we could use it right away.

En we wilden vervolgens de Teleferico nemen, maar die was kapot! De ochtend verliep dus niet helemaal zoals gepland en gewenst maar met de metro zouden we ook wel tot ons doel geraken: Montjuic! We hadden gisteren toch een 10-rittenkaart voor 2 gekocht, dus konden we er meteen weer gebruik van maken.

Barcelona 807

From the metro-station Parallel, we took the cable track towards the quite arduous Montjuic. This is the mountain / hill to which Barcelona is bordering. It costed us again €7 to climb up with another Teleferic to the castle, but we reached literrally and figurally the top of Barcelona eventually… What a view over the city!!!

Vanaf het metro-station Parallel, namen we het kabelspoor tot de nogal steile Montjuic. Dit is dé berg/heuvel waartegen Barcelona ligt, zeg maar. Dan kostte het ons nogmaals €7 om tot het kasteel op de berg te geraken met een andere kabellift, maar we bereikten uiteindelijk toch letterlijk en figuurlijk de top van Barcelona… Wat een view over the city!!!

Barcelona 859Barcelona 810 Barcelona 856 Barcelona 874

We enjoyed the terrific views, over as well the city as the beach as the port…

We genoten van geweldige uitzichten, over zowel de stad als het strand als de haven…

Barca 1242 Barca 1267 Barcelona 912 Barcelona 924 Barcelona 928 Barcelona 939

After extremely many pictures, we had to get back down. That part we would do by feet. And because we didn’t have lunch yet, we bought some chips and Fanta for during the hike down. That was a good idea because afterwards it became clear this would be the lunch-replace, because we didn’t have time anymore: too much to see and to do!

We took a metro to the Sagrada Familia once we got down into the city. Today we would give it a try again to see this church. Yesterday the line was too long. Ula went inside eventually but I decided to stay ‘outside’, because I didn’t want to pay €16. I had seen the Sagrada Familia from the inside in 2010 so… When I looked at the pictures from Ula afterwards, I was quite surprised that there was so much newly build already. Therefor, I decided to come back to Barcelona in 5 years or something. Always a reason to visit Barcelona, right? Hihi!

Na weeral extreem veel foto’s, moesten we terug naar beneden. De afdaling zouden we te voet doen. En omdat we nog geen lunch hadden genomen, kochten we wat chips en Fanta voor onderweg. Dat bleek achteraf gezien onze lunch-vervanger te zijn, want tijd hadden we helaas niet meer om te lunchen. Er was veel te veel te doen en te zien!

We namen de metro naar de Sagrada Familia, eens we weer beneden aan de berg waren. Vandaag stond ons poging 2 te wachten om de kathedraal te bezoeken. Gisteren was de rij namelijk veel te lang. Ula isuiteindelijk toch binnengeraakt. Ik besloot om “buiten” te blijven, omdat ik €16 wilde uitsparen. Ik had in 2010 deze beroemde kerk namelijk al eens vanbinnen bezocht. Toen ik achteraf de foto’s zag, was ik wel een beetje verrast want er was superveel bijgebouwd. Daarom besloot ik gelijk ook om binnen 5 jaar ofzo eens terug te komen. Altijd een reden om Barcelona te bezoeken, toch?! Hihi!

Barcelona 994 Barcelona 1011 Barcelona 1016 Barcelona 1022 Barcelona 1023

I was alone for an hour or two, and so I used this time to enjoy myself! Guess I’m a little bit weird, but I can enjoy it so much to be on my own! I bought myself a Mc Flurry and sat down on a bank: watch the details of the Sagrada Familia, look at the people passing by and lick my icecream. So I enjoyed my environment, and blessed myself with this happiness. This appeared to be my “Eat Pray Love” moment! Of which I hope the thirth part (love) is coming?? That food and belief – part I have had by this… 😉

Ik was dus een uurtje of twee helemaal alleen, en maakte van die tijd aardig gebruik om eens goed te genieten! Wat ben ik toch raar, zo kunnen genieten van het alleen zijn! Ik kocht mezelf een Mc Flurry ijsje en ging op bankje zitten: de Sagrada Familia in detail bewonderen, mensjes kijken en ijsje likken. Al lepelend genoot ik dus van mijn uitzicht, en ik prijsde mezelf zo gelukkig. Dit leek wel mijn “Eat Pray Love” momentje! Waarvan hopelijk het derde stuk (love) op komst is?? Dat eten en bidden heb ik bij deze wel gehad!! 😉

eat-pray-love-movie

I felt like the main character in my own movie. The movie of my life! OR my life is just so interesting that it should be filmed… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, … I felt on top of the world!!! I could manage all!

After almost 2 hours (meanwhile 5PM) Ula came back from the Sagrada Familia, and she took over 100 pictures again… Of course! I guess by that time we both had more than 1000 pictures or something.

Ik voelde me echt het hoofdpersonage in mijn eigen film. De film van het leven OF mijn leven is gewoon zo interessant dat het verfilmd zou kunnen worden… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, ik voelde me ‘on top of the world’!!! Ik kon de hele wereld wel aan!

Na bijna 2 uur (ondertussen was het 17u) kwam Ula eindelijk terug buiten, en had ze weeral 100 of meer foto’s getrokken… Natuurlijk! Inmiddels hadden we beiden 1000 fotos elks ofzo.

Barcelona 1036 Barcelona 1038

After admiring the Sagrada Familia, we walked further to the “Hospital”. This was a very pretty building close to the big tourist attraction, too.

We wandelen verder naar het ‘Hospital’, vlakbij de Sagrada Familia. Dat was zeer mooi.

Barcelona 1053

Than we looked for Casa Vicenso! One of Gaudi’s wonderful mansions in the city. A little walk further again.

Dan zochten we een einde verderop Casa Vicenso! Één van Gaudi’s prachtige villa’s in de stad.

Barcelona 1058

And than it was finally DINNER TIME!!! We were starving and in the mood for some Turkish food and found a local restaurant where we ate a delicious pita dish. That was way better than tapas in the end, to be honest! Because it filled us more! And salaaaadddd! Finally some vegetables… and Baklava, as a desert. And a lot of fun!!! 😀

En daarna was het eindelijk ETENSTIJD!!! We hadden superveel zin in Turks eten en vonden een lokaal restaurantje waar we een lekkere schotel pita verorberden. Dat was toch beter dan tapa’s na zo’n lange dag, want het vult wat beter! En slaaaaaa! Eindelijk wat groentjes… en Baklava, als dessertje. En veeel plezier!!! 😀

Barcelona 1073

We walked back from the ‘Gracia’-neighborhood to La Rambla, there our couch was waiting for us… I felt like an old lady after that many food and my feet hurt. We also had a long walk to do over the whole Passeig de Gracia on our way back. We sang songs until the level of music choice became so low that we had to stop it. We bought a bottle of wine to thank our host Damian. And thought we could sleep today around 11PM, because we arrived home around 10.30PM BUT… There was an Erasmus flat party planned in our flat and so our ‘couch surf’-sofas were taken. The whole flat was filled with students… And at 1AM there were still at least 20 people in the house. Happily they left to continue the party in the end in a discotheque. So we stayed “quietely” and so I wrote my diary highlights quickly at 2AM at night.

We wandelden van de ‘Gracia’-wijk naar La Rambla, daar wachtte ons zeteltje ons op… Ik voelde me een oud vrouwtje na zoveel te eten en had zere poten. We hadden ook nog eens heel de Passeig de Gracia afgewandeld op de terugweg. We zongen daar liedjes tot het niveau van muziekkeuze zo laag werd dat we ermee moesten ophouden. We hadden ook een flesje wijn gekocht onderweg voor onze gastheer Damian. Dachten we even dat we om 23u zouden slapen vandaag, omdat we om 22.30u in het appartement aankwamen… MAAR… Er was een Erasmus flat party in het appartement gepland dus waren onze ‘couch surf’-zetels ingenomen. Heel de flat was dus gevuld met studenten… En om 1u ’s nachts waren er nog steeds minstens 20 mensen in huis. Gelukkig gingen ze uiteindelijk toch de deur uit om het gefeest verder te zetten in een discotheek. Wij bleven thuis ‘rustig’ achter en zodoende schreef ik om 2u in de nacht nog snel even de hoogtepunten van mijn dag in mijn dagboek.

tumblr_lbanxrvKZI1qajjdco1_500 tumblr_lx5mjuI4wU1qh9vzro1_500

 

Day 4 // Dag 4 : Hitch hiking adventure”

At 8AM we woke up the next morning, at 9AM we left, and after drinking some juice on the Boquería we took the metro (the last one of our 5 rides) towards ‘Espana’. On our way we picked up some cardboard in a supermarket and bought an alcohol marker. We wrote down our destination highway, looked for a spot near the busy road for our ride ‘out of the wity to the highway’. There a  lot of people looked at us for our enthousiast offensive. After only 15 minutes we got picked up by a nice young couple and they took us for the first part. We were dropped quite fast in a gas station outside the city were the road splitted up. One of the roads was ours…

It took longer than expected there, I guess 2 hours or more… But one way or another the time passed quickly at the same time, because it was funny at the same time!! First times are always special, no?!! We talked to a lot of people, and a lot of them said “no, we have to take another direction…” and so on. A lot of drivers also honked and we even got the weirdest requests you can imagine (no comment) but… After this long waiting someone picked us up: we were lucky and could drive in one direct line to Valencia this time, because the driver lived there! The day was blessed now, after being almost desperate!

It appeared to be even a very nice driver without any ulterior motives or requests (of which I was afraid after waiting for a while on the road) and we got even a cola offered! If we would have wanted, I’m sure he would have shown us some smalled villages on the road, but we prefered to get home safe and well before it got dark in Valencia. So around 5.30PM we arrived in Valencia, just in front of the train station, so it could not be more fantastic! Normally we would have hitch hiked further to Gandia but the weather had changed and we prefered to take a €5 ride by train! 55 minutes later we arrived HOME: in our beloved Playa de Gandia! And that’s how we ended our adventuruous citytrip! What a wonderful experience!

Hitch Hiking

Om 8u stonden we de volgende dag op, om 9u vertrokken we, en na een sapje op de Boquería namen we de metro (de laatste van onze 5 ritjes) richting ‘Espana’. Onderweg hadden we een karton opgepikt in een supermarktje en ook nog een alcoholstift gekocht. We schreven onze bestemming snelweg op, zochten vervolgens in de buurt van de hoofdas voor een plekje richting “uitweg stad naar snelweg”. Daar hadden we natuurlijk veel bekijks van voorbijgangers voor ons enthousiaste offensief. Na amper 15 minuten stopte gelukkig al een tof koppeltje en zij namen ons mee voor een eerste stuk. We werden namelijk nogal snel gedropt in een tankstation op de snelweg omdat daar de splitsing tussen 2 wegen was, waarvan slechts één de onze.

Het duurde daar heel lang, 2 uur of meer… Maar het ging op de een of andere manier toch redelijk snel vooruit want het was best leuk en grappig!! Eerste keren zijn altijd speciaal!! We hebben veel mensen aangesproken, en veel mensen zeiden “nee, we moeten de andere richting uit…” enzo. Er werd veel geclaxoneerd en we kregen zelfs enkele vreemde verzoeken (geen commentaar) maar… Na lang wachten stopte dan toch onze uitverkorene: we hadden geluk en konden meteen ineen rechte lijn mee tot Valencia, want de bestuurder woonde daar! De dag kon vervolgens niet meer stuk, nadat we de wanhoop bijna nabij waren!

Het was bovendien ook nog eens een heel aardige bestuurder zonder enige bijbedoelingen of verzoeken (waar ik op de duur wel bang voor begon te hebben) en we kregen zelfs een cola cadeau onderweg! Moesten we gewild hebben, hadden we zelfs nog andere stadjes onderweg bezocht hebben maar we wilden voor het donker veilig en wel in Valencia aankomen. Rond 17.30u werden we dan ook in Valencia vlak voor het treinstation gedropt, dat kon dus absoluut niet fantastischer zijn! Normaalgezien zouden we nog “hitch hiken” tot Gandia maar wegens het slechtere weer inmiddels zouden we toch het €5 treinticketje verkiezen! 55 minuten later waren we al THUIS: in ons geliefde Playa de Gandia! En zodoende zat de avontuurlijke citytrip erop!  Wat een geweldige ervaring!

180211833_1363653546

YES!!! I DID IT ! WE HITCHHIKED, BACKPACKED, COUCHSURFED.
Trust me… Now I am a Real Traveller!

From Julie with Love

Trust me, I’m a “Traveller” – Barcelona (Pt. 1)

CRAZY CHRONICLES ABOUT 3 NIGHTS in BARCELONA!

Highlights:

 • Discovering Gaudi’s world of Art
 • Couchsurfing with Polish Erasmus students
 • Experiencing sunset on the Pedrera rooftop
 • Eating tapas in an underground bar
 • Hitchhiking from Barcelona to Valencia

Barcelona 231

Day 1 // Dag 1

I left home at 7h40 and met Ula around the corner. We took the train from Playa de Gandia at 8h06. Once we arrived in Valencia, it was time for breakfast: “chocolate con fartones” near the trainstation of Valencia. After that – we had to change stations – we should’ve taken the high-speed train at 11h06 for €22 to Barcelona. We were able to buy a discounted rate some days ago. The train was delayed and so we left at 11h25. It would take 3 hours to get to get to Barcelona. On our way the weather was really bad. So we couldn’t enjoy the nice views we should’ve had riding next to the coastline, but we used the time to sleep. And around 3 o’clock we arrived in Barcelona. We decided to do EVERYTHING by feet! But first we had to find a map, and go with our backpacks through the city… Until 6PM! Because yes, not before that time we would meet Damian. He was our host for couch surfing (= term for sleeping for free on someone’s couch, which makes travelling affordable). Damian was a friend of Ula from Poland, that lived here for a while now to do his internship. He lived very close to the famous Rambla and so he was the perfect host!

Ik vertrok om 7u40 thuis en ontmoette om de hoek Ula, vervolgens namen we samen de trein vanuit Playa de Gandia om 8u06. Eens in Valencia aangekomen, aten we “chocolate con fartones” in de buurt van het treinstation van Valencia. Daarna moesten we – na een station wissel – normaal om 11.06u de snelheidstrein nemen voor €22 richting Barcelona. We bemachtigden een promo-tarief via internet enkele dagen geleden. De trein had vertraging en vertrok nu om 11.25u. Het zou 3 uur duren tot we in Barcelona aankwamen. Onderweg was echt vreselijk superslecht weer. Daardoor konden we niet echt genieten van de prachtige kustlijn waarlangs we reisden, maar maakten we van de gelegenheid wel gebruik om goed bij te slapen. Omstreeks 15u waren we goed en wel in Barcelona aangekomen. We besloten om ALLES te voet te doen! Maar eerst moesten we een kaart zoeken, en dan met onze backpacks door de stad… tot 18u! Want jawel hoor, dan pas zouden we Damian kunnen ontmoeten. Hij was onze host voor couch surfing (= term voor het gratis slapen op een zetel van iemand, waardoor het reizen betaalbaar wordt én blijft). Damian was een vriend van Ula uit Polen, die hier nu tijdelijk woont voor zijn stage. Hij woonde vlakbij de beroemde Rambla en dus was hij de perfecte gastheer.

Barcelona 034

We got a little lost by purpose, walking to the city and saw Plaza de Espanya, with the MNAC and a Plaza de Torros, which was renovated as a shopping mall. We walked further to the Plaza de Catalunya and the Ramblas. So we crossed even the local criminal area, or at least some streets from the underground of Barcelona. Off the beaten track!

Een beetje doelloos liepen we rond en zo zagen we onder andere Plaza de Espanya, met het MNAC en een Plaza de Torros dat was omgevormd tot een winkelcentrum. We liepen verder tot bij Plaza de Catalunya en de Ramblas. Zo doorkuisten we zelfs onverwachts het plaatselijke criminelenkwartier, of toch enkele straatjes uit de onderwereld van Barcelona. Off the beaten track!

In the tourism office we got some more information, and we ate also tapas at.. Tapa Tapa. A very nice bar because you can choose your food from the pictures, which is perfect when you don’t speak Catalan. And yummie!

In het toerismekantoor bemachtigden we wat informatie, en we aten ook tapas bij .. Tapa Tapa. Een overigens heel leuke tapasbar omdat je uit allerlei plaatjes je tapa kan kiezen, ideaal als je geen Catalaans spreekt. En lekker!

Barcelona 013

We walked via Palau de la Musica and met Damian there, our host. Next we stopped for a moment at Eglesia de Santa Maria del Mar and than we could release our poor backs from this annoying backpack! FINALLY… We dropped our backpack fast in the apartment of the Polish Erasmus-delegation. We really ended up in a typical Erasmus appartment: a lot of people, less comfort and especially not too clean! But… FREE! And as soon as we got in, we got back out of the flat… No siesta so, but back to Plaza de Espanya to admire Font Magica de Montjuic. Those are fountains that give a lightning show with a lot of colors and music. Very enjoyable but at the same time a giant “tourist trap”…

We wandelden langs Palau de la Musica en ontmoeten daar Damian, onze gastheer. Vervolgens hielden we nog even halt bij Eglesia de Santa Maria del Mar en dan kon onze arme rug eindelijk verlost worden van die rugzak! EINDELIJK… We dropten de rugzakken dus snel in het appartement van de Poolse Erasmus-delegatie. We waren echt in een typisch Erasmus-appartement belandt: veel mensen, weinig comfort en helemaal niet proper! Maar… GRATIS! En zo snel als we kwamen, gingen we ook weer… Geen siësta dus, maar wel terug naar Plaza de Espanya om de Font Magica de Montjuic te gaan bewonderen. Dat zijn fonteinen die ’s avonds een muzikaal schouwspel met veel kleuren en lichtjes geven. Heel tof maar tegelijkertijd ook een gigantische “tourist trap”…

Barcelona 137 Barcelona 189

After that it was finally dinner time! Herefor we went to the Rambla-area and we found a really cosy restaurant called “Venus”, on a small corner, and with biological kitchen. We ate bread with tomato and garlic and a veggie lasagna, and we enjoyed a bowl of fresh home-made sangria. Hmmm! Around midnight we returned to the flat, our feet were DEATH and I was AMAZINGLY TIRED. And if that was not enough, everybody was still awake at 1 o’clock at night. So a lot of sleep we wouldn’t get!

Daarna was het eindelijk etenstijd! Daarvoor gingen we naar de Rambla-buurt en vonden we een heel gezellig restaurantje “Venus”, op een hoekje, en met biologische keuken. We aten tomatenlookbrood en een vegetarische lasagne, en genoten van een glaasje verse sangria. Hmmm! Omstreeks middernacht gingen we terug naar het appartement, onze voeten waren DOOD en ik was SUPERMOE. En tot overmaat van ramp was iedereen om 1 uur ’s nachts nog wakker. Dus veel slapen zat er niet in!

Barcelona 193

At 2 o’clock at night everybody was still awake… And I guess that there were around and about 8 people still in the living room. Well, you need to know, our sleeping area was in the living room, so there was no privacy at all. Ula decided to go out with them at 3 in the night, because, yes, here in Spain this is the hour to leave for a party. I decided to stay home and felt like Mother Teresa and slept like a rose.. Until the gang came back home with a lot of noise, and in the end Ula ended up sleeping before me. Pff, a hotel can be nice sometimes, I decided! And only 2 hours later the alarm would ring. Barcelona: YOU BETTER BE WORTH IT!!! 🙂

Om 2 uur ’s nachts was iedereen nog steeds wakker… En zaten er nog steeds ongeveer 8 mensen in de woonkamer. Moet je weten, onze slaapplek was in de woonkamer, dus er zat totaal geen privacy in. Ula besloot om 3 uur dan maar mee met hen uit te gaan, want ja, hier in Spanje is dat het uur om te vertrekken naar een feestje. Ik besloot thuis te blijven als Moeder Teresa en sliep als een roosje. Tot de bende weer thuis kwam met veel lawaai, en ik uiteindelijk nog na Ula in slaap viel. Pff, een hotel is toch zo slecht nog niet, dat was mijn besluit! En amper 2 uurtjes later zou de wekker al gaan. Barcelona: YOU BETTER BE WORTH IT!!! 🙂

Barcelona 165 I ADORE this picture. ❤

Day 2 // Dag 2

At 7AM we had to wake up, to leave around 8.30AM. We planned a busy day today. And first we headed towards the Boqueria for a fresh juice. Than it was time for the real breakfast: churros con chocolate ánd a croissant.

Om 7u moesten we opstaan, want om 8u30 zouden we alweer vertrekken. Er stond ons een drukke dag voor de boeg. Eerst de beroemde Boqueria markt bezoeken waar we een vers fruitsapje dronken, en dan écht ontbijt in de buurt van Plaza Reial: churros con chocolate én een croissantje.

Barcelona 198Barcelona 217Barcelona 227

At 11AM we took a guided tour through the city, called “Old City Tour”: for free! You pay afterwards what you think the tour was worth for you. As I am a student, I gave €1.80.

Om 11u volgden we een begeleide stadswandeling “Old City Tour” genaamd: gratis! Je betaalt na de trip wat je denkt dat het waard was. Als student heb ik zo €1.80 gegeven.

Barcelona 242 Plaza Reial Barcelona 294The cathedral Barcelona 310

At 1PM it was time for an ice cream and next we went to Parc de Ciutadella, and then the Arc de Triomphe. A good hour later we reached the Sagrada Familia (by feet!) and we decided to skip the line and return the next day to visit it. We walked around, took some pictures and continued, walking further – waaayyyy further – towards Park Guell. On our way, thank God, we stopped for a moment at Lidl supermarket to get some stuff for lunch.

Om 13u was het tijd voor een ijsje en vervolgens op naar Parc de Ciutadella, en daarna de Arc de Triomphe. Een goed uur later bereikten we de Sagrada Familia (te voet!) en besloten we om de lange wachtrij niet te doorstaan en de dag erna terug te keren. We wandelden na enkele foto’s trekken, verder – veel verder – door naar Park Guell. Onderweg stopten we even in de plaatselijke Lidl om iets te knabbelen als lunch onderweg.

Barcelona 332 Barca 463 Barca 485 Barcelona 360

Park Guell gave us amazingly beautiful views, even though it was very crowded at the same time. This stays a magical place. A place where I decided almost 3 years ago to come back one day, and the spot where I had the same amazingly overwhelming feeling now. This is a fantastic city!

Park Guell gaf ons prachtig mooie uitzichten, al was het wel erg druk bevolkt ook. Het blijft een magische plek. De plek waar ik bijna 3 jaar geleden had besloten om op een dag terug te keren, en de plek waar ik nu ook zo’n overweldigend gevoel had. Dit is een fantastische stad!

Barca 562 Barcelona 401  Barcelona 414Barcelona 449 Barca 649 Barcelona 466 Barcelona 490 Barca 680

We walked back to La Pedrera, one of Gaudi’s most beautiful houses. It cost me €14 but I dreamed about visiting it so long, to photograph the rooftop… And so said, so done!

Terug wandelen deden we vervolgens naar La Pedrera, één van Gaudi’s prachtige huizen. Het kostte me €14 maar ik droomde er al zo lang van om dat mooie dak eens uitgebreid te kunnen fotograferen. Zo gezegd, zo gedaan!

Barcelona 634 Barca 843 Barcelona 605 Barcelona 614 Barca 781Wonderful views from La Pedrera over the city. With my 300 mm NIKON I could make some nice close-ups from La Sagrada Familia.

Prachtige uitzichten vanuit La Pedrera over de stad. Met mijn 300 mm NIKKON lens kon ik foto’s maken van La Sagrada Familia.

Barcelona 618

After visiting all Gaudi’s stuff, we met Gonzalo, a Chilean friend from Ula. God knows how she ever met him… It is a small world, that’s something you start realizing more and more as you travel more often! He took us to a typical bar, where only real locals come. And it was not even far from Plaza de Catalunya! We shared a big can of Sangria and ordered some tapas. Nice conversation as a result… When saying goodbye, Gonzalo even the bill for us, and so we can conclude now that South-Americans know how to treat a woman. Nono, just kidding! 😉

Daarna hebben we Gonzalo ontmoet, een Chileense vriend van Ula. God weet hoe ze hem ooit heeft ontmoet. Het is een kleine wereld, dat besef je alsmaar meer wanneer je vaker reist! Hij nam ons mee naar een typische bar, waar alleen de échte locals komen. En het was niet eens ver van Plaza de Catalunya! We deelden een grote karaf sangria en bestelden een aantal tapas. Leuke gesprekken tot gevolg… Bij het afscheid nemen betaalde Gonzalo zelfs de rekening voor ons, en zodus kunnen we besluiten dat Zuid-Amerikanen weten hoe ze een vrouw moeten behandelen. Neenee, grapje hoor! 😉

Barcelona 695 Barcelona 696

When we wanted to return “home” that night, we bumped into a problem… The key: our host was at a party and nobody was home to let us in. So we had to go all the way to Plaza de Espanya to get the key from Damian. We got the key quite easily after al. But… We decided to take the metro for this stupid but far distance, because we were tired of walking all day. So we broke our promises to do EVERYTHING by feet! Day 2: first metro-trip!

Toen we na een leuke avond naar “huis” wilden gaan, stootten we op een probleem… De sleutel: onze host was gaan feesten en er was niemand thuis om ons binnen te laten. Dus moesten we naar Plaza de Espanya gaan om hem te gaan halen. De sleutel hebben we dus al bij al nog ‘snel’ bemachtigd. We besloten toch maar de metro hiervoor te nemen gezien we echt geen zin meer hadden in een verre wandeling heen en terug. Dus braken we onze gelofte om alles te voet te doen! Dag 2: eerste metro-ritje!

Barcelona 688 Casa Milá (La Pedrera) by night. Barcelona 691 Casa Battló by night.

Around 1.30AM (night!) I could finally write my diary and Ula and I planned the itinerary for next day. It promised to become a good day again!! But today had been definately a top-day! So… Barcelona: YOU WERE WORTH IT!!!

Rond 1.30u kon ik eindelijk even mijn dagboek schrijven en samen met Ula de volgende dag plannen. Het beloofde alweer een gevuld dagje te worden!! Maar vandaag was een top-dag geweest, dus… Barcelona: YOU WERE WORTH IT!!!

Continue reading: Trust me, I’m a “Traveller” – Barcelona (part 2) will be published soon!!